Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Stawizny, wustawki a financowanje Załožby

Stawizny

Serbski lud jako awtochtona mjeńšina w Němskej je w Hornjej a Delnjej Łužicy w Swobodnym staće Sakskej a Kraju Braniborskej doma.

Załožba za serbski lud załoži so dnja 19. oktobra 1991 na zakładźe wukaza we Łazu (wokrjes Budyšin). Spočatnje měješe status njesamostatneje załožby zjawneho prawa we wobchodnym wobłuku Sakskeje statneje kenclije ze sydłom w Budyšinje.

Hladajo na to, zo serbski lud zwonka hranicow ZRN žadyn maćerny stat nima, a zepěrajo so na protokolowu noticu čo. 14 k artiklej 35 Zjednoćenskeho zrěčenja a w njej zakótwjeny zawjazk Zwjazkoweje republiki Němska napřećo serbskemu ludej, wutworichu so z tym materielne wuměnjenja k zawěsćenju a wuwiću serbskeje rěče, kultury a tradicijow. 

Z podpisanjom Statneho zrěčenja mjez Krajom Braniborskej a Swobodnym statom Sakskej wo załoženju "Załožby za serbski lud" z dnja 28. awgusta 1998 w Slepom (wokrjes Zhorjelc) naby załožba swoju prawokmanosć. W ramiku toho wobzamkny Załožbowa rada wustawki Załožby za serbski lud.

Z toho časa podpěruje Załožba za serbski lud jako zhromadny instrument Zwjazka a krajow Sakska a Braniborska zdźerženje a wuwiwanje, spěchowanje a rozšěrjenje serbskeje rěče, kultury a tradicijow jako wuraz identity serbskeho ludu.

Załožba je tež sama iniciatorka a organizatorka zarjadowanjow, wubědźowanjow a wustajeńcow kaž tež wudawaćelka filmow a zynkonošakow. Dalši nadawk je wobhospodarjenje a twarske wudźeržowanje twarjenjow, kotrež serbske institucije wužiwaja.

Zaměr załožby, jeje struktura a nadawki su we wustawkach wopisane.

Financowanje a hospodarski plan

Załožba za serbski lud so wot Zwjazka, Swobodneho stata Sakskeje a Kraja Braniborskeje financuje. Wysokosć přiražkow je z financnym klučom postajena. Srědki Zwjazka kryja połojcu załožboweho etata. Tamna połojca njese so z dwěmaj třećinomaj wot Sakskeje a z jednej třećinu wot Braniborskeje.

Runočasnje z podpisanjom statneho zrěčenja dnja 28.08.1998 bu prěnje, hač do 31.12.2007 płaćiwe financne zrěčenje mjez Zwjazkom a krajomaj Sakskej a Braniborskej wujednane. Hakle dnja 10. julija 2009 bu druhe zrěčenje wo zhromadnym financowanju "Załožby za serbski lud" podpisane a w nim přiražki hač do 31. decembra 2013 postajene. Z toho časa so wysokosć přiražkow wot Zwjazka a krajow kóždolětnje za płaćiwe hospodarske lěto postaji a cyłkowne srědki hakle w běhu lěta k wužiwanju přewostajichu. Tutón fakt dźěławosć załožbowych gremijow sylnje poćežowaše, wěstota planowanja za serbske institucije njebě zaručena.

Skónčnje móžeše so dnja 15. februara 2016 třeće financne zrěčenje podpisać, kotrež Załožbje za serbski lud za lěta 2016 do 2020 lětnje něhdźe 18,6 mil. eurow zawěsći.

Tute rozdźěla so po 75 % na jednotliwe serbske institucije. Zbytne 25 % wužiwaja so za swójske załožbowe projekty a projektowe spěchowanja, inwesticije a imobilije.

Wotpowědnje dale płaćacemu financnemu klučej zestajeja so přiražki pjenjezydawarjow takle:

Zwjazk 9.300,0 tys. eurow
Swobodny stat Sakska 6.200,0 tys. eurow
Kraj Braniborska 3.100,0 tys. eurow
dohromady 18.600,0 tys. eurow

Nimo toho dóstanje załožba přidatnje přiražki za kryće personalnych wudawkow wot Zwjazka we wysokosći 15.000 eurow a wot Swobodneho stata Sakskeje we wysokosći 10.700 eurow.

Přidatnje k tutym kóždolětnym srědkam dóstanje Załožba za serbski lud wot lěta 2015 sem wosebite srědki, zo by so prezenca serbskeje rěče w nowych digitalnych medijach polěpšiła. W lěće 2013 wot Załožboweje rady zwołana dźěłowa skupina najwažniše naprawy w koncepće zestaji. Na to staji Swobodny stat Sakska w lěće 2015 k prěnjomu razej 250,0 tys. eurow za tutón projekt k dispoziciji a zawjaza so ke kóždolětnemu płaćenju samsneje sumy w lětach 2016 do 2018. Tež Zwjazk so tutomu přidatnemu spěchowanju z dohromady 765,0 tys. eurami přizamkny. W hospodarskim planje Kraja Braniborska bu nětko tež přiražka za projekt "Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach" zapisana, a to za lěto 2017 we wysokosći 89,0 tys. eurow a za lěto 2018 we wysokosći 72,0 tys. eurow.

Wustawki za hospodarski plan 2019
hospodarski plan 2019, zjimanje