Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Spěchowanje serbskich institucijow

Załožba spěchuje cyłkownje 9 institucijow, kotrež přinošuja z wšelakorej fachowej specifiku zdźěrženju a dalšemu wuwiću serbskeje rěče a kultury. Kóžda z nich je unikat.

 

Němsko-Serbske ludowe dźiwadło

Němsko-Serbske ludowe dźiwadło (NSLDź) je jeničke profesionalne dźiwadło ze serbskorěčnymi inscenacijemi we wobłukach činohra a klankowe dźiwadło.

Serbski repertoire so w Budyšinje a na wjeskach serbskeho sydlenskeho ruma předstaji.

Nošer NSLDź je wokrjes Budyšin.
Załožba za serbski lud wobdźěla so wotpowědnje swojemu zaměrej z přiražku na financowanju dźiwadła. Z njej so serbske jewišćowe wuměłstwo, wosebje wuwiće a předstajenje serbskeje dramatiki, serbski wuměłski dorost a serbske lajske dźiwadło spěchuja.Das Deutsch-Sorbische Volkstheater (DSVTh) Bautzen ist das einzige professionelle Theater mit sorbischsprachigen Inszenierungen in den Sparten Schauspiel und Puppentheater.

 

www.theater-bautzen.de 

Domowina a Rěčny centrum WITAJ

Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. je so w lěće 1912 jako třěšny zwjazk serbskich towarstwow a zjednoćenstwow załožiła.

Domowina je politisce njewotwisna zastupjerka zajmow Łužiskich Serbow. Dźensa su w njej rjad skupinow, pjeć regionalnych zwjazkow a 13 nadregionalnje skutkowacych towarstwow z cyłkownje 7300 čłonami zjednoćenych. Domowina z.t. je nimo toho zastupjerka zajimow a rěčnica serbskeho ludu w kulturnych a kubłansko-politiskich kaž tež infrastrukturelnych nastupanjach a wudźeržuje wobšěrne styki k druhim narodnym mjeńšinam a słowjanskim ludam Europy. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny woli nimo toho kóžde štwórte lěto serbskich zastupnikow załožboweje rady.

www.domowina.de

Rěčny centrum WITAJ (RCW) je njesamostatna zarjadniska jednotka Domowiny - Zwjazka Łužiskich Serbow z.t. ze swójskim etatom.

RCW bu w lěće 2001 w zwisku ze strukturnymi změnami serbskich institucijow załoženy. Zaměr institucije je spěchowanje, zdźerženje, posrědkowanje kaž tež nałožowanje a rozšěrjenje hornjo- a delnjoserbskeje rěče.

Do wobšěrnych nadawkow słušeja wudawanje wučbnicow a wučbnych srědkow, wuwiwanje rěčespecifiskich produktow wot předšulskeho hač k dorostowemu wobłukej, podpěra při dalekubłanju kubłarjow a wučerjow kaž tež wobšěrny projektowy management a wědomostny přewod modeloweho projekta WITAJ.

Nimo toho wudźeržujetaj so wot Rěčneho centruma WITAJ internataj Serbskeho gymnazija Budyšin a Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu.

www.witaj-sprachzentrum.de

 

Ludowe nakładnistwo Domowina

Ludowe nakładnistwo Domowina je so w lěće 1958 załožiło. Wone je wudawar rjaneje, wědomostneje a popularnowědomostneje literatury w hornjo- a delnjoserbskej kaž tež w němskej rěči.

Wažna zepěra su aktualne printmedije kaž hornjoserbski wječornik "Serbske Nowiny", delnjoserbska tydźenska nowina "Nowy Casnik" a kulturnopolitiski měsačny časopis "Rozhlad". Lětnje nadźěłaja so w nakładnistwje Domowina něhdźe 40 titlow, z toho słušeja 26 do kubłanskeho wobłuka (šulske knihi, dźěłowe zešiwki a dźećacy časopis "Płomjo/Płomje").

K nakładnistwu Domowina přisłuša Smolerjec kniharnja, kotraž poskićuje a předawa cyły sortiment serbskeje literatury, tež e-booki, zynkonošaki, filmy a druhe digitalne medije. Prawidłownje přewjedu so w rumach Smolerjec nakładnistwoweje kniharnje knižne premjery a čitanja. Nakładnistwo Domowina je so 1992 priwatizowało. Jenički towaršnik je Załožba za serbski lud.

www.domowina-verlag.de

Šula za Dolnoserbsku rěc a kulturu

Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu je wot 1992 w nošerstwje města Choćebuz a tam fachowemu wobłukej kultura, sektorej młodźina, kultura a socialne, přirjadowana.

Wobjim skutkowanja rěčneje šule měri so na cyłkowny sydlenski rum Delnjoserbow w Kraju Braniborska. W srjedźišću dźěła steja kursy a iniciatiwy k přiswojenju a rewitalizaciji delnjoserbskeje rěče.

Dale poskićuja so semesterske kursy, přednoški, seminary a kolokwije k fachowospecifiskim prašenjam nastupajo na přikład stawizny, literaturu, nałožki, drasty, mjeńšinowu politiku a mostowu funkciju serbšćiny w euroregionje – wosebje k pólskej rěči a kulturje.

Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu so přez město Choćebuz, wokrjes Sprjewja-Nysa kaž tež Załožbu za serbski lud financuje.

www.sorbische-wendische-schule.cottbus.de

Serbski institut z. t.

Serbski institut z.t. załoži so 1992 zhromadnje wot Swobodneho stata Sakska a Kraja Braniborska jako slědźerska institucija zwonka uniwersity, při čimž nawjaza na tradiciju w lěće 1951 załoženeho Instituta za serbski ludospyt.

Po wustawkach wobsteji jeho nadawk w přeslědźenju a hajenju serbskeje rěče, stawiznow a kultury Serbow Hornjeje a Delnjeje Łužicy w přitomnosći a zašłosći kaž tež w zběranju a archiwěrowanju za to trěbnych materialijow. Dźěło instituta wobsahuje tohorunja komparatistiske (přirunowace) slědźenje na polu mjeńšinow w Europje.

Přirjadowanej stej institutej Serbska centralna biblioteka a Serbski kulturny archiw.

Serbski institut z.t. so prawidłownje wot wědomostneje, mjezynarodnje wobsadźeneje, přirady a druhich ekspertow ewaluěruje (pohódnoćuje).

www.serbski-institut.de

Serbski muzej w Budyšinje

Serbski muzej w Budyšinje je zaměstnjeny w sólnicy hrodu Ortenburg.

W swojej trajnej wustajeńcy skića muzej přehlad wo stawiznach Serbow ze spočatkow w 6. lětstotku hač k přitomnosći kaž tež wo kulturje a žiwjenskim wašnju serbskeje ludnosće.

W prawidłownje so měnjacych wosebitych wustajeńcach pokazuja so twórby serbskeho tworjaceho wuměłstwa abo wobjednawaja so wosebite stawizniske temy.

Nošer Serbskeho muzeja je wokrjes Budyšin. Muzej spěchuje so nimo wot wokrjesa a Kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska z wulkeho dźěla ze srědkami Załožby za serbski lud.

www.sorbisches-museum.de

Serbski ludowy ansambl tzwr

W lěće 1952 załoženy Serbski ludowy ansambl skića we wobłukach chór, balet a orchester na zakładźe etnografiskich žórłow profesionelne serbske jewišćowe wuměłstwo.

Nimo dźěćacych programow (bajkowy balet), serbskeje wuměłskeje hudźby a oratorijow kaž tež lětnych ptačokwasnych a zapustowych zarjadowanjow wěnuje so SLA w přiběracej měrje wobłukam moderneho jewišćoweho wuměłstwa. SLA prezentuje so jako kulturny pósłanc Serbow zwonka Łužicy a Europy.

Jenički towaršnik SLA je Załožba za serbski lud.

www.ansambl.de

Serbski muzej w Choćebuzu

Serbski muzej w Choćebuzu bu w lěće 1994 wotewrjeny.

Wón ma w sydlenskim rumje Delnjoserbow w Kraju Braniborska wosebitu a centralnu funkciju při předstajenju serbskich kulturnych stawiznow. Trajna wustajeńca, w kotrejež srjedźišću steji Delnja Łužica, skića dohlad do połdra lěttysaca serbskich stawiznow. Tutu přehladku k serbskej rěči, pismowstwu, nałožkam, drastam, hudźbje a spěwnemu herbstwu, tworjacemu wuměłstwu a ludowej kulturje wudospołnjeja měnjace so wosebite wustajeńcy, přednoški a zarjadowanja.

Serbski muzej je w nošerstwje města Choćebuz a so wot Załožby za serbski lud spěchuje.

www.wendisches-museum.de