Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje dźěłowych městnow

Serbska kulturna informacija (SKI) w Budyskim Serbskim domje je znaty magnet za wopytowarjow Łužicy z tu- a wukraja, ale tež woblubowane zetkawanišćo Serbow.

Pytaće za dźěłom z wotměnjawymi nadawkami? To mamy! Dźěło při ličaku, ale tež we předawanju, na wikach po cyłym kraju abo na wšelakich zarjadowanjach - zhromadnje w nazhonitym a wjesołym teamje!

Pytamy koleginu/kolegu, kiž nas dźělnje (20 - 25 h/tydźeń) při našim mnohostronskim dźěle podpěra. Městno chcemy wot 1. januara 2024 wobsadźić.

Što słuša do Wašich nadawkow?

 • hladanje internetowych poskitkow SKI (online shop, kulturna protyčka)
 • podpěra na polu marketinga (wuwiće nawěškow/wabjenje)
 • wobdźěłanje online skazankow
 • informacija wopytowarjow a wobdźěłanje naprašowanjow (direktnje a online)
 • dźěło z tworowym systemom, nakup a předań tworow
 • prezenca na regionalnych a swójskich zarjadowanjach

Što sebi wot Was přejemy?

 • přećelne a wotewrjene wašnje we wobchadźe z hosćimi a kupcami
 • kreatiwnosć a organizatoriske kmanosće
 • wobknježenje serbskeje rěče w słowje a pismje (njetrjeba być "perfektne")
 • znajomosće we wobchadźe z kompjuterom
 • nazhonjenja na polu marketinga, turizma a ze socialnymi medijami bychu byli idealne
 • znajomosće jendźelšćiny abo/a słowjanskich rěčow (znajmjeńša zakładnje)
 • zwólniwosć k dźěłu tež hdys a hdys na kóncu tydźenja

Što Wam skićimy?

Skićimy Wam wotměnjawe nadawki a wobšěrne zawjedźenje do noweho skutkowanja. Dźěłowy čas wučinja 20 hodźin (po wotrěčenju hač do 25) wob tydźeń. W ramiku wotewrjenskich časow móžeće sej tutón fleksiblnje zarjadować, tež homeoffice je zdźěla móžny.
Mzdu płaćimy po tarifje TV-L, wotwisnje wot wukubłanja hač do EG8.
Prawidłowny poskitk dalekubłanjow je samozrozumliwy, runje tak starobne zawěsćenje a druhe lěpšiny zjawneje słužby.

Dźěłowe městno je w Budyšinje a chcemy je rady wot 1. januara 2024 wobsadźić.

Wjeselimy so na Waše požadanje hač do 30. nowembra 2023 digitalnje na
stiftung-bautzen@sorben.com.
Jelizo maće prašenja, zawołajće runjež na Wašich přichodnych kolegow w SKI, telefon 03591 42105.


Załožba za serbski lud spěchuje serbske institucije a projekty. Za wobdźěłanje spěchowanskich próstwow ma so tak chětř kaž móžno dźěłowe městno wobsadźić jako:

wobdźěłar/-ka spěchowanskich próstwow (m/ž/d)

Nadawki su mnohostronske a wobjimuja mjez druhim:

 • wobdźěłanje, přizwolenje a pruwowanje projektoweho spěchowanja kaž tež wujednanje a wotličenje spěchowanskich zaměrow
 • wobsahowe a ličenske pruwowanje zapodatych podłožkow
 • poradźowanje projektowych nošerjow při spěchowanju a
 • podpěru při zwoprawdźenju projektow załožby.

Za to pytamy wosobu:

 • z wysokošulskim, fachowym abo přirunajomnym wotzamknjenjom na polu hospodarstwa, zarjadnistwa abo kulturnych wědomosćow abo z wotpowědnymi powołanskimi nazhonjenjemi
 • z kmanosću, ertnje a pisomnje w serbskej rěči komunikować
 • ze znajomosćemi kulturnych, regionalnych a towarstwowych aktiwitow w serbskim sydlenskim rumje kaž tež zwonka Łužicy
 • z nazhonjenjemi na polu projektoweho managementa, wobhospodarjenja budgetow a eficientneho wobchada z digitalnymi gratami, dokumentami a procesami
 • a w idealnym padźe ze znajomosćemi přizwolenskeho prawa

Załožba skići Wam dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje, naročne nadawki, fleksibelny dźěłowy čas, móžnosć za homeoffice a wobšěrne, intensiwne zawjedźenje do noweho skutkowanja. Dźěłowy čas wučinja 40 h wob tydźeń, mjenje je po dorěčenju móžno. Dźěłowe městno je w Budyšinje a je wobmjezowane hač do inkluziwnje 07/2025.
Mzdu płaćimy po tarifje TV-L (wotwisnje wot wukubłanja hač do EG9).

Smy Waš zajim zbudźili?

Wjeselimy so na Waše požadanje. Podłožki pósćelće prošu digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com.

Hdyž maće prašenja, narěčće prošu
Katharinu Čornakowu
nawodnicu teama

tel.: 03591 550-310
cornak-stiftung@sorben.com


Załožba je připóznata partnerka powołanskeje akademije Sakskeje - Statna studijna akademija (BA) Budyšin za wukubłanje w praksy.