Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Audio, film a nowe medije

W nadawku Załožby za serbski lud je w zańdźenosći hižo nahladna ličba wšelakorych zwukonošakow, filmow a słuchohrow nastała. Nowše pak je zwoprawdźenje computerowych hrow a wšelkich projektow we wobłuku nowych medijow.

 

 

Audio

 

Załožba je nadawkidawar za produkciju zynkonošakow (CD) ze serbskej hudźbu (wot klasiki hač do rocka), z bajkami, słuchohrami, kompjuterowymi hrami kaž tež z kompjuterowymi wuknjenskimi programami za dźěći.

Nimo toho spěchuje wona wudawanje notoweho materiala serbskeje hudźby. Z wudawanjom serbskich dźiwadłowych kruchow podpěruje serbske lajske tworjenje a wuwiće serbskeje dramatiki. Medijowa komisija wupraji doporučenja za spěchowanje zynkonošakow a notoweho materiala.

Čłonojo medijoweje komisije su:

  • Jan Cyž, Zwjazk serbskich wuměłcow z. t.
  • Pěr Cyž, Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow z. t.
  • Bogna Korjeńkowa, MDR/Serbski rozhłós
  • Jadwiga Kaulfürstowa, Rěčny centrum WITAJ
  • Katrin Šwjelina, DOMOWINA – Župa Dolna Łužyca z. t.
  • John Petrik, Sylka Laubensteinowa-Polencojc , Załožba za serbski lud

 

 

Film

Zamołwitosć za filmowe projekty, wosebje serbskorěčne, njese wot lěta 1994 Załožba za serbski lud.

Wobsahowe ćežišćo leži při tym na filmach za dźěći a młodostnych w hornjo- a delnjoserbskej rěči, wideja a DVD-je ke kulturnym stawiznam Serbow a informaciske filmy.

Za fachowe poradźowanje wotpohladanych filmowych projektow a k wopodstatnjenju lětneje koncepcije k realizowanju bu při załožbowym zarjedźe čestnohamtsce skutkowaca filmowa komisija z poradźowacym charakterom zarjadowana.

Wosebite myto za Łužisku filmowu přehladku

We wobłuku Łužiskeje filmoweje přehladki - wubědźowanja za krótkofilmy z cyłeje Łužicy - spožči so wot 2012 sem lětnje z 1.000 euro dotěrowane wosebite myto Załožby za serbski lud.

Po reglemenće spožči so wosebite myto jenož za film, kotryž jedna wo Serbach a/abo wo dwurěčnej Łužicy.

Zapodać smědźa so filmy kóždehožkuli žanra, kotrež su maksimalnje 20 mjeńšinow dołhe a kotrež njejsu w profesionelnom konteksće nastali.

Wo spožčenju rozsudźi tři wosobowa jury, kotrejž přisłuša tež stajnje zastupjer/zastupjerka serbskeho ludu. Cyłkownje maja łužiscy filmowcy krótkofilmow w tymle wubědźowanju šansu na hłowne, wosebite serbske abo publikumowe myto.

Łužiska filmowa přehladka wotměła so stajnje na předwječoru Mjezynarodneho filmoweho festiwala Choćebuz/Chóśebuz w Choćebuzkim kinje "Weltspiegel".

Lětsa pokazuja so w tutym wubědźowanju telko serbskich filmow kaž nihdy do toho.

Aktualne informacije k programej, lětušim mytowanym a k předawanju zastupnych lisćikow namakaće na webstronje Filmoweho festiwala Choćebuz/Chóśebuz.

www.filmfestivalcottbus.de/de/festival/programm/program/811.html
filmfestivalcottbus.reservix.de/p/reservix/event/1628015
www.filmfestivalcottbus.de/de/news/lausitzer-filschau-2020.html
www.facebook.com/LausitzerFilmSchau
www.filmfestivalcottbus.de/de/component/k2/preistraeger-der-lausitzer-filmschau.html

Hry a nowe medije

Z w lěće 2013 zazběhnjenym projektom ma so nałožowanje serbskeje rěče w digitalnych medijach spěchować. Prěni krok je wuwiwanje digitalneho serbskeho prawopisneho programa.

Ale tež dorosćeni, kotřiž serbsku rěč njewobknježa, dóstanu ze serbskim wuknjenskim programom online móžnosć k tomu. Za přesadźenje tutoho projekta a wuwiće medijo didaktiskeho koncepta za wuknjenje cuzych rěčow je społnomócnjeny Wukubłanski centrum za rěče a kultury Techniskeje uniwersity Drježdźany.

 

Nadawk za produkciju digitalneje wučbnicy je přewzał Rěčny centrum WITAJ. Projektowa skupina pod nawodom a ze sobuskutkowanjom Sakskeho statneho ministerstwa za kultus a zastupjerjemi Rěčneho centruma WITAJ, załožby a ambicioněrowanymi wučerjemi dźěła na koncipowanju a přesadźenju projekta. Pilotowy projekt wobmjezuje so najprjedy raz na produkciju digitalnych, njezawjazowacych přidatnych materialijow, kotrež hodźa so w šulach runje tak wužiwać kaž w zjawnym wobłuku.