Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje dźěłowych městnow

Pytamy za sobudźěłaćerkami a sobudźěłaćerjemi. W załožbje chcemy tuchwilu slědowace městna wobsadźić:

Referent/-ka za Łužycafilm|Serbsko-němsku filmowu syć

Załožba za serbski lud / Załožba za serbski lud co pó móžnosći k 01.04.2023 slědujuce źěłowe městno w źělnem casu wobsajźiś.

referent/ka za Łužycafilm|Serbsko-nimsku filmowu seś (m / ž / d)

Městno jo wobstatk pśedewześa "Wutwarjenje serbsko-nimskeje filmoweje seśi "Łužycafilm", kótarež se pśi Załožbje za serbski lud pśez srědki Zwězka we wobłuku spěchowańskego programa "Serbska rěc a kultura w strukturnej změnje" w Bramborskej spěchujo a kenž jo nejpjerwjej až do 31.12.2025 wobgranicowane.

Łužycafilm|Serbsko-nimska filmowa seś / Łužycafilm|Serbsko-němska filmowa syć / Łužycafilm|Sorbisch-deutsches Filmnetzwerk jo se 2015 załožyła, aby serbske a nimske filmowarje we Łužycy zwězała, kwalificěrowała a tak regionalne kreatiwne góspodaŕstwo pśez wobstawne etablěrowanje profesionelnego filma zmócniła.

Městno wopśimjejo slědujuce nadawki:

koncipěrowanje, koordinacija, kontrola a wobstawna ewaluacija źěła seśi

 • natwaŕ ako teke fachowa moderacija a wjeźenje nawjedowańskego seśowego krejza
  inkluziwnje wustajenja modalnosćow a jich pśesajźenje
 • wuźěłanje a běžne dalejwuwijanje konceptow za natwaŕ a etablěrowanje swójskich łužyskich produkciskich firmow
 • naźełanje a běžne dalejwuwijanje konceptow za kriterije zgromadnego źěła ako teke fachoweje komunikacije mjazy eksternymi a serbskimi resp. łužyskimi filmowarjami a produkciskimi firmami

koncipěrowanje a realizěrowanje strategije komunikacije, zjawnostnego źěła a socialnych medijow ako teke natwarjenje a etablěrowanje seśoweje a kooperaciskeje struktury

 • natwaŕ a běžne dalejwuwijanje interneje redakciskeje struktury a zagronitosć za redakciske wjednistwo
 • etablěrowanje a kontrola na doźaržanju corporatowego designa ako teke šćita markow
 • administratiwne wótwardowanje a wobstaranje homepage a wšych wužywanych medijowych kanalow
 • wuwijanje, wóźenje a organizěrowanje celowych kupkow a temow specifiskich komunikaciskich napšawow (digitalnych a analognych)
 • spisanje wugroniwych casnikaŕskich informacijow, powěsćow a rozpšawow
 • wobstaranje cłonkojstwow a komunikacija
 • wutwórjenje źěłowych krejzow
 • pšawidłowne informěrowanje cłonkow wó projektach, spěchowańskich programach, spěchowańskich směrnicach, mytow, mentoringowych a coachingowych napšawow
 • aktiwne wabjenje za cłonki
 • natwarjenje zwězanjow a kooperacijow ze zwězkami, towaristwami, gremijami, filmowymi festiwalami, platformami (serbsko-lokalne, narodne, mjazynarodne)
 • daśa nadawkow a honorarnych pósłužbow za zjawnostne źěło

koncipěrowanje a realizěrowanje zarědowańskich formatow we wobłuku serbskego filma

 • koncipěrowanje, pśewjeźenje a wugódnośenje serbskich filmowych programow ako teke zarědowańskich formatow zgromadnje z kooperaciskimi partnarjami
 • koncipěrowanje, pśewjeźenje a wótlicenje seśowych źěłaŕnickow
 • natwaŕ, wótwardowanje a dalejpisanje datoweje banki z informacijami k serbskim filmam, jich pšawicarjam a póžycowarjam

wobstaranje, kalkulacija, wobgóspodarjenje a kontrola financielnych etatowych srědkow ako zastojnik / -ca

 • planowanje trjebnych pśedewześow a inwesticijow inkluziwnje zwěsćenja kostow
 • naźěłanje, pśewjeźenje a kontrolěrowanje budgeta
 • controling wob lěta

Slědujuce kwalifikacije a zamóžnosći su žycone:

 • wótzamknjone wusokošulske kubłanje (FH) w fachowem směrje komunikaciske abo medijowe wědomnosći resp. pśirownujobne znajobnosći a zamóžnosći
 • funděrowana fachowa wěda na pólach multimedia produkcija, social media wužywanje a
  zarědowańska organizacija
 • fachowa wěda we wobłuku planowanja budgetow, wědomnosćow a wědomnostnego źěłanja ako teke projektowego managementa
 • znajobnosć wšednych prezentaciskich technikow, zakładna wěda we wobłuku retoriki
 • praktiske pówołańske nazgónjenja w pśisłušnem abo pódobnem nadawkowem wobłuku
 • zwólniwosć k aktiwnej a intensiwnej interakciji z cłonkami seśi
 • zwólniwosć nawuknjenja resp. pódłymjenje znajobnosćow dolnoserbskeje rěcy, engelske rěcne znajobnosći
 • wuwita zamóžnosć komunikacije, teamowy duch, fleksibelnosć, kreatiwnosć, samostatnosć
 • zwólniwosć k dalejkubłanju (wósebnje we wobłuku seśowego źěła, filmowego góspodaŕstwa ako teke zwězkowego a sakskego krajnego góspodaŕskego pšawa a dawańskego pšawa)
 • zwólniwosć k jězdam


Našo póbitowanje:

Zarownanje se pó pśedpołoženju wósobinskich wuměnjenjow pó TV-L až do mytoweje kupki 11 / 1. Źěłowy cas wobpśimujo 20 góźinow tyźeński.
Źěłanišćo jo Chóśebuz abo Grodk. Mobilne źěło jo móžne.

Gaž smy Waš zajm wubuźili, wjaselimy se na Wašo wugroniwe, pisne póžedanje až do nejpózdźej 05.03.2023 bźezwuwześnje w digitalnej formje (z mejlku w PDF-dokumentje zespominane, maks. 5 MB) na Załožbu za serbski lud, mejlku: stiftung-bautzen@sorben.com

Załožba za serbski lud spěchujo pówołańske rownostajenje žeńskich a mužow a zasajźujo se za zgromadnosć pówołanja a familije. Togodla se žeńske wósebnje k procowanju napominaju. Na preferěrowane źiwanje na śěžkozbrašnych pśi pśedlažech samskeje zamóžnosći se źiwa.

Za dalšne informacije stoj Wam referentka Sylka Laubensteinowa-Poleńcojc pód mejlku lp-stiftung@sorben.com a telefon 0355 / 48576-459 k dispoziciji.


Dalšne informacije k Załožbje za serbski lud ako teke k serbsko-nimskej filmowej seśi Łužycafilm dostanjośo mjazy drugim na slědujucych webstronach:
https://stiftung.sorben.com/dolnoserbski;
https://stiftung.sorben.com/dolnoserbski/strukturna-zmena/spechowanski-program-za-projekty-w-bramborskej;
http://luzyca-film.de

Sobudźěłaćer/-ka za wobdźěłanje spěchowanskich próstwow za srědki załožby

Załožba za serbski lud spěchuje serbske institucije a projekty. Za to ma so tak chětř kaž móžno dźěłowe městno wobsadźić.

Pytamy podpěru při wobdźěłanju spěchowanskich próstwow.

Nadawki su mnohostronske a wobjimuja mjez druhim:

 • wobdźěłanje, přizwolenje a pruwowanje projektoweho a institucionelneho spěchowanja kaž tež wujednanje a wotličenje spěchowanskich zaměrow
 • wobsahowe a ličenske pruwowanje zapodatych podłožkow
 • poradźowanje projektowych nošerjow při spěchowanju a
 • podpěru při zwoprawdźenju projektow załožby.

Za to pytamy wosobu:

 • z wysokošulskim, fachowym abo přirunajomnym wotzamknjenjom na polu hospodarstwa, zarjadnistwa abo kulturnych wědomosćow abo z wotpowědnymi powołanskimi nazhonjenjemi
 • z kmanosću, ertnje a pisomnje w serbskej rěči komunikować
 • ze znajomosćemi kulturnych, regionalnych a towarstwowych aktiwitow w serbskim sydlenskim rumje kaž tež zwonka Łužicy
 • z nazhonjenjemi na polu projektoweho managementa, samostatneho wobhospodarjenja budgetow a eficientneho wobchada z digitalnymi gratami, dokumentami a procesami
 • a w idealnym padźe ze znajomosćemi hospodarskeho a přizwolenskeho prawa.

Załožba skići Wam dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje, naročne nadawki, fleksibelny dźěłowy čas a wobšěrne, intensiwne zawjedźenje do noweho skutkowanja. Dźěłowy čas wučinja 20-40 h wob tydźeń. Dźěłowe městno je w Budyšinje. Mzdu płaćimy po tarifje TV-L (wotwisnje wot wukubłanja hač do EG9).

Smy Waš zajim zbudźili?

Wjeselimy so na Waše požadanje. Waše podłožki pósćelće digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com abo z póštu na: Załožba za serbski lud, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin.