Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wy maće inowatiwnu a naslědnu ideju, kak móže so we Wašej wokolinje nałožowanje serbskeje rěče a identity we wšědnym dnju spěchować? Potom wobdźělće so na našim idejowym wubědźowanju!
Nětko ideju zapodać

Audio, film a nowe medije

W nadawku Załožby za serbski lud je w zańdźenosći hižo nahladna ličba wšelakorych zwukonošakow, filmow a słuchohrow nastała. Nowše pak je zwoprawdźenje computerowych hrow a wšelkich projektow we wobłuku nowych medijow.

 

 

Audio

 

Załožba je nadawkidawar za produkciju zynkonošakow (CD) ze serbskej hudźbu (wot klasiki hač do rocka), z bajkami, słuchohrami, kompjuterowymi hrami kaž tež z kompjuterowymi wuknjenskimi programami za dźěći.

Nimo toho spěchuje wona wudawanje notoweho materiala serbskeje hudźby. Z wudawanjom serbskich dźiwadłowych kruchow podpěruje serbske lajske tworjenje a wuwiće serbskeje dramatiki. Medijowa komisija wupraji doporučenja za spěchowanje zynkonošakow a notoweho materiala.

Čłonojo medijoweje komisije su:

  • Jan Cyž, Zwjazk serbskich wuměłcow z. t.
  • Pěr Cyž, Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow z. t.
  • Bogna Korjeńkowa, MDR/Serbski rozhłós
  • Gregor Kliem, RBB / Serbske radijo
  • Jadwiga Kaulfürstowa, Rěčny centrum WITAJ
  • Katrin Šwjelina, DOMOWINA - Župa Dolna Łužyca z. t.
  • John Petrik, Sylka Laubensteinowa-Polencojc , Załožba za serbski lud

Film

Zamołwitosć za filmowe projekty, wosebje serbskorěčne, njese wot lěta 1994 Załožba za serbski lud.

Wobsahowe ćežišćo leži při tym na filmach za dźěći a młodostnych w hornjo- a delnjoserbskej rěči, wideja a DVD-je ke kulturnym stawiznam Serbow a informaciske filmy.

Za fachowe poradźowanje wotpohladanych filmowych projektow a k wopodstatnjenju lětneje koncepcije k realizowanju bu při załožbowym zarjedźe čestnohamtsce skutkowaca filmowa komisija z poradźowacym charakterom zarjadowana.

Partnerstwo – Festiwal wuchodoeuropskeho filma Choćebuz


Filmowy festiwal Choćebuz je jedne z najwuznamnišich kulturnych zarjadowanjow w Braniborskej a z přirjadowanymi koprodukciskimi wikami Connecting Cottbus wažna platforma za fachowu wuměnu w filmowej branži.

Wot lěta 2013 je Załožba za serbski lud partnerka Filmoweho festiwala Choćebuz za zhromadnje etablěrowanu sekciju "Heimat|Domownja|Domizna", w kotrejž so pokazaja serbske filmy, filmy z Łužicy a mjezynarodne filmy ze zwiskom k tutymaj ćežišćomaj.

31. filmowy festiwal Choćebuz wotměje so wot 02. - 07. nowembra 2021 a přewjedźe so dualnje, w kinach a jako stream. Wšitke aktualne informacije k sekciji "Heimat|Domownja|Domizna" su na webstronje filmoweho festiwala wozjewjene.

Wosebite myto za Łužisku filmowu přehladku

We wobłuku Łužiskeje filmoweje přehladki - wubědźowanja za krótkofilmy z cyłeje Łužicy - spožči so wot 2012 sem lětnje z 1.000 euro dotěrowane wosebite myto Załožby za serbski lud.

Po reglemenće spožči so wosebite myto jenož za film, kotryž jedna wo Serbach a/abo wo dwurěčnej Łužicy. Zapodać smědźa so filmy kóždehožkuli žanra, kotrež su maksimalnje 20 mjeńšinow dołhe a kotrež njejsu w profesionelnom konteksće nastali.

Wo spožčenju rozsudźi tři wosobowa jury, kotrejž přisłuša tež stajnje zastupjer/zastupjerka serbskeho ludu. Cyłkownje maja łužiscy filmowcy krótkofilmow w tymle wubědźowanju šansu na hłowne, wosebite serbske abo publikumowe myto.

Łužiska filmowa přehladka wotměła so stajnje na předwječoru Mjezynarodneho filmoweho festiwala Choćebuz/Chóśebuz w Choćebuzkim kinje "Weltspiegel". Lětuši termin je 01. nowember 2021.

Hač do 03. oktobra 2021 móžeće hišće filmy za lětuše wubědźowanje zapodać.
Reglement a formular za přizjewjenje stej na webstronje filmoweho festiwala Choćebuz wozjewjenej.

Aktualne informacije k programje lětušeje 19. Łužiskeje filmoweje přehladki a k předawanju tiketow slěduja najskerje w oktobrje. Informacije k zašłym programam a mytowanym su tu wozjewjene, kaž tež program lěta 2020.

Hlej tež na Facebooku: https://www.facebook.com/LausitzerFilmSchau

Hry a nowe medije

Z projektom ma so nałožowanje serbskeje rěče w digitalnych medijach spěchować.

Prěni krok je wuwiwanje digitalneho serbskeho prawopisneho programa.Ale tež dorosćeni, kotřiž serbsku rěč njewobknježa, dóstanu ze serbskim wuknjenskim programom online móžnosć k tomu. Za přesadźenje tutoho projekta a wuwiće medijo didaktiskeho koncepta za wuknjenje cuzych rěčow je społnomócnjeny Wukubłanski centrum za rěče a kultury Techniskeje uniwersity Drježdźany.

Nadawk za produkciju digitalneje wučbnicy je přewzał Rěčny centrum WITAJ. Projektowa skupina pod nawodom a ze sobuskutkowanjom Sakskeho statneho ministerstwa za kultus a zastupjerjemi Rěčneho centruma WITAJ, załožby a ambicioněrowanymi wučerjemi dźěła na koncipowanju a přesadźenju projekta. Pilotowy projekt wobmjezuje so najprjedy raz na produkciju digitalnych, njezawjazowacych přidatnych materialijow, kotrež hodźa so w šulach runje tak wužiwać kaž w zjawnym wobłuku.

 

Projekt: „Serbšćina w nowych elektroniskich medijach“

We wěku digitalneje rewolucije, přechoda posłužboweje towaršnosće do informaciskeje towaršnosće, měri so atraktiwita rěče na tym, hač móžeš ju w dźěłowym wobłuku a we wšědnym dnju runoprawnje nałožować.

Wšědne samozrozumliwe wužiwanje němčiny w nowych medijach, na přikład wužiwanje načasnych žórłow za informacije wo rěči, rěčne poradźowanje, rěčny serwis, digitalne wučbnicy, online kursy, encyklopedije a komunikaciske syće po wšěm swěće, za wužiwarjow serbšćiny dotal runoprawnje a w spokojacym wobjimje njeeksistuja.

Zo by so prezenca serbšćiny w nowych (digitalnych) medijach někak z druhimi, tež mjeńšinowymi, rěčemi měrić móhła, je intensiwne zdźěłanje modernych digitalnych žórłow wo a w serbskej rěči bytostne.

Digitalne hry

Widejowa hra „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“

Krabat z kapsy
z medijoweho wozjewjenja załožby w aprylu 2018

Nic jenož naše wšědne žiwjenje so dale wuwiła, druhdy stanje so to samo z bajowymi figurami: Dopomńmy so na lěto 1714: "Awgust Sylny so porjadnje złobi. Łužica ćerpi pod kwaklu jeho nahrabnych knježkow, ale njenadźicy torha stara serbska móc wo wrota k sakskemu mócnarjej. Prawy čas za nowe dyrdomdejstwa, nowych přećelow a njepřećelow, prawy čas za ... Krabata!" (citat z přiručki za kompjuterowu hru 2015)

W lěće 2015 wotewrě so Krabatej na tymle městnje digitalny swět a kóždy fan kompjuterowych hrow zamó so do Krabatoweho uniwersuma zanurić. Serbski dyrdomdej za domjacy kompjuter bě znowa zrodźeny, z hornjoserbsce rěčanym słowom a delnjoserbskej a němskej tekstowej wersiju.
Hra RAPAKOW "KRABAT a potajnstwo serbskeho krala" je wotnětka tež w online kupnicach instalowana, w mobilnymaj wersijomaj za Apple a Google.

medijowa zdźělenka, "Krabat z kapsy", 17.04.2018

W awgusće 2019 je wušła widejowa hra tež w jendźelšćinje.

medijowa zdźělenka (němsce) "Erstes sorbisches Videospiel in englischer Sprache", awgust 2019
medijowa zdźělenka (jendźelsce) "Erstes sorbisches Videospiel in englischer Sprache", awgust 2019

iOS-wersija hry: Krabat - iOS
Android-wersija: Krabat Android


QuizSerb –online kwis jako app a webstrona

W lětomaj 2017/2018 wuwiwaše młodźinska iniciatiwa "Serbska murja" w nadawku Załožby za serbski lud wjacerěčnu onlinowu hru "QuizSerb". Na Schadźowance w nowembrje 2018 so onlinekwis prěni raz zjawnosći prezentowaše. Lětsa startuja młodźi Serbja z dalšimi putacymi funkcijemi kotrež su w zašłymaj lětomaj nadźěłali.

W hrě jako jednotliwy hrajer je wěda we wšelakich kategorijach kaž serbske stawizny, serbska kultura a dźensniše serbske žiwjenje prašana. Nowostka pak je multiplayer-modus. Při tym ma hrajer móžnosć so z přećelom abo připadnym přećiwnikom w kwisowym duelu měrić. Kóždy duelant ma we wotměnje cyłkownje 20 prašenjow w pjeć wšelakich kategorijach wotmołwić. Ale štó je mudriša liška? Přehlad skići lisćina najlěpšich, kotraž je dźělena do sydom rjadow. Móžeš po rjadach postupić/zestupić - wot započatkarja k mišter Krabatej.

QuizSerb hodźi so bjezpłatnje jako app za systemy Android abo iOS instalować, abo na webstronje hrać.

Potajkim njebrojće čas a quizserbujće pod www.quizserb.de!