Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Twarske projekty

Přetwar archiwa w SLA

Nowostrukturowanje a přetwar notoweho archiwa Serbskeho ludoweho ansambla
informacija wo spěchowanju

Hinaše wužiwanje, saněrowanje a přetwar južneho twarjenja Serbskeho ludoweho ansambla

Wobšěrny twarski projekt Załožby za serbski lud so bórze zahaji: saněrowanje a rozšěrjenje južneho twarjenja Serbskeho ludoweho ansambla ptzwr (SLA) w Budyšinje.

Porno Röhrscheidtowej bašće a twarjenjomaj, w kotrymajž stej zarjadnistwo SLA kaž tež žurla za proby a předstajenja zaměstnjenej a kiž buchu 2014 a 2015 wobnowjene, južny trakt z baletnej žurlu dotal hišće saněrowany njeje. Tam su nětko twarske naprawy trěbne - na twarjenju samym kaž tež nastupajo jeho techniske wuhotowanje. Nimo toho pobrachuja rumnosće za wuměłski wobłuk resp. je tak, zo nětčiše rumnosće narokam na jich wužiwanje wjace njewotpowěduja. Zdobom maja so rozdźělne funkcionalne wobłuki SLA rumnostnje wot so dźělić a zachod porjeńšić a rozšěrić.

W twarjenjach SLA su rumnosće za tři wobłuki, kiž maja rozdźělnu funkciju: zarjadnistwo, žurla jako zjawny wobłuk a wuměłski wobłuk. Rumnostne poměry maja so nětko tak zrjadować, zo su wobłuki wot so dźělene. Wobłuk zarjadnistwa pak nětčiše twarske naprawy njenastupaja.

Za zjawny wobłuk ze žurlu ma so zachod stworić, kotryž je zjawnemu wužiwanju přiměrjeny: z dosć městnom, zo móža so wopytowarjo w směrje wječorneje kasy, wobłuka za přestawku a garderoby bjez haćenja pohibować. Z tym budu administratiwny wobłuk za wopytowarjow a wobłuki za wuměłcow potom dźělene. Nimo toho so do składow za instrumenty dwukřidłate durje zatwarja. Zachod do žurle so přepołoži, tak zo budźe přistup optimalniši. Wšě rumnosće za wopytowarjow budu bjez schodow a prohow; bjezbarjernosć wostanje zaručena.

Třeći wobłuk słuži třom wuměłskim spartam - chórej, baletej a orchestrej, kotrež maja w južnym twarjenju swoje rumnosće. Tu maja tež w přichodźe być rumnosće za proby, za přebywanje sobudźěłaćerjow, předrasćernje kaž tež separatny sanitarny wobłuk. Jich wuhotowanje a wužiwanje budźe potom optiměrowane. Při tym budu so naroki na wosebite dźěłowe potrjeby jednotliwych spartow wobkedźbować, k čemuž słušeja składy za instrumenty, rumnosće za proby, za přebywanje personala, za přihot na jewišćo abo na wustup.

Nětčiše płoniny pak za přidatne nowe rumnosće njedosahaja. Natwar dalšeje etaže nad baletnej žurlu statiki dla móžny njeje. Tohodla dyrbja so stara baletna žurla a dwě garaži wottorhać, zo by městna za nowe a wjetše dwuposchodowe twarjenje było. Jeho fasada do wuchoda budźe škleńčana, ze stołpow a ryhelow twarjena konstrukcija. Tam budu potom wšitke funkcionalne rumnosće za wuměłcow a jich dźěło kaž tež sydarnja zaměstnjene.

Projekt so financuje z dawkowych srědkow na zakładźe etata, kotryž bě Sakski krajny sejm wobzamknył, a nahladny dźěl - mjenujcy 2,16 mio. € - zwjedźe Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm (SMWK) z pjenjez ze swójstwa stronow a masowych organizacijow NDR . Z cyłkowneho wolumena za twarsku naprawu - ca. 2,56 mio. € - přewozmje Załožba za serbski lud sama 395.500 €.

Informacija wo přizwolenju srědkow ze stron SMWK załožbje wot 26.05.2020 předleži. Z twarskej dowolnosću ličimy srjedź septembra, wupisanje nadawkow je zahajene. Z tym budu so twarske dźěła drje spočatk oktobra zahajić móc.

Za čas twarskich naprawow budźe SLA něhdyše dźěłarnje dźiwadła na Wjelećanskej dróze w Budyšinje wužiwać. Přećah je wotzamknjeny, tak zo móžeše so nowa hrajna doba kónc awgusta pod dobrymi wuměnjenjemi zahajić.

informacija wo twarje (jpg)
přehlad twarskich firmow (pdf)

kontakt při prašenjach:
Załožba za serbski lud
Seraphina Pašcyna
telefon: 03591 550-311
immobilienverwaltung@sorben.com