Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wubědźowanja

W prawidłownych wotstawkach so přewjedu wubědźowanja, kotrež připóznawaja intensiwne rozestajenje ze serbskeju rěču a literaturu a serbskimi temami powšitkownje.

K tomu liča nachwilne wupisanja, wubědźowanje “Rěčam přichilena komuna – serbska rěč je žiwa", kotraž so w Braniborskej runje tak kaž w Sakskej přewjedźe, a literarne wubědźowanje w zhromadnym dźěle z nakładnistwom Domowina.

Wupisanje wubědźowanja wo wobdźělenje

Wustajeńca wizuelneho wuměłstwa 2019/2020

PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03
Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft. Slike različnih krajin.

Wupisanje wubědźowanja je přihot na zhromadny projekt wustajeńcy z Muzejom moderneho wuměłstwa Korutanska - MMKK w Celovecu/Klagenfurt (Rakuska) a Muzejom za moderne a načasne wuměłstwo - KGLU (Koroška galerija likovnih umetnosti) w Slovenj Gradecu (Słowjenska).

Projekt a hesło wubědźowanja "PŘECHOD" pokročujetej Dny serbskeje kultury 2014 w Celovecu/Kla-genfurt kaž tež prezentaciju wurězkow z toho w lěće 2015 w Budyšinje, Choćebuzu a Slepom. "Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft" je titul basniskeho cyklusa serbskeho basnika Kita Lorenca (1938-2017), kotryž bě 1967 w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł, kaž tež na cyklus so złožowaceho filma Konrada Herrmanna z lěta 1972.

Wosebje witane je při požadanjach wo wobdźělenje na wustajeńcy kritiske, tež interdisciplinarne rozestajenje z irewersibelnymi změnami kultury a přirody jako sćěh industrielneho wuwića, zničenja žiwjenskeho ruma, při- a wotpućowanja, ćehnjenja mjezow, wobtwarjenja, njestrukturowaneho rozšěrjowanja sydlišćow a podobnym kaž tež zaběranje z prašenjemi dołhodobneje skutkownosće kultury.

Posledni termin požadanja: 14.05.2018

Kontakt:
Anka Němcec
telefon: 03591 550319
a.niemz-stiftung@sorben.com

trěbne dokumenty:
Wupisanje wubědźowanja.pdf
Wuměnjenja wustajenja.pdf
Formular za požadanje.pdf


Wubědźowanje "Rěčam přichilena komuna - Serbska rěč je žiwa"

Swobodny stat Sakska a Kraj Braniborska staj w lěće 2004 k prěnjemu razej do wubědźowanja wo rěčam přichilenu komunu pod hesłom "Serbska rěč je žiwa" namołwjałoj.

Wot Radow za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakskeje a Kraja Braniborskeje iniciěrowane wubědźowanje ma k tomu słužić, zo so w komunach serbskeho sydlenskeho ruma nimo dopjelnjenja zakonskich winowatosćow nastupajo zdźerženje a dalewuwiće serbskeje rěče a kultury nowe kreatiwne ideje zrodźa a ze žiwjenjom napjelnja.

Swobodny stat Sakska a Kraj Braniborska stej w lěće 2004 k prěnjemu razej do wubědźowanja wo rěčam přichilenu komunu pod hesłom "Serbska rěč je žiwa" namołwjałoj. Patronatstwo přewzałoj běštaj tehdyšej prezidentaj krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje Erich Iltgen a Herbert Knoblich.

K druhemu razej bu wubědźowanje zhromadnje přewjedźene a 7. junija 2010 w Serbskim kulturnym centrumje Slepo swjatočnje wotewrjene. Znowa staj prezidentaj krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje patronatstwo přewzałoj - tónraz dr. Matthias Rößler za Hornju a Gunter Fritsch za Delnju Łužicu.

Třeće wubědźowanje wo rěčam přichilenu komunu w Sakskej wotewri w zastupnistwje patronata prezidenta Sakskeho krajneho sejma dr. Matthiasa Rößlera wiceprezidentka Andrea Dombois 3. februara 2017 w Budyskim Serbskim domje. Wone traješe hač do 31. decembra 2017. Na nim wobdźěli so cyłkownje 14 městow a gmejnow serbskeho sydlenskeho ruma Sakskeje. Wot Rady za serbske naležnosće, sobudźěłaćerjow Załožby za serbski lud a Domowiny z.t. wuhotowane mytowanske zarjadowanje wotmě so 2. februara 2018 w Slepom.

Katalog z kriterijemi za wobdźělenje na wubědźowanju (pdf)
Dobyćerjo wubědźowanja 2017 (pdf)


Literarne wubědźowanje

Zhromadnje z Ludowym nakładnistwom Domowina wupisa Załožba za serbski lud kóžde druhe lěto wubědźowanje serbskeje rěče a literatury.

Na 21. literarnym wubědźowanju 2017 wobdźěli so 22 młodych pisacych z dohromady 39 přinoškami. Jury hódnoćeše w kategorijach lyrika, krótkoproza a dlěša proza/dramatika.

Na wubědźowanju, kiž ma zaměr spěchowanja literarneho dorosta, móža so zajimcy hač do staroby 35 lět wobdźělić. Najlěpše twórby wozjewja so w publikacijach Ludoweho nakładnistwa Domowina, kaž na přikład w ediciskim rjedźe Paternoster.

Literarne wubědźowanje 2019

wupisanje hornjoserbsce