Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje dźěłowych městnow

Załožba za serbski lud njespěchuje jeno serbske institucije a projekty, ale wobhospodarja tež ležownosće a objekty.

Za imobilijowy zarjad załožby w Choćebuzu pytamy technisku asistencu (m/w/d).

Nadawki su mnohostronske a rozrjaduja so předewšěm do tutych wobłukow:

Rjadowanje ležownosćow a imobilijow:

 • zaručenje porjada a wěstoty w objektach
 • koordinacija a dohladowanje reparaturow a hladanskich naprawow
 • přewjedźenje mjeńšich porjedźenskich dźěłow
 • prawidłowne kontrole fungowanosće při wšitkich techniskich objektach
 • zawěsćenje a dodźerženje prawniskich směrnicow/winowatosćow wobchadneje wěstoty objektow
 • přihot a přewod techniskich a twarskich projektow na stejnišćach (Serbski dom, Delnjoserbski internat) w Choćebuzu
 • energijowy a resursowy management (kontrola přetrjebowych hódnotow w medijowych wobłukach)
 • najmjenje/wotnajenje w objektach
 • management dodawarja/nakup materiala

Wozydłowy park Załožby za serbski lud:

 • koordinacija wozydłoweho parka / management jězdźidłow

kaž tež IT-podpěru / First-Level-Support za našu wotnožku w Choćebuzu.

Waš profil:

 • Wy wobknježiće serbšćinu ertnje a pisomnje abo sće zwólniwy/zwólniwa rěč w běhu dweju lět nawuknyć (znajmjeńša stopjeń A2).
 • Wy sće zarjadnisko-techniske wukubłanje zakónčił/a a maće dobre twarsko-techniske a hospodarske zrozumjenje.
 • Wuznajeće so we wobłukach elektro-, sanitarna a tepjenska technika (abo wobłuki TGA).
 • Sće wušikny/a w jednanjach a talentowany/a w komunikaciji (internje a eksternje), zamóžeće so přesadźić, sće spušćomny/a, wustupujeće wěsće a sće kmany/a so derje sami organizować.
 • Maće fundowane MS-office-znajomosće a jězbnu dowolnosć, rjadownju B.

Załožba skića Wam dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje, naročne nadawki, fleksibelny dźěłowy čas a wobšěrne zapokazanje do noweho wobłuka nadawkow. Dźěłowy čas wučinja 40 hodźin wob tydźeń. Dźěłowe městno je w Choćebuzu. Mzda płaći so po tarifje TV-L (EG 8).

Městno ma so k 1. julijej 2024 wobsadźić.

Smy Waš zajim budźili? Wjeselimy so na Waše požadanje.
Waše podłožki pósćelće prošu hač do 22. apryla 2024 digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com
abo z póštu na: Załožba za serbski lud, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin.

Prašenja Wam Seraphina Pašcyna, telefon 03591 550311, s.paschke@sorben.com rady zwotmołwja.


Pytamy pruwowarku/-ja (m/ž/d)

za wotličenja serbskich institucijow a spěchowanych projektow.

Što wot Was wočakujemy:

 • wysokošulske abo powołanske wukubłanje w zarjadnistwje abo hospodarstwje, ale tež wotpowědne powołanske nazhonjenja připóznajemy
 • kmanosć, ertnje a pisomnje serbsce komunikować
 • nazhonjenja w dźěle z digitalnymi gratami, dokumentami a procesami
 • a w idealnym padźe znajomosće přizwolenskeho prawa

Tole Wam skićimy:

 • dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje
 • fleksibelny dźěłowy čas a móžnosć za homeoffice a
 • wobšěrne, intensiwne zawjedźenje do noweho skutkowanja.

Dźěłowy čas wučinja 40 h wob tydźeń, mjenje je po dorěčenju móžno. Dźěłowe městno je w Budyšinje a je najprjedy raz hač do 31. decembra 2024 wobmjezowane.
Mzdu płaćimy po tarifje TV-L (wotwisnje wot wukubłanja hač do EG 9b).

Požadajće so z trěbnymi podłožkami hač do 08.01.2024 digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com abo z póštu na
Załožba za serbski lud, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin.

Wšě prašenja Wam zwotmołwja Jana Zyndźina, telefon 03591 550303, sende-stiftung@sorben.com


Załožba je připóznata partnerka powołanskeje akademije Sakskeje - Statna studijna akademija (BA) Budyšin za wukubłanje w praksy.