Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Twarski projekt „Lawski areal“ w Budyšinje

Wuchadźišćo projekta

Hižo 2015 signalizowaše Serbski institut, zo su kapacity magacinow Serbskeho kulturneho archiwa a Serbskeje centralneje biblioteki wučerpane a zo njewotpowěduje twarski staw archiwariskim narokam. Zdobom doporuči Wědomostna rada spočatk lěta 2016, přistup do čitarnje polěpšić a zjawnu prezencu zwyšić. Na zakładźe tutych potrjebow a njedostatkow da Załožba dwě studiji do nadawka, kiž njewobkedźbowaštej jenož aktualnu potrjebu, ale tež w přichodźe trěbnu cyłkownu kapacity fyziskeho archiwowanja.

Prěnja studija, kiž pytaše za móžnosćemi na wobstejacej ležownosći (Dwórnišćowa 6) pokaza, zo hodźi so zmysłapołne a na přichod wusměrjene rozrisanje jenož namakać, hdyž integruje so susodny dom (Dwórnišćowa 8). Po předstajenju studije před Załožbowej radu 22.11.2016 rozsudźi so, zo ma so alternatiwnje za dalšimi móžnosćemi w Budyšinje pytać. Město Budyšin signalizowaše, zo ma zajim, Lawski areal, wosebje rozpadowacu „Staru póštownju“ (Hošic hasa 9), předać a saněrować dać.

Tuž přepytowaše druha studija, kak hodźi so potrjeba Serbskeho instituta na Lawkim arealu zaměstnić. Dokelž je městnosć na centralnym městnje a skići dosć městna, zapřija so koncepcionelnje Serbska kulturna informacija a gastronomiski poskitk. Studija předpołoži so 29.11.2018 Załožbowej radźe, kiž rozsudźi, zo ma so koncept za Lawski areal dale konkretizować.

Idejowa dźěłarnička

Pjatk, 07.06.2019 wotměje so 18:00 hodź. idejowa dźěłarnička w žurli Serbskeho domu w Budyšinje. Tam ma so aktualny staw planowanjow předstajić, koncepcionelne ideje diskutować a hladajo na rumnostne kapacity w Serbskim domje (wućah studija MDR w lěće 2020, wućah SKI na Lawske hrjebje) za rozrisanjemi pytać. Wšitcy zajimcy su wutrobnje do konstruktiwneje diskusije přeprošeni.