Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wubědźowanje idejow / Wuběźowanje idejow / Ideenwettbewerb 2023

Online formular za zapodaće/zapódaśe / Online-Einreichungsformular

Doba zapodaća / Cas zapódaśa / Einreichungsfrist: 01.06.2023 - 25.07.2023

Kedźbu! Formular wobsteji z dweju kročelow. Prošu deleka dwójce na "dale" kliknyć. Hakle hdyž jewi so strona z dźakom za zapodaće, sće formular wotpósłał/-ła! Dóstanjeće po tym tež mejlku z wopodstatnjenjom. /
Glědajśo se! Formular wobstoj z dweju kšacowu. Pšosym dołojce dwójcy na "dalej" kliknuś. Akle gaž pokazujo se bok z źěkom za zapódaśe, sćo formular wotpósłał/-ła! Dostanjośo pó tom teke mejlku z wobkšuśenim. /
Achtung! Das Formular besteht aus zwei Schritten. Bitte unten zwei mal auf "weiter" klicken. Erst wenn die Danksagung für die Einreichung angezeigt wird, wurde die Idee übermittelt! Sie erhalten danach eine Bestätigungsmail.

* winowatostne podaća / obligatoriske pódaśa / Pflichtangaben

Allgemeine Angaben

1. Powšitkowne podaća / Powšykne pódaśa / Allgemeine Angaben

1.1 Zapodar/Zapódaŕ ideje / Ideeneinreicher

prawniska/pšawniska forma / Rechtsform*
prawniska/pšawniska forma / Rechtsform*

Adresa/Anschrift

Kooperationspartner

1.2 Kooperaciski partner/partnaŕ / Kooperationspartner

Prošu jenož wupjelnić, jeli sće zapodar z wukraja! / Pšosym jano wupołniś, gaž sćo zapódaŕ z wukraja! / Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Einreicher aus dem Ausland sind!
prawniska/pšawniska forma / Rechtsform*
prawniska/pšawniska forma / Rechtsform*

Adresa/Anschrift

Personenbezogene Daten

1.3 Na wosobu so poćahowace daty přirodnych wosobow / Na wósobu wězane daty pśirodnych wósobow / Personenbezogene Daten natürlicher Personen*

1.3 Na wosobu so poćahowace daty přirodnych wosobow / Na wósobu wězane daty pśirodnych wósobow / Personenbezogene Daten natürlicher Personen*
Kooperationszusage

1.4 Připrajenje/Pśilubjenje kooperacije / Kooperationszusage*

Prošu přitrjechjace wuzwolić. / Pšosym pśetrjefjece wubraś. / Bitte das Zutreffende auswählen.
1.4 Připrajenje/Pśilubjenje kooperacije / Kooperationszusage
Projektidee

2. Projektowa ideja / Projektidee

2.1 Titul/Titel projekta / Titel des Projekts

Prošu maksimalnje 100 znamješkow inkl. mjezoty. / Pšosym maksimalnje 100 znamuškow inkl. wótstawki. / Bitte max. 100 Zeichen inkl. Leerzeichen.

2.2 Cyłkowne wudawki / Cełkowne wudanki / Gesamtausgaben

Sumu prošu w eurach a w spinkach w słowach mjenować. / Sumu pšosym w euro a w spinkach w słowach pomjeniś. / Den Betrag bitte in Euro und in Klammern in Worten nennen.

2.3 Wopisanje projektoweje ideje / Beschreibung der Projektidee

Prošu wopisajće Wašu ideju z maksimalnje 4000 znamješkami inkl. mjezoty a nawjazajće při tym na wubědźowanske modality a kriterije pohódnoćenja. / Pšosym wopišćo Wašu ideju z maksimalnje 4000 znamuškami inkl. wótstawki a nawězujśo pśi tom na wuběźowańske modality a kriterije pógódnośenja. / Bitte beschreiben Sie Ihre Idee mit maximal 4000 Zeichen inkl. Leerzeichen und beziehen Sie sich dabei auf die Wettbewerbsmodalitäten und die Bewertungskriterien.

2.4 Krótki wabjenski tekst / Krotki wabjeński tekst / Kurzer Werbetext

Prošu wopisajće Wašu ideju za zjawnosć z maksimalnje 800 znamješkami inkl. mjezoty. / Pšosym wopišćo Wašu ideju za zjawnosć z maksimalnje 800 znamuškami inkl. wótstawki. / Bitte beschreiben Sie Ihre Idee für die Öffentlichkeit mit maximal 800 Zeichen inkl. Leerzeichen.

2.5 Doba realizowanja / Cas realizěrowanja / Realisierungszeitraum

2.6 Započatk/Zachopjeńk projekta / Projektbeginn*

2.6 Započatk/Zachopjeńk projekta / Projektbeginn**

2.7 Financowanje ze srědkami třećich / Financěrowanje ze srědkami tśeśich / Drittmittelfinanzierung*

2.7 Financowanje ze srědkami třećich / Financěrowanje ze srědkami tśeśich / Drittmittelfinanzierung**

Z naslědnymi polemi móžeće připrajenje kooperacije přidać a wobrazowej abo zwukowej dataji, z čimž ideju rozłožiće. / Ze slědujucymi pólami móžośo pśilubjenje kooperacije pśidaś a wobrazowej abo zukowej dataji, z cymž ideju rozkładujośo. / Mit den nachfolgenden Feldern können Sie die Kooperationszusage hinzufügen und zwei Bild- oder Tondateien, womit Sie die Idee erläutern.

3. Wobkrućenje/Wobkšuśenje/Bestätigung*

Wobkrućenje / Wobkšuśenje / Bestätigung**
Teilnahmebedingungen*