Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wubědźowanja

Wubědźowanja su skutkowny instrument za to, nowych spěchowanskich partnerow, spěchowanske zakłady abo spěchowanjahódne předewzaća a talenty namakać. Zdobom pomhaja, nowe aktualne temowe wobłuki wotkrywać. Wujasnić móže so nimo toho, zo so wuběranske procesy přewjedu po objektiwnych kriterijach, kiž hodźa so přepruwować.

Wubědźowanje idejow "Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet."

W lěće 2021 je Załožba za serbski lud prěni króć wubědźowanje wupisała, zo by z mytowanjom ideje za projekty spěchowała, kotrež serbsku rěč a identitu na wosebite wašnje widźomne abo słyšomne činja. Bytostne kriterije za spožčenje mytow běchu 2021 a su to tež w aktualnym idejowym wubědźowanju 2023: inowacija, dołhodobne skutkowanje, tworjenje zhromadnosće, zhromadne dźěło z třećimi.

Wobšěrne informacije k aktualnemu wubědźowanju idejow namakaće tu.Literarne wubědźowanje

Zhromadnje z Ludowym nakładnistwom Domowina wupisa Załožba za serbski lud kóžde druhe lěto wubědźowanje serbskeje rěče a literatury.

Na wubědźowanju, kiž ma zaměr spěchowanja literarneho dorosta, móža so zajimcy hač do staroby 35 lět wobdźělić. Jury hódnoći w kategorijach lyrika, krótkoproza a dlěša proza/dramatika.

Najlěpše twórby wozjewja so w publikacijach Ludoweho nakładnistwa Domowina, kaž na přikład w ediciskim rjedźe Paternoster.

Literarne wubědźowanje 2023 (wupisanje)

Literarne wubědźowanje Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud 2023

Namołwjamy wšitkich młodych pisacych so pjera jimać.

Pisajće wo dźensnišim času, wo zašłosći abo wo přichodźe; wo ludźoch, kiž su wam bliscy, wo swojich wobkedźbowanjach a nazhonjenjach, wo zbožownych wokomikach abo strachach, wo swojich sonach a swojich žedźbach!

Jury mytuje twórby w třoch kategorijach.

Kategorija A Kategorija B Kategorija C

basnje, lyriska proza krótka proza dlěša proza, dramatika

1. myto: 150,00 € 1. myto: 250,00 € 1. myto: 500,00 €

2. myto: 100,00 € 2. myto: 150,00 € 2. myto: 300,00 €

3. myto: 75,00 € 3. myto: 100,00 € 3. myto: 200,00 €

4. myto: 50,00 € 4. myto: 50,00 € 4. myto: 100,00 €

5. myto: 25,00 € 5. myto: 25,00 € 5. myto: 50,00 €

Za kategoriju C ma twórba wopřijeć znajmjeńša 10 000 znamješkow.

Wosebitej myće

Za najlěpši přinošk wobdźělnicy/wobdźělnika pod 16 lětami spožči jury wosebite myto 100 eurow, za druhi najlěpši 50 eurow, njeje-li wobdźělnica/wobdźělnik hižo mjez mytowanymi h. mj. kategorijow.

Wuměnjenja:

  • Wobdźělnica/wobdźělnik njeje starša/starši hač 35 lět a nima swójsku publikaciju (knižne wudaće/e-book).
  • Twórba je spisana w hornjo- abo delnjoserbšćinje a njeje ani w nowinach, časopisach, knihach abo interneće wozjewjena ani so za dotalne literarne wubědźowanja zapodała.
  • Twórba je zapodata z mjenom, datumom narodźenja, adresu a e-mejlowej adresu.

Posledni termin zapodaća: 31. oktober 2023

Załožba za serbski lud
John Petrik
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
j.petrick-stiftung@sorben.com

Jury ma prawo, myta po swojim namjeće rozdźělić. Prawniski puć je wuzamknjeny.

LND wozjewi najlěpše twórby w Paternostru abo w Rozhledźe.

wupisanje wubědźowanja jako PDF

Literarne wubědźowanje 2021

Jury je myta za najlěpše přinoški postajiła. 20 awtorow a awtorkow je cyłkownje 35 přinoškow zapodało, 32 hornjoserbskich a 3 delnjoserbske. Koronapandemije dla so tónraz mytowanske zarjadowanje njepřewjedźe.

Přehlad mytowanych a krótke hódnoćenje k jednotliwym kategorijam wubědźowanja:

Kategorija A

basnje, lyriska proza: 7 awtorow a awtorkow, 18 přinoškow

Młode a młodźi basnicy wěnuja so po wobsahu a formje jara wšelako žiwjenskej woprawdźitosći: swójskim začućam kaž zjawam swojeho wobswěta. Dominuje chutne rozestajenje, je pak tež žortnych tekstow, štož swědči wo tym, zo je při wšej ćežkosći wobstejnosćow móžno a spomóžne, na swět z humorom zhladować. Z wotstawkom najlěpše basnje je zapodała Annamaria Hadankec z Berlina/Kopšina.

1. myto: Annamaria Hadankec za basnje "Powjaz", "Naši mužojo!", "Za tebje", "Pizza", "Žedźba" a "Raj"

2. myto: so njespožči

3. myto: Fabian Brycka z Njebjelčic za baseń "cyberwrótny"

4. myto: Damian Dyrlich z Noweje Wjeski za basnje "Digitalna romanca", "Sekunda stracha" a "Infekt"

5. myto: Syman Delenk z Drježdźan za baseń "wosnje" a Franciska Kušec z Chrósćic za baseń "Basnica"

Kategorija B

krótka proza: 11 awtorow a awtorkow, 11 přinoškow

Młodźi pisacy, mjez nimi bohužel jenož jedna awtorka z Delnjeje Łužicy, wěnuja so w swojich tekstach přewažnje chutnym načasnym temam kaž socialnemu připóznaću, wumjezowanju sobučłowjekow, seksuelnej namocy, stalkingej. Derje radźene pak je jenož dźěl z nich. We wšěm, po wobsahu a rěči, jury přeswědčacy tekst mjez přinoškami njeje, čehoždla je rozsudźiła prěnje myto njespožčić.

1. myto: so njespožči

2. myto: Annamaria Hadankec za powědančko "Spytowanje"

3. myto: Justyna Michniuk z Choćebuza za powědančko "Carno-běły swět" a Sara Zeller z Chrósćic za powědančko "Na dwórnišću a wšudźe druhdźe"

4. myto: so njespožči

5. myto: Sarah Hančikec z Radworja za powědančko "Błuzna"

Kategorija C

dlěša proza, dramatika: 6 awtorow a awtorkow, 6 přinoškow

Znowa su někotři młodźi pisacy dlěše teksty zapodali, štož je jara zwjeselace. Po kwaliće kaž po wobjimje wusahujetej powědančce Annamarije Hadankec. Tež jenički delnjoserbski přinošk za kategoriju C z pjera Justyny Michniuk je po wobsahu na dobrym literarnym niwowje. Připóznaće za spisanje wobšěrnišich tekstow wšak zasłuža sej wšitcy, kiž su so z tajkim na wubědźowanju wobdźělili.

1. myto: Annamaria Hadankec za powědančce "Rabies - płaćizna wědy" a "Čeji lěs?"

2. myto: so njespožči

3. myto: Justyna Michniuk za powědančko "Mójej dwě maśerce" a Milena Šołćic z Róžanta a Julius Paška z Worklec za powědančko "Wunuzowana lubosć"

4. myto: so njespožči

5. myto: Jan Bogusz z Lipska za powědančko "Z Prahi wróćo njeje tak daloko"

Wosebite myto za najlěpši přinošk wobdźělnicy/wobdźělnika pod 16 lětami

Jan Kliman z Prawoćic a Xenia Koberec ze Sernjan za krótkopowědančko "Připóznaće wažne?"

Wosebite myto za druhi najlěpši přinošk wobdźělnicy/wobdźělnika pod 16 lětami

Johanna Klimanec z Wudworja za powědančko "Pjenjezy su přičina, čehoždla eksistujemy"

Tole běše wupisanje (płaćiwe hač do oktobra 2021).

 

fota: Hanka Šěnec


Wupisanje wubědźowanja wo wobdźělenje

Wustajeńca wizuelneho wuměłstwa 2019/2020

PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03
Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft. Slike različnih krajin.

Wupisanje wubědźowanja je přihot na zhromadny projekt wustajeńcy z Muzejom moderneho wuměłstwa Korutanska - MMKK w Celovecu/Klagenfurt (Rakuska) a Muzejom za moderne a načasne wuměłstwo - KGLU (Koroška galerija likovnih umetnosti) w Slovenj Gradecu (Słowjenska).

Projekt a hesło wubědźowanja "PŘECHOD" pokročujetej Dny serbskeje kultury 2014 w Celovecu/Kla-genfurt kaž tež prezentaciju wurězkow z toho w lěće 2015 w Budyšinje, Choćebuzu a Slepom. "Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft" je titul basniskeho cyklusa serbskeho basnika Kita Lorenca (1938-2017), kotryž bě 1967 w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł, kaž tež na cyklus so złožowaceho filma Konrada Herrmanna z lěta 1972.

Wosebje witane je při požadanjach wo wobdźělenje na wustajeńcy kritiske, tež interdisciplinarne rozestajenje z irewersibelnymi změnami kultury a přirody jako sćěh industrielneho wuwića, zničenja žiwjenskeho ruma, při- a wotpućowanja, ćehnjenja mjezow, wobtwarjenja, njestrukturowaneho rozšěrjowanja sydlišćow a podobnym kaž tež zaběranje z prašenjemi dołhodobneje skutkownosće kultury.

Posledni termin požadanja: 14.05.2018

Kontakt:
Anka Němcec
telefon: 03591 550319
a.niemz-stiftung@sorben.com

trěbne dokumenty:
Wupisanje wubědźowanja.pdf
Wuměnjenja wustajenja.pdf
Formular za požadanje.pdfWubědźowanje "Rěčam přichilena komuna - Serbska rěč je žiwa"

Swobodny stat Sakska a Kraj Braniborska staj w lěće 2004 k prěnjemu razej do wubědźowanja wo rěčam přichilenu komunu pod hesłom "Serbska rěč je žiwa" namołwjałoj.

Wot Radow za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakskeje a Kraja Braniborskeje iniciěrowane wubědźowanje ma k tomu słužić, zo so w komunach serbskeho sydlenskeho ruma nimo dopjelnjenja zakonskich winowatosćow nastupajo zdźerženje a dalewuwiće serbskeje rěče a kultury nowe kreatiwne ideje zrodźa a ze žiwjenjom napjelnja.

Swobodny stat Sakska a Kraj Braniborska stej w lěće 2004 k prěnjemu razej do wubědźowanja wo rěčam přichilenu komunu pod hesłom "Serbska rěč je žiwa" namołwjałoj. Patronatstwo přewzałoj běštaj tehdyšej prezidentaj krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje Erich Iltgen a Herbert Knoblich.

K druhemu razej bu wubědźowanje zhromadnje přewjedźene a 7. junija 2010 w Serbskim kulturnym centrumje Slepo swjatočnje wotewrjene. Znowa staj prezidentaj krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje patronatstwo přewzałoj - tónraz dr. Matthias Rößler za Hornju a Gunter Fritsch za Delnju Łužicu.

Třeće wubědźowanje wo rěčam přichilenu komunu w Sakskej wotewri w zastupnistwje patronata prezidenta Sakskeho krajneho sejma dr. Matthiasa Rößlera wiceprezidentka Andrea Dombois 3. februara 2017 w Budyskim Serbskim domje. Wone traješe hač do 31. decembra 2017. Na nim wobdźěli so cyłkownje 14 městow a gmejnow serbskeho sydlenskeho ruma Sakskeje. Wot Rady za serbske naležnosće, sobudźěłaćerjow Załožby za serbski lud a Domowiny z.t. wuhotowane mytowanske zarjadowanje wotmě so 2. februara 2018 w Slepom.

Katalog z kriterijemi za wobdźělenje na wubědźowanju (pdf)
Dobyćerjo wubědźowanja 2017 (pdf)