Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Dobyśaŕska pśedłoga z architektowego wuběźowanja wubrany

Budyšyn/Bautzen,

Za wuběźowanje wó realizaciju „Serbskego foruma wědy na Lawskem arealu“ jo se 108 architektowych běrowow głownje z Nimskeje ale teke z europskego wukraja procowało. Pśez wulosowanje su ze wšych kandidatow 20 wobźělnikow zwěsćili, z kótarychž 18 wuběźowańske źěło zapódajo.

Nadawk wuběźowanja jo był, namakaś za Lawski areal se góźecy koncept za městno, na kótaremž Serbski institut a Serbski muzej w Budyšynje zgromadnje we wótwórjonej atmosferje wšyknym zajmcam serbsku kulturu zbližyjotej. Rownocasnje dejali se z planowanim wobstojece rumnostne pominanja rědowaś a za wobej instituciji nacasne źěłowe wuměnjenja a wustajenišća wutwóriś.
Wósebna śěža pśi tom jo była, až dejało se zgromadne statkowanje na dwěma ze sobu njezwězanyma gruntoma na Lawskem arealu zwopšawdniś. Tam wobstojece pomnikošćitne twarjenja su se měli do planowanja zapśimjeś.

Stwórtk, 01. junija 2023 jo se zejšła mytowańska jury w Serbskem domje w Budyšynje pód nawjedowanim prof. Axela Oestreicha, nazgónitego architekta z Barlinja. Mimo styrich nazgónitych architektow słušachu k jury teke zastupniki załožby, Serbskego instituta a Serbskego muzeja. Zapódali su mimo projektowych skicow a planow teke mały 3D-model.

Jury jo se zaběrała intensiwnje z 18 pśedłogami, kenž su wjelgin zajmne a pśedpisane pominanja wjelgin wšakorako rozwězuju. Pó dłujkem dnju su se mógali wšykne wobźělone na dobyśaŕsku pśedłogu dojadnaś, z kótarymž mógu se wšykne identificěrowaś a kótaryž funkcionelne pominanja serbskeju institucijowu nejlěpjej dopołnijo.

Źěło Mnichowskich architektow bogevischs buero pśeznanijo pśedewšym togodla, dokulaž su w swójej pśedłoze pomnikow šćitane twarjenje pśi Lawskich groblach zdźaržali, pśitwaŕ zacynijo źěru až k pódwjacornej granicy. Pśedwiźona twaŕ zarědujo se do měsćansko-twaŕskego ramika, pokazujo se weto nacasnje, citěrujo z wobłukowym pśechodom typiski motiw Budyšyńskego starego města a twóri tak pó měnjenju jury gódnu adresu za Serbski forum wědy. Pśedłoga funkcioněrujo něnto ako teke, jo-lic dejała se susedne grunty pśi Lawskich groblach wobtwariś. Nutśikowna organizacija pśeznanijo jury rowno tak ako kwalita nastatych nutśikownych dwórow. Jasna struktura pódrysow góźi se derje za wariabelne wustajeńske koncepty muzeja.

Běrow Bez + Kock Architekten ze Stuttgarta wuznamjenijo se z 2. městnom, Schulz + Schulz Architekten z Lipska z 3. městnom. Dalšne tśi pśedłogi běrowow Holodeck architects z Wiena, VON M GmbH ze Stuttgarta a SPF Architekten z Barlinja se z pśipóznaśim cesće.

Wšykne zapódane pśedłogi su až do 3. julija w Serbskem domje w Budyšynje wustajone a mógu se źěło źeń wót 9:00 zeger do 16:30 zeger !16:30! zeger woglědaś. Wšykne zajmce su wutšobnje pśepšosone.

Dobyśaŕska pśedłoga twóri zakład za wšykne dalšne planowańske kšace, kenž maju se až do prědnego kwartala 2024 zakóńcyś. Pó tom móžo Załožba dokóńcnu pšosbu wó spěchowanje zapódaś. Wótwisnje wót pśizwólenja planujo Załožba tuchylu z tym, až mógu se z twaŕskimi źěłami, rozrědowanymi do dweju twaŕskeju wótrězkowu, w drugem kwartalu 2025 zachopiś. Jolic se wšykno póraźijo, jo zaśěg dweju institucijowu kóńc 2029 móžny. Twaŕske pśedewześe jo krajna napšawa Lichotnego stata Sakska, kótaraž dostanjo za to 44,5 Mio EUR ze strukturnych srědkow pó InvKG. Twaŕski kněz jo Załožba za serbski lud.

Pśinoski k temje w dalšnych medijach:

 (pśełožk ze sotra.app, zmólki pšosym na f.birkhofen-stiftung@sorben.com)