Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wubědźowanja

W prawidłownych wotstawkach so přewjedu wubědźowanja, kotrež připóznawaja intensiwne rozestajenje ze serbskeju rěču a literaturu a serbskimi temami powšitkownje.

K tomu liča nachwilne wupisanja, wubědźowanje “Rěčam přichilena komuna – serbska rěč je žiwa", kotraž so w Braniborskej runje tak kaž w Sakskej přewjedźe, a literarne wubědźowanje w zhromadnym dźěle z nakładnistwom Domowina.

Idejowe wubědźowanje

Nětko wot 1.09. hač do 7.11.2021 Waše projektowe ideje zapodać a pjenježne myta za přesadźenje dobyć

Maće inowatiwnu a naslědnu ideju, zo by serbšćina a serbska identita we Wašej kónčinje lěpje widźomna a dožiwjomna była? Potom je idejowe wubědźowanje Załožby za serbski lud "Rěč wjaza. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." to prawe za Was! Požadajće so wo myto, z kotrymž hodźa so Waše projektowe ideje krótkodobnje a njeběrokratisce zwoprawdźić.

Pomhajće z Wašej ideju, wšědne nałožowanje serbšćiny spěchować, identitu serbskeho ludu skrućić, dwurěčnu zhromadnosć sylnić a inspirěrowace zetkanja zmóžnić!

Dalše informacije a wuměnjenja wubědźowanja namakaće tu na wubědźowanskej stronje.


Literarne wubědźowanje

Zhromadnje z Ludowym nakładnistwom Domowina wupisa Załožba za serbski lud kóžde druhe lěto wubědźowanje serbskeje rěče a literatury.

Na wubědźowanju, kiž ma zaměr spěchowanja literarneho dorosta, móža so zajimcy hač do staroby 35 lět wobdźělić. Jury hódnoći w kategorijach lyrika, krótkoproza a dlěša proza/dramatika.

Najlěpše twórby wozjewja so w publikacijach Ludoweho nakładnistwa Domowina, kaž na přikład w ediciskim rjedźe Paternoster.

Literarne wubědźowanje 2021

Jury je myta za najlěpše přinoški postajiła. 20 awtorow a awtorkow je cyłkownje 35 přinoškow zapodało, 32 hornjoserbskich a 3 delnjoserbske. Koronapandemije dla so tónraz mytowanske zarjadowanje njepřewjedźe.

Přehlad mytowanych a krótke hódnoćenje k jednotliwym kategorijam wubědźowanja:

Kategorija A

basnje, lyriska proza: 7 awtorow a awtorkow, 18 přinoškow

Młode a młodźi basnicy wěnuja so po wobsahu a formje jara wšelako žiwjenskej woprawdźitosći: swójskim začućam kaž zjawam swojeho wobswěta. Dominuje chutne rozestajenje, je pak tež žortnych tekstow, štož swědči wo tym, zo je při wšej ćežkosći wobstejnosćow móžno a spomóžne, na swět z humorom zhladować. Z wotstawkom najlěpše basnje je zapodała Annamaria Hadankec z Berlina/Kopšina.

1. myto: Annamaria Hadankec za basnje "Powjaz", "Naši mužojo!", "Za tebje", "Pizza", "Žedźba" a "Raj"

2. myto: so njespožči

3. myto: Fabian Brycka z Njebjelčic za baseń "cyberwrótny"

4. myto: Damian Dyrlich z Noweje Wjeski za basnje "Digitalna romanca", "Sekunda stracha" a "Infekt"

5. myto: Syman Delenk z Drježdźan za baseń "wosnje" a Franciska Kušec z Chrósćic za baseń "Basnica"

Kategorija B

krótka proza: 11 awtorow a awtorkow, 11 přinoškow

Młodźi pisacy, mjez nimi bohužel jenož jedna awtorka z Delnjeje Łužicy, wěnuja so w swojich tekstach přewažnje chutnym načasnym temam kaž socialnemu připóznaću, wumjezowanju sobučłowjekow, seksuelnej namocy, stalkingej. Derje radźene pak je jenož dźěl z nich. We wšěm, po wobsahu a rěči, jury přeswědčacy tekst mjez přinoškami njeje, čehoždla je rozsudźiła prěnje myto njespožčić.

1. myto: so njespožči

2. myto: Annamaria Hadankec za powědančko "Spytowanje"

3. myto: Justyna Michniuk z Choćebuza za powědančko "Carno-běły swět" a Sara Zeller z Chrósćic za powědančko "Na dwórnišću a wšudźe druhdźe"

4. myto: so njespožči

5. myto: Sarah Hančikec z Radworja za powědančko "Błuzna"

Kategorija C

dlěša proza, dramatika: 6 awtorow a awtorkow, 6 přinoškow

Znowa su někotři młodźi pisacy dlěše teksty zapodali, štož je jara zwjeselace. Po kwaliće kaž po wobjimje wusahujetej powědančce Annamarije Hadankec. Tež jenički delnjoserbski přinošk za kategoriju C z pjera Justyny Michniuk je po wobsahu na dobrym literarnym niwowje. Připóznaće za spisanje wobšěrnišich tekstow wšak zasłuža sej wšitcy, kiž su so z tajkim na wubědźowanju wobdźělili.

1. myto: Annamaria Hadankec za powědančce "Rabies - płaćizna wědy" a "Čeji lěs?"

2. myto: so njespožči

3. myto: Justyna Michniuk za powědančko "Mójej dwě maśerce" a Milena Šołćic z Róžanta a Julius Paška z Worklec za powědančko "Wunuzowana lubosć"

4. myto: so njespožči

5. myto: Jan Bogusz z Lipska za powědančko "Z Prahi wróćo njeje tak daloko"

Wosebite myto za najlěpši přinošk wobdźělnicy/wobdźělnika pod 16 lětami

Jan Kliman z Prawoćic a Xenia Koberec ze Sernjan za krótkopowědančko "Připóznaće wažne?"

Wosebite myto za druhi najlěpši přinošk wobdźělnicy/wobdźělnika pod 16 lětami

Johanna Klimanec z Wudworja za powědančko "Pjenjezy su přičina, čehoždla eksistujemy"

Tole běše wupisanje (płaćiwe hač do oktobra 2021).

 


Wupisanje wubědźowanja wo wobdźělenje

Wustajeńca wizuelneho wuměłstwa 2019/2020

PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03
Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft. Slike različnih krajin.

Wupisanje wubědźowanja je přihot na zhromadny projekt wustajeńcy z Muzejom moderneho wuměłstwa Korutanska - MMKK w Celovecu/Klagenfurt (Rakuska) a Muzejom za moderne a načasne wuměłstwo - KGLU (Koroška galerija likovnih umetnosti) w Slovenj Gradecu (Słowjenska).

Projekt a hesło wubědźowanja "PŘECHOD" pokročujetej Dny serbskeje kultury 2014 w Celovecu/Kla-genfurt kaž tež prezentaciju wurězkow z toho w lěće 2015 w Budyšinje, Choćebuzu a Slepom. "Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft" je titul basniskeho cyklusa serbskeho basnika Kita Lorenca (1938-2017), kotryž bě 1967 w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł, kaž tež na cyklus so złožowaceho filma Konrada Herrmanna z lěta 1972.

Wosebje witane je při požadanjach wo wobdźělenje na wustajeńcy kritiske, tež interdisciplinarne rozestajenje z irewersibelnymi změnami kultury a přirody jako sćěh industrielneho wuwića, zničenja žiwjenskeho ruma, při- a wotpućowanja, ćehnjenja mjezow, wobtwarjenja, njestrukturowaneho rozšěrjowanja sydlišćow a podobnym kaž tež zaběranje z prašenjemi dołhodobneje skutkownosće kultury.

Posledni termin požadanja: 14.05.2018

Kontakt:
Anka Němcec
telefon: 03591 550319
a.niemz-stiftung@sorben.com

trěbne dokumenty:
Wupisanje wubědźowanja.pdf
Wuměnjenja wustajenja.pdf
Formular za požadanje.pdf


Wubědźowanje "Rěčam přichilena komuna - Serbska rěč je žiwa"

Swobodny stat Sakska a Kraj Braniborska staj w lěće 2004 k prěnjemu razej do wubědźowanja wo rěčam přichilenu komunu pod hesłom "Serbska rěč je žiwa" namołwjałoj.

Wot Radow za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakskeje a Kraja Braniborskeje iniciěrowane wubědźowanje ma k tomu słužić, zo so w komunach serbskeho sydlenskeho ruma nimo dopjelnjenja zakonskich winowatosćow nastupajo zdźerženje a dalewuwiće serbskeje rěče a kultury nowe kreatiwne ideje zrodźa a ze žiwjenjom napjelnja.

Swobodny stat Sakska a Kraj Braniborska stej w lěće 2004 k prěnjemu razej do wubědźowanja wo rěčam přichilenu komunu pod hesłom "Serbska rěč je žiwa" namołwjałoj. Patronatstwo přewzałoj běštaj tehdyšej prezidentaj krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje Erich Iltgen a Herbert Knoblich.

K druhemu razej bu wubědźowanje zhromadnje přewjedźene a 7. junija 2010 w Serbskim kulturnym centrumje Slepo swjatočnje wotewrjene. Znowa staj prezidentaj krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje patronatstwo přewzałoj - tónraz dr. Matthias Rößler za Hornju a Gunter Fritsch za Delnju Łužicu.

Třeće wubědźowanje wo rěčam přichilenu komunu w Sakskej wotewri w zastupnistwje patronata prezidenta Sakskeho krajneho sejma dr. Matthiasa Rößlera wiceprezidentka Andrea Dombois 3. februara 2017 w Budyskim Serbskim domje. Wone traješe hač do 31. decembra 2017. Na nim wobdźěli so cyłkownje 14 městow a gmejnow serbskeho sydlenskeho ruma Sakskeje. Wot Rady za serbske naležnosće, sobudźěłaćerjow Załožby za serbski lud a Domowiny z.t. wuhotowane mytowanske zarjadowanje wotmě so 2. februara 2018 w Slepom.

Katalog z kriterijemi za wobdźělenje na wubědźowanju (pdf)
Dobyćerjo wubědźowanja 2017 (pdf)