Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wucesćenje dobyśaŕskego pśedłogi z wuběźowanja architektow

Budyšyn,

Na corajšnem (14.06.) wuznamjenjenju dobyśaŕskego pśedłogi z wuběźowanja architektow za twaŕski projekt "Serbski forum wědy na Lawskem arealu" w Budyšynje jo se źěkował direktor załožby Jan Budar wšyknym wobźělnikam wuběźowanja. Pó krotkem wótcerjenju doněntejšnego wuwiśa projekta pśepódajo wón słowo drježdźańskemu architektoju Lürej Meyer-Bassinoju. Fachnik jo doněnta projekt pśewóźował a jo cłonk mytowańskeje jury, kenž jo na swójom pósejźenju 1. junija dobyśaŕsku pśedłogu wuzwóliła.

Kněz Meyer-Bassin jo rozkładł krotko póstupowanje we wuběźowanju architektow a jo wuzwignuł, až su wšykne zapódane pśedłogi wusokeje kwality. Wósebnje w detailach jo spóznajomne, až su se architekty intensiwnje z pódanym nadawkom a wupisanymi wuměnjenjami rozestajali. Pó tom pśedstajijo wón pśedłogi, kenž su sebje tśeśe, druge a prědne městno wudobyli. Pśi tom jo teke wujasnił, kake kriterije su byli na kóńcu za wólbu dobyśarja rozsudne. Jědro nadawka jo było, wótegrono na pšašanje namakaś, co wóznamjenijo pópšawem serbski forum wědy. W njom měli wósebne efekty mjazsobneje synergije mjazy Serbskim muzejom a Serbskim institutom nastaś, kótarež zgromadnje do foruma zaśěgnjotej. Wjelike wupominanje pak wurosćo z togo, až se powěda wó domach na gruntach, kótarež mjazy sobu njezwisuju. W dobyśaŕskej pśedłoze jo wuzwignuł Meyer-Bassin wrotowy wobłuk, kenž jo typiski za staroměsćańsku architekturu Budyšyna a jo rownocasnje zwězujucy element mjazy zachodoma foruma (Lawske groble a Stara postownja na Hošic droze). Rumnostny koncept wótpowědujo we wjelikej měrje pśedstajenjam a pótrjebam institucijow, nutśikowne dwóry wóžywiju forum a twórje městna za zmakanje. Aspekt naslědujucego twarjenja pokažo se wósebnje w tom, až se stare twarjenje na Lawskich groblach zdźaržyjo a pónowi. Dobyśaŕska pśedłoga twóri dobry zakład za dalšne planowanja, pódajo pak rownocasnje dosć móžnosćow za dalejwuwiśe.

W měnje załožby, kótaraž jo twaŕski kněz foruma, jo se Jan Budar źěkował wšyknym, kenž załožbu pódpěruju a projekt zmóžnja. "Taki wjelikomod móžo se jano zwopšawdniś, gaž wšykne gromaźe na realizaciji źěłamy! " groni. Pó tom gratulěrowašo Raineroju Hofmannoju, jadnarjeju architektowego běrowa bogevischs buero z Mnichowa k dobyśaŕskej pśedłoze. Cesćony se źěkowašo a pokazujo na wósebne wupominanje wuběźowanja, wšako njejsu do zapódaśa daniž kontakt z Serboma daniž z institucijoma, a jo se wjaselił śim wěcej, až jo běrow z pśedłogu mytowańskeje jury pśeznanił. Intensiwne zgromadne źěło su architekty a instituciji cora do wuznamjenjenja z woglědom w Serbskem instituśe a w Serbskem muzeju zachopili.

Wšykne zapódane pśedłogi wuběźowanja su až do 3. julija na žurli Serbskego domu a w SKI w Budyšynje wustajone. Wustajeńca jo źěło źeń wót 9:00 zeger do 16:30 zeger wótwórjona. Zajmce su wutšobnje pśepšosone!

Cytajśo k tomu teke artikel w Serbskich nowinach (górnoserbski): "Za naćisk ze "šarněrom" - Mnichowski architektny běrow wčera dobyćerske wopismo přijimał"(15.06.2023)

Wšykne mytowane pśedłogi smy teke na našom Instagramboku wózjawili.

(pśełožk ze sotra.app, zmólki pšosym na f.birkhofen-stiftung@sorben.com)