Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Audio, film a nowe medije

W nadawku Załožby za serbski lud je w zańdźenosći hižo nahladna ličba wšelakorych zwukonošakow, filmow a słuchohrow nastała. Nowše pak je zwoprawdźenje computerowych hrow a wšelkich projektow we wobłuku nowych medijow.

 

 

Awdio

Załožba je nadawkidawar za produkciju zynkonošakow (CD) ze serbskej hudźbu (wot klasiki hač do rocka), bajkami, słuchohrami, kompjuterowymi hrami kaž tež kompjuterowymi wuknjenskimi programami za dźěći.

Nimo toho spěchuje wona wudawanje notoweho materiala k serbskej hudźbje. Wudawanje serbskich dźiwadłowych kruchow podpěruje serbske lajske tworjenje a wuwiće serbskeje dramatiki. Wo wudawanju zynkonošakow a notoweho materiala rozsudźa medijowa komisija.

Čłonojo medijoweje komisije su::

Detlef Kobjela - Zwjazk serbskich wuměłcow z. t.
Šćěpan Brankačk, Lucian Kubica - MDR/Serbski rozhłós
Ulrich Pogoda - rbb-delnjoserbski rozhłós
Jadwiga Kaulfürstowa, Katrin Šwjelina - Rěčny centrum WITAJ
John Petrik, Sylka Laubensteinowa-Polencojc - Załožba za serbski lud

Film

Zamołwitosć za filmowe projekty, wosebje serbskorěčne, njese wot lěta 1994 Załožba za serbski lud.

Wobsahowe ćežišćo leži při tym na filmach za dźěći a młodostnych w hornjo- a delnjoserbskej rěči, wideja a DVD-je ke kulturnym stawiznam Serbow a informaciske filmy.

Za fachowe poradźowanje wotpohladanych filmowych projektow a k wopodstatnjenju lětneje koncepcije k realizowanju bu při załožbowym zarjedźe čestnohamtsce skutkowaca filmowa komisija z poradźowacym charakterom zarjadowana.

Wosebite myto za Choćebuzku filmowu přehladku

W ramiku Choćebuzkeje filmoweje přehladki (Cottbuser FilmSchau) - wubědźowanja za krótkofilmy z cyłeje Łužicy - spožči Załožba za serbski lud hižo z lěta 2012 z 1000 euro dotěrowane wosebite myto za film, kotrehož wobsah so po reglementu najlěpje na serbsku mjeńšinu abo na z toho wurosćacu dwojorěčnosć we Łužicy wusměrja.

Zapodać móža so filmowe dźěła wšitkich žanrow z maksimalnej dołhosću 15 mjeńšinow.

Wo spožčenju myta rozsudźa třiwosobowa njewotwisna jury,kotrejž přisłuša kóždolětnje tež zastupjerka/zastupjer serbskeho ludu. Cyłkownje skića so łužiskim filmowcam we wubědźowanju šanza na hłowne myto, serbske wosebite myto, kaž tež myto publikuma.

Choćebuzka FilmSchau wotměje so tradicionelnje dźeń do oficialneho wotewrjenja filmoweho festiwala we filmowym dźiwadle Weltspiegel.

Přehlad dotalnišich nošerjow myta Choćebuzkeje filmoweje přehladki a aktualne informacije a přizjewjenske modalitysu nainternetowej stronje Filmoweho festiwala Choćebuz a na facebooku wozjewjene.

www.filmfestivalcottbus.de
www.filmfestivalcottbus.de/images/Downloads
www.facebook.com/CottbuserFilmSchau

Hry a nowe medije