Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje dźěłowych městnow

Doba požadanja je zakónčena. Wjeselimy pak so přeco tež přez initiatiwne požadanja.

Załožba za serbski lud spěchuje serbske institucije a projekty. Za to ma so tak chětř kaž móžno dźěłowe městno wobsadźić. Pytamy podpěru při wobdźěłanju spěchowanskich próstwow.

Nadawki su mnohostronske a wobjimuja mjez druhim:

 • wobdźěłanje, přizwolenje a pruwowanje projektoweho a institucionelneho spěchowanja kaž tež wujednanje a wotličenje spěchowanskich zaměrow
 • wobsahowe a ličenske pruwowanje zapodatych podłožkow
 • poradźowanje projektowych nošerjow při spěchowanju a
 • podpěru při zwoprawdźenju projektow załožby.

Za to pytamy wosobu:

 • z wysokošulskim, fachowym abo přirunajomnym wotzamknjenjom na polu hospodarstwa, zarjadnistwa abo kulturnych wědomosćow abo z wotpowědnymi powołanskimi nazhonjenjemi
 • z kmanosću, ertnje a pisomnje w serbskej rěči komunikować
 • ze znajomosćemi kulturnych, regionalnych a towarstwowych aktiwitow w serbskim sydlenskim rumje kaž tež zwonka Łužicy
 • z nazhonjenjemi na polu projektoweho managementa, samostatneho wobhospodarjenja budgetow a eficientneho wobchada z digitalnymi gratami, dokumentami a procesami
 • a w idealnym padźe ze znajomosćemi hospodarskeho a přizwolenskeho prawa.

Załožba skići Wam dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje, naročne nadawki, fleksibelny dźěłowy čas a wobšěrne, intensiwne zawjedźenje do noweho skutkowanja. Dźěłowy čas wučinja 20-40 h wob tydźeń. Dźěłowe městno je w Budyšinje. Mzdu płaćimy po tarifje TV-L (wotwisnje wot wukubłanja hač do EG9).

Smy Waš zajim zbudźili?

Wjeselimy so na Waše požadanje. Waše podłožki pósćelće hač do 30. apryla 2022 digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com abo z póštu na: Załožba za serbski lud, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin.


Doba požadanja je zakónčena. Wjeselimy pak so přeco tež přez initiatiwne požadanja.

 

Załožba za serbski lud wobhospodari wot lěta 2022 přidatne srědki za spěchowanski program "Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje". Za to ma so nowe dźěłowe městno najpozdźišo k 01.07.2022 wobsadźić.

Pytamy podpěru při wobdźěłanju spěchowanskich próstwow.

Nadawki su mnohostronske a wobjimuja mjez druhim:

 • pruwowanje, wobdźěłanje a přizwolenje projektowych próstwow kaž tež wujednanje a wotličenje spěchowanskich zaměrow
 • přihot projektnych podłožkow za załožbowe gremije
 • poradźowanje projektowych nošerjow při spěchowanju
 • pruwowanje wotličenja projektoweho spěchowanja
 • zestajenje cyłkowneho wotličenja spěchowanja napřećo Zwjazkej.

Za to pytamy wosobu:

 • z wysokošulskim, fachowym abo přirunajomnym wotzamknjenjom na polu hospodarstwa, zarjadnistwa abo kulturnych wědomosćow abo z wotpowědnymi powołanskimi nazhonjenjem
 • z kmanosću, ertnje a pisomnje w serbskej rěči komunikować
 • ze znajomosćemi kulturnych, regionalnych a towarstwowych aktiwitow w serbskim sydlenskim rumje kaž tež zwonka Łužicy
 • z nazhonjenjemi na polu projektoweho managementa, samostatneho wobhospodarjenja budgetow a eficientneho wobchada z digitalnymi gratami, dokumentami a procesami
 • w idealnym padźe ze znajomosćemi hospodarskeho a přizwolenskeho prawa.

Załožba skići Wam naročne nadawki, dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje a wobšěrne, intensiwne zawjedźenje do noweho skutkowanja. Dźěłowy čas wobjimuje 40 h wob tydźeń (mjenje po dorěčenju móžne). Dźěłowe městno je w Budyšinje. Mzda płaći so po tarifje TV-L.

Smy Waš zajim zbudźili?

Wjeselimy so na Waše požadanje! Waše podłožki pósćelće hač do 14. apryla 2022 digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com abo z póštu na: Załožba za serbski lud, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin.

wupisanje jako pdf


Doba požadanja je zakónčena. Wjeselimy pak so přeco tež přez initiatiwne požadanja.

 

Na "Lawskim arealu" w Budyšinje, kotryž leži na jednym centralnym powjerchu w měsće, je nowotwar planowany. Tam měłoj so wosebje Serbski institut z.t. ze Serbskim kulturnym archiwom a Serbskej centralnej biblioteku kaž tež Serbski muzej Budyskeho wokrjesa integrować. Za twarske předewzaće "Serbski forum wědy na Budyskim Lawskim arealu" pyta Załožba za serbski lud tak spěšnje kaž móžno 

projektoweho nawodu (m/ž/d)

Waše nadawki: test

. přihotowanje projekta, planowanje a organizacija:

 • natwar komunikaciskeje runiny w zwisku z projektom donutřka a dowonka
 • sobuskutkowanje a kontrola konfiguraciskeho a přestrukturowanskeho managementa
 • sobuskutkowanje při zawjedźenju wažnych rozsudow
 • koordinacija internych wotběhow
 • wutworjenje projektoweje struktury k dalšemu přesadźenju projekta

. wodźenje zwoprawdźenja projekta:

 • sobuskutkowanje při planowanju wudawkow, na managemenće wudawkow a controllingu (tuchwilny projektowy wolumen: 44 mio. eur)
 • nadrjadowany terminowy controlling
 • sobuskutkowanje při definiciji kwalitnych cilow
 • zrěčenski management (pruwowanje naćiskow zrěčenjow, sobuskutkowanje při přesadźenju zrěčenskich měznikow)
 • sobuskutkowanje při projektowych a rizikowych analyzach, wuhódnoćenje a posudźowanje naprawow k wobeńdźenju a pomjeńšenju rizikow
 • wobrěčenje a komunikacija z wšěmi wobdźělenymi

Waš profil:

 • wuspěšne wotzamknjenje studija (bachelor, master, diplom) předewšěm w twarstwje abo projektowym managemenće
 • nazhonjenja w planowanju naročnych projektow we wukonowych fazach 1 - 5
 • samostatne, wosobinsce zamołwite dźěłowe wašnje a teamakmanosć
 • zasadźenska hotowosć, organizaciska wušiknosć, zamóžnosć přesadźenja a fleksibelnosć
 • w idealnym padźe znajomosće serbskeje rěče a kultury

Naš poskitk:

 • dźěłowe městno z połnym dźěłowym časom w Budyšinje, wobmjezowane na čas twarskeje naprawy
 • fairne měsačne zapłaćenje po TV-L
 • fleksibelne wuhotowanje dźěłoweho časa

Chceće-li Załožbu za serbski lud při tutym twarskim předewzaću podpěrować, wjeselimy so na Waše wuprajiwe požadanje do 21. měrca 2022 digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com.

Kontaktowe daty:
Załožba za serbski lud
narěčenska partnerka: Michaela Mošowa
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
telefon: 03591 550 320
moosche-stiftung@sorben.com