Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wubědźowanje idejow
Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet - 2023

WUPISANJE / NAMOŁWA ZA ZAPODAĆE IDEJOW

datum wozjewjenja: 22.05.2023
doba zapodaća: 01.06. bis 25.07.2023

KEDŹBU! Dla techniskeho problema prosymy wšitkich, kiž su dotal hižo ideju pola nas zapodali ale njejsu e-mejlku z wopodstatnjenjom dóstali, so pola nas hišće raz přizjewić, zo njeby so žana ideja zhubiła!

pdf-ka wupisanja wubědźowanja
online formular za zapodaće idejow (wubědźowanje je zakónčene)
pdf-ka online formulara za zapodaće idejow (jenož za pohladanje, nic za wupjelnjene)
online formular za sposrědkowanje bankoweho zwiska
online formular za rozprawu wo zwoprawdźenju
logo wubědźowanja
QR-kode

Serbska rěč a z njej kultura a identita su we Łužicy žiwe něhdźe 14 lětstotkow. Rěč a kultura stej z toho časa přeco zaso změnam podležałoj. Wosebje wot 19. lětstotka sem bě serbska rěč přiběraceje industrializacije we Łužicy dla wohrožena. Wobsteješe a wobsteji přeco hišće strach, zo so serbska rěč přez rěč němskeje wjetšiny narunuje a z tym zhubi.
Historisce zrosćena dwurěčnosć płaći mjeztym jako znamjo jónkrótnosće Łužicy a so dźeń a bóle jako wobohaćenje hódnoći.

Zaměr idejoweho wubědźowanja "Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." je, ideje a iniciatiwy spěchować, z kotrymiž móže so originelnje, regionalnje skutkownje, směrodajnje a widźomnje na serbstwo skedźbnić. Dźe při tym wo podpěru a dalewuwiće dwurěčnosće, w formje kotraž přinošuje, zo so serbska rěč zachowa.

Přejemy sej wobdźělenje na idejowym wubědźowanju z kóždychžkuli wobłukow. Tež wuwiwanje projektowych konceptow je prašane. Synergije a aktualne temy witamy.

Jedne z najbóle fundamentalnych idejowych zwoprawdźenjow wšěch časow bě wunamakanje žehlawki Thomasa Edisona. To njebě připad. Edison je swoje ideje ekstremnje strukturowane wuwiwał. Hladać přez hranicy swojeje wědy, słušeše k tomu.
Tohodla smy žehlawku jako symbol za idejowe wubědźowanje a wobstatk loga wupytali.

Z wšěch we wubědźowanju zapodatych idejow so 17 najlěpšich mytuja, z čimž so realizowanje podpěra.
Za to steja cyłkownje 70.000 EUR k dispoziciji.

Sćěhowace mytowanske pjenjezy wupisamy:
3 x 10.000,00 EUR, 4 x 5.000,00 EUR, 4 x 3.500,00 EUR, 6 x 1.000,00 EUR.

Modality wubědźowanja

Wobdźělnicy wubědźowanja idejow "Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." akceptuja slědowace modality:

Wuměnjenja wobdźělenja

Na wubědźowanju wobdźělić smědźa so juristiske wosoby a přirodne wosoby, kiž su 18. žiwjenske lěto dokónčili. Dowolene su požadanja z tu- a wukraja.
Wobdźělnicy wubědźowanja, kiž nimaja swoje sydło abo bydlenje w Zwjazkowej republice Němskej, dyrbja za zwoprawdźenje swojeje ideje kooperacisku partnerku/kooperaciskeho partnera ze sydłom abo bydlenjom w serbskim sydlenskim rumje Swobodneho stata Sakskeje resp. namrětym sydlenskim rumje Serbow Kraja Braniborskeje dopokazać.
Požadaja-li so skupiny, maja hłownu zamołwitu/hłowneho zamołwiteho pomjenować.

Z wobdźělenja na wubědźowanju wuzamknjene su juristiske a přirodne wosoby, kotrychž ideologiske, politiske abo nabožne wusměrjenje njesteji w přezjednosći ze swobodno-demokratiskim zakładnym porjadom Zwjazkoweje republiki Němskeje.
K wubědźowanju njedopušća so předewzaća, za kotrež by mytowanski pjenjez woznamjeniło nastupajo dźěło a projekt dwójne financowanje.
Z wobdźělenja wuzamknjene su nimo toho wosobinske zapodaća čłonow wubědźowanskeje jury.

Zapodarki/zapodarjo maja swoju ideju w mało sadach předstajić a rysować, čehodla su kmane/kmani, předewzaće zwoprawdźić. Wone/woni maja sumu trěbnych financnych srědkow a čas realizowanja planować. Su-li dalše potrjeby za zwoprawdźenje ideje, maja to rozkłasć. Nimo toho maja wočakowane cile a cilowe skupiny pomjenować. K znazornjenju ideje su wobrazy a/abo druhe materialije witane. Dalokož hižo podobne předewzaća eksistowachu abo eksistuja, ma so rozjasnić, hdźe su zhromadnosće a/abo rozdźěle a hač dawaja móžnosće kooperacije.
Do zapodaća ideje njesmě so z realizowanjom předewzaća započinać. Přihotowanske naprawy bjez wotzamknjenja zrěčenjow, kotrež k dodawanju abo wukonej a wotpowědnemu płaćenju zawjazuja, njepłaća jako započatk předewzaća.
Wobdźělnicy wubědźowanja přihłosuja ze zapodaćom tomu, zo steja pod podatymi kontaktowymi datami za prašenja we wobłuku wubědźowanja k dispoziciji.
Wobdźělnicy wubědźowanja smědźa wjacore ideje zapodać.

Ze zapodaćom ideje zawjazaja so wobdźělnicy wubědźowanja, w padźe mytowanja cyłkowny mytowanski pjenjez za zwoprawdźenje ideje zasadźić.

Wobdźělnicy wubědźowanja dowola Załožbje za serbski lud ze swojim zapodaćom, jich ideju inkluziwnje wobrazowy material a trochowane wudawki kaž tež zapodarku/zapodarja ideje - pola přirodnych wosobow mjeno a bydlenske městno, pola institucijow, towarstwow a předewzaćow dokładne pomjenowanje a sydło - za rozprawnistwo w zwisku z aktualnym wubědźowanjom kaž tež za wabjenje w zwisku z přichodnymi wubědźowanjemi wozjewić. W padźe mytowanja płaći dowolnosć tež za wozjewjenje wysokosće mytowanskeho pjenjeza, městnosće realizowanja ideje kaž tež za sposrědkowanje kontaktowych datow na zastupjerki/zastupjerjow medijow. Su-li za prezentaciju mytowanych idejow dalše podaća, materialije a/abo filmy a fota trěbne, na př. za mytowanske zarjadowanje, wobkrućeja wobdźělnicy wubědźowanja, tute Załožbje za serbski lud wobstarać. Za to so zasadnje žane wosebite honorary njepłaća a kóšty njezarunaja. Štož nastupa přewostajenje prawow wuńdźe so z toho, zo wobdźělnicy wubědźowanja trěbne prawa za swoje zapodaće a wužiwanje materialijow wobsedźa abo zo su sej ewentualnje trěbne přihłosowanja wobstarali. Wobdźělnicy wubědźowanja wobkruća, zo so přez wozjewjenje žane prawa třećich njezranja a wuswobodźa Załožbu za serbski lud wot wšěch žadanjow třećich w zwisku z wužiwanjom tutych wobsahow we wobłuku wubědźowanja.

Załožba za serbski lud a jury wubědźowanja matej prawo, so we wobłuku wubědźowanja druhdźe k zapodatym idejam informować.

Lawreatki/lawreaća su přezjedni ze zhotowjenjom wobrazow, zwukowych a wobrazowych nahrawanjow, kiž maja mytowanje a zwoprawdźenje idejow dokumentować a so zjawnosći spřistupnić.
Lawreatki/lawreaća su winowaći, na wuslědkach a wudźěłkach projekta, projektowej webstronje a w druhich wozjewjenjach na to pokazać, zo zwoprawdźi so ideja z podpěru Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, kotrež su Němski zwjazkowy sejm, Krajny sejm Braniborskeje a Sakski krajny sejm wobzamknyli. Při tym ma so logo wužiwać, kotryž słowo-wobrazowej marce Załožby za serbski lud a idejoweho wubědźowanja mjez sobu zwjazuje. Wita so tež wozjewjenje QR-koda, kotryž wjedźe na webstronu idejoweho wubědźowanja. Wotpowědne logo a QR-kode staji załožba k dispoziciji.

We wubědźowanju idejow "Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." zapodate předewzaća njejsu z projektoweho spěchowanja Załožby za serbski lud wuzamknjene. Jako zakład za ewentualne přizwolenje přiražki pak ma so přidatna próstwa zapodać a pruwować. Za to nałožuje so spěchowanska směrnica Załožby za serbski lud - hlej prošu pod:
https://stiftung.sorben.com/fileadmin/user_upload/Dokumente/Foerderrichtlinie/Smernica-zalozby-2017_hs_wudospolnjene.pdf.

W padźe přizwolenja projektoweje přiražki za we wubědźowanju mytowanu ideju, pomjeńši so móžna wysokosć přiražki wo mytowanski pjenjez.

Doba a puć zapodaća

Wobdźělnicy wubědźowanja móža swoje ideje w času wot 1. junija hač do 25. julija 2023 pola Załožby za serbski lud zapodać. Za zapodaće steji online formular k dispoziciji.

Jenož k terminej a z tutym online formularom zapodate ideje so wobkedźbuja, při čimž dyrbi formular dospołnje wupjelnjeny być.
Dokelž njehodźi so online formular wućišćeć, steji jako podpěra za wupjelnjenje online zapodaća pdf-ka k dispoziciji (samsny napohlad kaž online formular). Tuta hodźi so wućišćeć, nic pak wupjelnić. Zapodaća w pdf-formaće njejsu dowolene.

Wobdźělnicy wubědźowanja dóstanu za swoje zapodaće wobkrućenje dochada inkl. protokol wo přenjesenych datach.

Pohódnoćenje jury

Za pohódnoćenje zapodatych idejow powoła Załožba za serbski lud njewotwisnu a neutralnu jury. Čłonojo jury njesmědźa ani při Załožbje za serbski lud ani při Domowinje - Zwjazku Łužiskich Serbow přistajeni być. Woni so po swojim powołanju wozjewja.
Po wotběženju časa za zapodaće so čłonam jury zapodate ideje k pohódnoćenju předpołoža.
Za pohódnoćenje idejow nałožuje so procedura pohódnoćenja z dypkami. Za pohódnoćenje dopušćene su jenož projektowe ideje, kotrež předwidźa nałožowanje serbskeje rěče a hodźa so w přewidnym času zwoprawdźić.
Do kriterijow pohódnoćenja liča:

 • kreatiwita a originalnosć,
 • jasnosć programatiki a zaměra,
 • regionalna skutkownosć, wužitk,
 • widźomnosć, słyšomnosć, dožiwjomnosć,
 • inowacija,
 • aktualnosć temy,
 • synergije,
 • inspiracija, nastork k dalemyslenju a jednanju,
 • wutworjenje kontaktoweje syće,
 • tworjenje zhromadnosće,
 • naslědnosć, eficienca resursow.

W padźe pohódnoćenja wjacorych idejow z jenak wjele dypkami rozsudźi los.

Mytowanske pjenjezy so tak spožča, zo njepřekroča sumu financnych srědkow, kiž su za zwoprawdźenje ideje trěbne.

Wozjewjenje rozsuda jury a wupłaćenje mytowanskich pjenjez

Po rozsudźe jury informuje Załožba za serbski lud wšěch wobdźělnikow wubědźowanja, hač liča k lawreatkam/lawreatam abo nic.

Załožba za serbski lud wozjewi k mytowanju wuzwolene ideje na swojej webstronje a informuje medije.

Ideje mytuja so w ramiku swjatočneho mytowanskeho zarjadowanja, na kotrež přeprosy Załožba za serbski lud zapodarki/zapodarjow dobyćerskich idejow. Woni móža so tam w najwyšim padźe wot třoch wosobow swojeje wólby zastupować dać. Hakle na mytowanskim zarjadowanju wozjewi Załožba za serbski lud, za kotru ideju so kotry mytowanski pjenjez spožči.

Lawreatkam/lawreatam so za wobdźělenje na mytowanskim zarjadowanju trěbne jězbne wudawki zarunaja.

Nimaja-li lawreatki/lawreaća swoje sydło abo bydlenje w Zwjazkowej republice Němskej a bychu-li za přitomnosć na mytowanskim zarjadowanju nimoměry wysoke jězbne wudawki nastali, wobchowa sej Załožba za serbski lud prawo, jich prosyć, so online na mytowanskim zarjadowanju wobdźělić. W kóždym padźe přeproša so na mytowanske zarjadowanje kooperaciske partnerki/kooperaciscy partnerjo ze serbskeho sydlenskeho ruma Swobodneho stata Sakskeje resp. z namrěteho sydlenskeho ruma Serbow Kraja Braniborskeje.

Po mytowanskim zarjadowanju spřistupni Załožba za serbski lud online formular, z kotrymž móža lawreatki/lawreaća swoje bankowe daty sposrědkować a z tym wupłaćenje mytowanskeho pjenjeza docpěć.

Wotpowědny mytowanski pjenjez wupłaći so jako cyłkowna suma a hač do kónca lěta 2023. Online formular ma so hač do najpozdźišo 8. decembra 2023 wupjelnić. Njeje-li formular hač do tutoho termina wupjelnjeny, spadnje mytowanski pjenjez.

Hinaša forma wupłaćenja mytowanskeho pjenjeza njeje móžna.

Zwoprawdźenje ideje a dokumentacija

Lawreatki/lawreaća zawjazaja so z přiwzaćom mytowanskeho pjenjeza, swoju ideju w planowanym času zwoprawdźić a to dokumentować kaž tež Załožbu za serbski lud kóždy čas wěrnje wo stawje zwoprawdźenja projekta informować.
W běhu šěsć měsacow po planowanym zakónčenju zwoprawdźenja ideje maja lawreatki/lawreaća napřećo Załožbje za serbski lud dopokazać, w kotrej dobje, z kotrymi financnymi srědkami a z kotrym wuslědkom bu ideja zwoprawdźena. Za to staji Załožba za serbski lud online formular k dispoziciji. Nimo toho maja lawreatki/lawreaća Załožbje za serbski lud podkłady za zwoprawdźenje ideje připósłać: dokumenty, wudźěłki a filmowe, wobrazowe, zwukowe a/abo druhe materialije. Za tutón material płaći samsne přewostajenje prawow kaž za wubědźowanske zapodaće.

Za pad njerealizowanja mytowaneje ideje abo dwójneho financowanja sej Załožba za serbski lud wuměni, wupłaćeny mytowanski pjenjez wróćo žadać.

Zdawkowanje mytowanskich pjenjez

Wobdźělnicy na wubědźowanju su za zdawkowanje mytowanskich pjenjez sami zamołwići.
Skedźbnjamy na to, zo přizwolenje mytowanskeho pjenjeza dochodowemu dawkej podleži, jeli ma přiražka hospodarsce charakter na wukon so poćahowaceho zarunanja.
Mytowanske pjenjezy njepodleža wobrotowemu dawkej, dokelž njepředleži žana wukonowa wuměna.

Škit datow

W zwisku z wubědźowanjom zběrane na wosobu so poćahowace daty a dalše podaća wobdźělnikow wubědźowanja wotkładuje a předźěła Załožba za serbski lud we wobłuku swojeje zamołwitosće za aktualne wubědźowanje "Rěč zwjazuje. Rěc zwězuje. Sorbisch verbindet." kaž tež za přichodne wubědźowanja.

Dalše informacije hlej prošu wozjewjenje wo škiće datow pod:
https://stiftung.sorben.com/hornjoserbsce/datenschutz/.

W dwělomnym padźe płaći němska wersija modalitow wubědźowanja.


Kontakt:

Anka Němcec/Niemz
Załožba za serbski lud / Stiftung für das sorbische Volk
Póstowe naměsto / Postplatz 2
02625 Bautzen/Budyšin
Telefon: 03591 550 319
E-Mail: ideenwettbewerb@sorben.com


Archiw

Lawreatki/lawreaća 2021
Tu móžeće sej lisćinu lawreatkow/lawreatow 2021 jako pdf-ku sćahnyć.