Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Stawizny, wustawki a financowanje Załožby

Stawizny

Serbski lud jako awtochtona mjeńšina w Němskej je w Hornjej a Delnjej Łužicy w Swobodnym staće Sakskej a Kraju Braniborskej doma.

Załožba za serbski lud załoži so dnja 19. oktobra 1991 na zakładźe wukaza we Łazu (wokrjes Budyšin). Spočatnje měješe status njesamostatneje załožby zjawneho prawa we wobchodnym wobłuku Sakskeje statneje kenclije ze sydłom w Budyšinje.

Hladajo na to, zo serbski lud zwonka hranicow ZRN žadyn maćerny stat nima, a zepěrajo so na protokolowu noticu čo. 14 k artiklej 35 Zjednoćenskeho zrěčenja a w njej zakótwjeny zawjazk Zwjazkoweje republiki Němska napřećo serbskemu ludej, wutworichu so z tym materielne wuměnjenja k zawěsćenju a wuwiću serbskeje rěče, kultury a tradicijow. 

Z podpisanjom Statneho zrěčenja mjez Krajom Braniborskej a Swobodnym statom Sakskej wo załoženju "Załožby za serbski lud" z dnja 28. awgusta 1998 w Slepom (wokrjes Zhorjelc) naby załožba swoju prawokmanosć. W ramiku toho wobzamkny Załožbowa rada wustawki Załožby za serbski lud.

Z toho časa podpěruje Załožba za serbski lud jako zhromadny instrument Zwjazka a krajow Sakska a Braniborska zdźerženje a wuwiwanje, spěchowanje a rozšěrjenje serbskeje rěče, kultury a tradicijow jako wuraz identity serbskeho ludu.

Załožba je tež sama iniciatorka a organizatorka zarjadowanjow, wubědźowanjow a wustajeńcow kaž tež wudawaćelka filmow a zynkonošakow. Dalši nadawk je wobhospodarjenje a twarske wudźeržowanje twarjenjow, kotrež serbske institucije wužiwaja.

Zaměr załožby, jeje struktura a nadawki su we wustawkach wopisane.

Financowanje a hospodarski plan

Załožba za serbski lud financuje so wot Zwjazka, Swobodneho stata Sakska a Kraja Braniborska.

Zakład podpěrow: financne zrěčenje

Z podpisanjom statneho zrěčenja wo załoženju "Załožby za serbski lud" dnja 28.08.1998 bu prěnje, hač do 31.12.2007 płaćiwe financne zrěčenje mjez Zwjazkom a krajomaj Sakska a Braniborska wujednane. Zrěčenje wobsahowaše lětne přiražki wot 32.000,0 tys. DM (někak 16.361,3 tys. EUR). Dnja 10. julija 2009 bu druhe zrěčenje wo zhromadnym financowanju "Załožby za serbski lud" podpisane a w nim přiražki hač do kónca lěta 2013 postajene, štož wučinješe lětnje cyłkownje 16.828,8 tys. eurow. Skónčnje móžeše so dnja 15. februara 2016 třeće financne zrěčenje podpisać, kotrež Załožbje za serbski lud za dobu wot 2016 do 2020 lětnje něhdźe 18,6 mil. eurow zawěsći.

Aktualne štwórte financne zrěčenje za Załožbu za serbski lud podpisachu wutoru, 20. julija 2021, zwjazkowy minister za nutřkowne, twarstwo a domiznu Horst Seehofer, ministerski prezident Swobodneho stata Sakska Michael Kretschmer a ministerski prezident Braniborskeje dr. Dietmar Woidke. Zarjadowanje wotmě so digitalnje. Z aktualnym financnym zrěčenjom wobsteji nětk wěstota za planowanje. Za dobu wot 2021 do 2025 wučinja cyłkowna suma spěchowanja pjenjezydawarjow lětnje 23,92 milionow eurow. Wot tutych dawa Zwjazk podźělnje 3/6, Swobodny kraj Sakska dawa 2/6 a Braniborska 1/6. Dźakowano njesprócniwemu dźěłu na knježerstwowej a parlamentariskej runinje je so poradźiło, přiražku za aktualnu dobu signifikantnje zwyšić.

 

Přidatne srědki za digitalizaciske projekty a twarske naprawy

Přidatnje k tutym kóždolětnym srědkam dósta Załožba za serbski lud wot lěta 2015 do 2020 wosebite srědki, zo by so prezenca serbskeje rěče w nowych digitalnych medijach polěpšiła. Swobodny stat Sakska staji za tutón projekt wot 2015 do 2020 dohromady 1,5 mio. eurow k dispoziciji. Zwjazk wobdźěli so w lětach wot 2016 do 2020 na tutej naprawje z dohromady 1,309 mio. eurami a přiražka kraja Braniborska wučinješe wot 2017 do 2020 cyłkownje 291,0 tys. eurow. Z lěta 2021 financuje Zwjazk digitalizaciske projekty z 195,0 tys. eurami.

Nimo toho financuje Swobodny stat Sakska z přidatnymi srědkami twarske naprawy załožby, naposledk w lětach wot 2020 do 2022 ca. 2.275,2 tys. eurow za zakónčacu twarsku naprawu imobilijoweho kompleksa Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje.

 

Srědki ze zakonja wo sylnjenju strukturow

Na zakładźe § 17 čo. 31 steja wot 1. julija 2022 strukturne srědki za serbske naležnosće k dispoziciji, kotrež załožbowy zarjad wobhospodarja. Za projektowe naprawy w Kraju Braniborskej su to za lěta wot 2022 do 2031 dohromady 19,0 mio. eurow, za projektowe naprawy w Swobodnym staće Sakskej je jich za lěta 2022 do 2038 lětnje 2,5 mio. eurow. Nadrobnosće wo tym namakaće na našej stronje k temje strukturna změna.

 

Lětny zakład hospodarjenja: hospodarske wustawki z hospodarskim planom

Hospodarski plan załožby so wot Załožboweje rady na nazymskim posedźenju předchadźaceho lěta wobzamknje a postaja wudawki a dochody wotpowědneho hospodarskeho lěta. Při tym so jako planowanska pomoc we wobłuku aktualnje płaćiweho financneho zrěčenja tež srjedźodobne financne planowanje předpołoži.