Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Struktura Załožby

Wotpowědujo wustawkam přisłušeja Załožbje tři organy – Załožbowa rada, Parlamentariska přirada a direktor. 

Załožbowa rada

Załožbowa rada rozsudźa we wšitkich naležnosćach załožby. 

Wosebje wo:

  • zwěsćenju hospodarskeho plana, financneho planowanja a kónclětneho wotličenja,
  • powołanju a wotwołanju direktora kaž tež wo jeho wotćeženju,
  • wustawkach załožby kaž tež wo wudaću spěchowanskich směrnicow,
  • spěchowanju wjetšich projektow.

Rozsudy Załožboweje rady so wot Załožboweje komisije - dźěłoweho wuběrka - přihotuja a w nalětnim resp. nazymskim posedźenju wobzamknu.

Załožbowej radźe přisłušeja cyłkownje 15 čłonow. Wona zestaja so ze šěsć zastupjerkow/zastupjerjow serbskeho ludu, stajnje dweju zastupjerkow/zastupjerjow pjenjezydawarjow (Zwjazka, Sakskeje, Braniborskeje), dweju zastupjerkow/zastupjerjow Sakskeho wokrjesneho sejmika a Sakskeho sejmika městow a gmejnow a jedneje zastupjerki/jednoho zastupjerja Braniborskeho wokrjesneho sejmika a Braniborskeho sejmika městow a gmejnow.

Jednanski porjad Załožboweje rady čitajće tule.

Tuchwilni čłonojo Załožboweje rady:

rjadni čłonojo

zastupowacy čłonojo

zastupjerjo serbskeho ludu

Susann Šenkec
generalna sekretarka FUEN Oxlund, Šleswigsko-Holsteinska, předsydka Załožboweje rady

Bjarnat Cyž
Wuměnkar, Nowa Jaseńca

Julian Nyča
student, Berlin/Budyšin

 

 

Bogna Korjeńkowa
nawodnica MDR-studija, Budyšin

 

 

Karin Tšukowa
regionalna rěčnica Domowiny z. t./Delnja Łužica, Choćebuz

 

 

Babett Zenkerowa
wjednica domizniskeho muzeja w Dešnje 

Marlis Młynkowa
koordinatorka Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.,
Budyšin

Bosćij Benada
manager za turizm, Budyšin

 

 

Marian Bulank 
dźiwadźelnik, Budyšin

Beno Brězan
projektowy nawoda, Budyšin

Ana Kosacojc-Kozelowa 
społnomócnjena za serbske naležnosće města Choćebuz

Angela Šurmanowa 
diplomowa wučerka, Choćebuz

Zastupjerjo Swobodneho stata Sakska

Uwe Gaul
statny sekretar w Sakskim statnym ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo, Drježdźany

Sybille Gedenk-Fleger
ministerialna dirigentka w Sakskim statnym ministerstwje financow, Drježdźany

Stanisław Brězan
społnomócnjeny za serbske naležnosće w Sakskim statnym ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo, Drježdźany

prof. dr. Dirk Jäschke
ministerialny rada w Sakskim statnym ministerstwje financow, Drježdźany

Zastupjerjo Kraja Braniborska

dr. Ulrike Gutheil
statna sekretarka w ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu, Podstupim

Daniela Trochowski
statna sekretarka w ministerstwje financow, Podstupim

Zastupjerjo Zwjazka

Ulrike Adamsky-Metz
ministerialna radźićelka a nawodnica referata w Zwjazkowym ministerstwje za nutřkowne, Berlin

Dr. Ehlers
Zwjazkowe ministerstwo za nutřkowne, Berlin

Steffen Gleich
Zwjazkowe ministerstwo za nutřkowne, Berlin

Zastupjerjo Sakskeho wokrjesneho sejmika a Sakskeho sejmika městow a gmejnow

Alexander Ahrens
wyši měšćanosta města Budyšin

Michael Harig
krajny rada wokrjesa Budyšin, zastupowacy předsyda Załožboweje rady

Reinhard Bork
wjesnjanosta gmejny Slepo

Bernd Lange
krajny rada wokrjesa Zhorjelc

Zastupjerjo Braniborskeho wokrjesneho sejmika a Braniborskeho sejmika městow a gmejnow

Holger Kelch 
wyši měsćanosta města Choćebuz

Kerstin Kossack
społnomócnjena za serbske naležnosće wokrjesa Sprjewja-Nysa, Baršć

Załožbowa rada woli ze swojeje srjedźizny předsydku/předsydu a jeje/jeho naměstnicu/naměstnika na štyri lěta. Dotalni předsydźa Załožboweje rady běchu/su:

1991-1995 Ludmila Budarjowa
1995-1999 Marja Michałkowa
1999-2000 farar Clemens Hrjehor
2000-2003 Marko Hančik
2003-2007 Křesćan Baumgärtel
2007-2011 Lejna Theurigowa
2011-2015 Lejna Theurigowa
2015-2019 Jan Budar
2016-2019 Susann Šenkec

Namołwa ke kandidaturje za załožbowu radu za dobu 2019-2023

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny namołwja serbske zjednoćenstwa, hač do 1. nowembra 2018 namjetować kandidatow za wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do rady Załožby za serbski lud na dobu 2019-2023. Namjety z wotpowědnym wopodstatnjenjom a z wupjelnjenym naprašnikom kandidatki/kandidata přijimuje zarjad Domowiny, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin. Wuměnjenja za kandidaturu su mjez druhim wólbokmanosć po wólbnym zakonju Sakskeje, wuznaće přisłušnosće k serbskemu ludej a wobknježenje serbskeje rěče.

Naprašnik a dalše informacije su wozjewjene pod www.domowina.de.

Na zakłaźe protokoloweje notice k artikloju 7 cysło 1 statnego dogrona mjazy krajoma Bramborska a Sakska pomjenujo Serbska rada zastupnice/zastupnikow Bramborskich Serbow za Załožbowu radu.

Serbska rada zawołajo wšykne serbske towaristwa a zjadnośenja, naraźiś góźecych kandida-tow/kandidatki za toś to zagronitostne cesnoamtske źěło za wólbnu periodu 2019-2023. Pšawo naraźenja maju wšykne pśirodne a juristiske wósobiny. Wótedajśo Waše naraźenja pšosym až do 14.11.2018.

Parlamentariska přirada

Parlamentariska přirada podpěruje a poradźuje Załožbowu radu. Parlamentariskej přiradźe přisłušeja zastupjerjej Zwjazkoweho sejma, zastupjerjej krajneho sejma Sakskeje a zastupjerjej krajneho sejma Braniborskeje.

Za kóždeho čłona ma so zastupjer pomjenować. Čłonojo Parlamentariskeje přirady wola ze swojeje srjedźizny předsydu, kiž smě so z poradźowacym hłosom na posedźenjach Załožboweje ready wobdźělić. Parlamentariska přirada smě sebi jednanski porjad dać.

Tučasni čłonojo Parlamentariskeje přirady:

Rjadny čłon

Zastupowacy čłon

Zwjazkowy sejm

Gabriela Heinrich
frakcija SPD 
gabriela.heinrich@bundestag.de

 

 

dr. Klaus-Peter Schulze
frakcija CDU/CSU
klaus-peter.schulze@bundestag.de

Andreas Lämmel
frakcija CDU/CSU
andreas.lämmel@bundestag.de

Sakski krajny sejm

Marko Šiman
frakcija CDU, předsyda
Marko.Schiemann@slt.sachsen.de

Alojs Mikławšk
frakcija CDU
Aloysius.Mikwauschk@slt.sachsen.de

Harald Baumann-Hasske
frakcija SPD
Harald.Baumann-Hasske@slt.sachsen.de

Hajko Kozel
frakcija Lěwica
Heiko.Kosel@slt.sachse.de

Braniborski krajny sejm

Kerstin Kircheis
frakcija SPD, zastupowaca předsydka
kerstin.kircheis@spd-fraktion.brandenburg.de

Heide Schinowsky
frakcija Zelenych
kontakt@heide-schinowsky.de

Roswitha Schier
frakcija CDU
cdu-luebbenau@t-online.de

Kathrin Dannenberg
frakcija Lěwica
kathrin.dannenberg@linksfraktion-brandenburg.de

Dotalni předsydźa Parlamentariskeje přirady:

1990-1994 Marja Michałkowa, čłonka Zwjazkoweho sejma (CDU)
wot 1994 Marko Šiman, čłon krajneho sejma Sakskeje (CDU)

Direktor

Direktor je gremij załožby. Jeho powoła Załožbowa rada na čas hač do sydom lět. Wón wuwjeduje wobzamknenja Załožboweje rady a Załožboweje komisije a rjaduje naležnosće załožby.

Wot 1. oktobra 2016 je Jan Budar nowy direktor Załožby za serbski lud. Załožbowa rada powoła jeho 2016 w aprylu do tutoho zastojnstwa.