Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Zarjadowanja a dźěłarnički

Tak kaž so měrja tradicionalne nazymske koncerty na cyłu swójbu, su Schadźowanki a Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła woblubowane zarjadowanja za dźěći a młodostnych w běhu lěta.

Młodostni a dźěći su při tym wosebje wužadani, so intensiwnje a na wuměłske wašnje ze swojej maćeršćinu rozestajeć.

Nazymske koncerty

Koncerty serbskich chórow, spěwnych skupinow a ansamblow ludoweho wuměłstwa słušeja hižo dawno k najwoblubowanišim tradicijam serbskeho kulturneho žiwjenja.

Wone skićeja lajkam dobru móžnosć, swoje wuměłske zamóžnosće prezentować a spěchuja serbsku a němsku zhromadnosć přez wšě generacije. Najwjetši dźěl něhdźe 10 do 14 zarjadowanjow wob lěto je w nazymje. Nazymske koncerty přewjedu so w cyłej Łužicy.

Wot lěta 1996 sem leži planowanje, organizacija a přewjedźenje zarjadowanjow w zamołwitosći załožby. Aktualne terminy koncertow namakaće w serbskej kulturnej protyčce.

Kontakt:
Serbska kulturna informacija - Budyšin
Marija Swierczekowa
tel.: 03591 550 113
faks: 03591 550-228
stiftung-ski@sorben.com

 

Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła

Kóžde druhe lěto wotměłaja so w Budyšinje Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła.

Dny wuhotuja so znowa wot Rěčneho centruma Witaj a Załožby za serbski lud. Wotměja so lětsa hižo k 23. razej a to wot 23. do 24. meje w Budyšinje. Kaž w zašłosći podpěruje dźiwadłowe dny tež lětsa zaso Němsko-Serbske ludowe dźiwadło.

Přizjewiło je so 53 dźěći ze Serbskeje zakładneje šule Ralbicy, Serbskeje wyšeje šule Radwor, Žylowskeho horta a Zakładneje šule Janšojce.

W srjedźišću dnjow steja zaso dźěłarnički pod nawodom serbskich hrajerjow a režiserow.

Štwórtk wječor wopytaja wobdźělnicy předstajenje bajkoweje hry "Mały Muk" Serbskeho dźěćaceho dźiwadła při NSLDź.

Tohorunja je předwidźane, zo młodźi hrajerjo na kóncu dnjow něšto ze swójskeho dźiwadłoweho repertoira abo z dźěłarničkow zahraja.

Kontakt k zamołwitemu projekta:

wuwiwanje zynkonošakow a notoweho materiala, literatura, předstajace wuměłstwo, pomnikoškit
John Petrik
tel.: 03591 550-312 
j.petrick-stiftung@sorben.com

Schadźowanka / Schadowanka

Schadźowanka w Hornjej Łužicy a Schadowanka w Delnej Łužicy stej tradicionelnej zetkanišći serbskich gymnaziastow, studentow a absolwentow wšitkich starobnych skupinow.

Na zarjadowanjomaj poskićeja studenća a šulerjo wyšich rjadownjow wobeju serbskeju gymnazijow wotměnjacy wječorny program ze spěwami, rejemi, kabaretom a filmowymi sekwencami. Na programje wobdźěla so hižo tradicionelnjena přikład Serbska kulturna brigada Budyskeho gymnazija, studentski chór abo studenća z Lipska a Drježdźan z krótkimi kabaretami. Schadźowanka/Schadowanka wotmějetej so zwjetša kónc nowembra.

Planowanje zarjadowanjow leži wot lěta 1996 sem w rukach załožby.

Schadźowanka 

młodźinske, załožbowe a socioekonomiske projekty
Jana Pětrowa
tel.: 03591 550-114
petrowa-stiftung@sorben.com 

Schadowanka (delnjoserbsce)

załožbowe projekty a produkty, pomnikoškit, dźiwadłowe
projekty Delnja Łužica, wabjenje srědkow třećich

Sylke Laubensteinowa-Polencojc
tel.: 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com

Wu- a dalekubłanje na nawodu rejwanskeje skupiny

Z lěta 2002 spěchuje Choćebuzka wotnožka Załožby za serbski lud zarjadowanja k dale- a wukubłanju nawodow rejowanskich skupinow a kwalifikowanych rejowarjow w Delnjej Łužicy.

Z wutworjenjom dorostoweho studija Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje wuwiwaja so z lěta 2012 zhromadne projekty za podpěrowanje rejowanskich skupinow w Delnej Łužicy.