Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Stawizny, wustawki a financowanje Załožby

Stawizny

Serbski lud jako awtochtona mjeńšina w Němskej je w Hornjej a Delnjej Łužicy w Swobodnym staće Sakskej a Kraju Braniborskej doma.

Załožba za serbski lud załoži so dnja 19. oktobra 1991 na zakładźe wukaza we Łazu (wokrjes Budyšin). Spočatnje měješe status njesamostatneje załožby zjawneho prawa we wobchodnym wobłuku Sakskeje statneje kenclije ze sydłom w Budyšinje.

Hladajo na to, zo serbski lud zwonka hranicow ZRN žadyn maćerny stat nima, a zepěrajo so na protokolowu noticu čo. 14 k artiklej 35 Zjednoćenskeho zrěčenja a w njej zakótwjeny zawjazk Zwjazkoweje republiki Němska napřećo serbskemu ludej, wutworichu so z tym materielne wuměnjenja k zawěsćenju a wuwiću serbskeje rěče, kultury a tradicijow. 

Z podpisanjom Statneho zrěčenja mjez Krajom Braniborskej a Swobodnym statom Sakskej wo załoženju "Załožby za serbski lud" z dnja 28. awgusta 1998 w Slepom (wokrjes Zhorjelc) naby załožba swoju prawokmanosć. W ramiku toho wobzamkny Załožbowa rada wustawki Załožby za serbski lud.

Z toho časa podpěruje Załožba za serbski lud jako zhromadny instrument Zwjazka a krajow Sakska a Braniborska zdźerženje a wuwiwanje, spěchowanje a rozšěrjenje serbskeje rěče, kultury a tradicijow jako wuraz identity serbskeho ludu.

Załožba je tež sama iniciatorka a organizatorka zarjadowanjow, wubědźowanjow a wustajeńcow kaž tež wudawaćelka filmow a zynkonošakow. Dalši nadawk je wobhospodarjenje a twarske wudźeržowanje twarjenjow, kotrež serbske institucije wužiwaja.

Zaměr załožby, jeje struktura a nadawki su we wustawkach wopisane.

Financowanje a hospodarski plan

Załožba za serbski lud financuje so wot Zwjazka, Swobodneho stata Sakska a Kraja Braniborska.

Z podpisanjom statneho zrěčenja k załoženju Załožby za serbski lud dnja 28.08.1998 bu prěnje, hač do 31.12.2007 płaćiwe financne zrěčenje mjez Zwjazkom a krajomaj Sakska a Braniborska wujednane.

Hakle dnja 10. julija 2009 bu druhe zrěčenje wo zhromadnym financowanju "Załožby za serbski lud" podpisane a w nim přiražki hač do kónca lěta 2013 postajene, štož wučinješe lětnje cyłkownje 16.828,8 tys. eurow.

Skónčnje móžeše so dnja 15. februara 2016 třeće financne zrěčenje podpisać, kotrež Załožbje za serbski lud za lěta 2016 do 2020 lětnje něhdźe 18,6 mil. eurow zawěsći.

Štwórte financne zrěčenje za Załožbu za serbski lud podpisachu wutoru, 20. julija 2021, zwjazkowy minister za nutřkowne, twarstwo a domiznu, Horst Seehofer, ministerski prezident Swobodneho stata Sakska, Michael Kretschmer, a ministerski prezident Braniborskeje, dr. Dietmar Woidke. Zarjadowanje wotmě so digitalnje.

Z aktualnym financnym zrěčenjom wobsteji nětk wěstota za planowanje, cyłkowna suma spěchowanja pjenjezydawarjow wučinja lětnje 23,92 milionow eurow. Wot tutych dawa Zwjazk lětnje podźělnje 3/6, Swobodny kraj Sakska dawa 2/6 a Braniborska 1/6.

Dźakowano njesprócniwemu dźěłu na knježerstwowej a parlamentariskej runinje je so poradźiło, přiražku za dobu wot lěta 2021 zwyšić. Wšitcy třo pjenjezydawarjo, Zwjazk, Sakska a Braniborska, wobzamknychu to w swojich hospodarskich planach za lěto 2021 resp. 2021/2022.

Nimo toho dóstanje załožba přidatnje přiražki za kryće personalnych wudawkow wot Zwjazka we wysokosći 15.000 eurow a wot Swobodneho stata Sakskeje we wysokosći 10.700 eurow.

Přidatnje k tutym kóždolětnym srědkam dóstanje Załožba za serbski lud wot lěta 2015 sem wosebite srědki, zo by so prezenca serbskeje rěče w nowych digitalnych medijach polěpšiła.

Swobodny stat Sakska staji za tutón projekt wot 2015 do 2020 dohromady 1,5 mio. eurow k dispoziciji. Zwjazk wobdźěli so w lětach 2016 do 2020 na tutej naprawje z dohromady 1,309 mio. eurami a přiražka kraja Braniborska wučinješe w lětach 2017 do 2020 cyłkownje 291,0 tys. eurow.

Wustawki za hospodarski plan 2021 (němsce)
hospodarski plan 2021, zjimanje (němsce)
financne zrěčenja (němsce)