Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Audio, film a nowe medije

W nadawku Załožby za serbski lud je w zańdźenosći hižo nahladna ličba wšelakorych zwukonošakow, filmow a słuchohrow nastała. Nowše pak je zwoprawdźenje computerowych hrow a wšelkich projektow we wobłuku nowych medijow.

 

 

Audio

 

Załožba je nadawkidawar za produkciju zynkonošakow (CD) ze serbskej hudźbu (wot klasiki hač do rocka), z bajkami, słuchohrami, kompjuterowymi hrami kaž tež z kompjuterowymi wuknjenskimi programami za dźěći.

Nimo toho spěchuje wona wudawanje notoweho materiala serbskeje hudźby. Z wudawanjom serbskich dźiwadłowych kruchow podpěruje serbske lajske tworjenje a wuwiće serbskeje dramatiki. Medijowa komisija wupraji doporučenja za spěchowanje zynkonošakow a notoweho materiala.

Čłonojo medijoweje komisije su:

  • Jan Cyž, Zwjazk serbskich wuměłcow z. t.
  • Pěr Cyž, Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow z. t.
  • Bogna Korjeńkowa, MDR/Serbski rozhłós
  • Gregor Kliem, RBB / Serbske radijo
  • Jadwiga Kaulfürstowa, Rěčny centrum WITAJ
  • Gerald Schön, Delnjoserbska kulturna akademija Dompro gGmbH
  • John Petrik, Sylka Laubensteinowa-Polencojc , Załožba za serbski lud

Film

Zamołwitosć za filmowe projekty, wosebje serbskorěčne, njese wot lěta 1994 Załožba za serbski lud.

Wobsahowe ćežišćo leži při tym na filmach za dźěći a młodostnych w hornjo- a delnjoserbskej rěči, wideja a DVD-je ke kulturnym stawiznam Serbow a informaciske filmy.

Za fachowe poradźowanje wotpohladanych filmowych projektow a k wopodstatnjenju lětneje koncepcije k realizowanju bu při załožbowym zarjedźe čestnohamtsce skutkowaca filmowa komisija z poradźowacym charakterom zarjadowana.

Partnerstwo – Festiwal wuchodoeuropskeho filma Choćebuz


Filmowy festiwal Choćebuz je jedne z najwuznamnišich kulturnych zarjadowanjow w Braniborskej a z přirjadowanymi koprodukciskimi wikami Connecting Cottbus wažna platforma za fachowu wuměnu w filmowej branži.

Wot lěta 2013 je Załožba za serbski lud partnerka Filmoweho festiwala Choćebuz za zhromadnje etablěrowanu sekciju "Heimat|Domownja|Domizna", w kotrejž so pokazaja serbske filmy, filmy z Łužicy kaž tež narodne a mjezynarodne filmy ze zwiskom k tutymaj ćežišćomaj.

32. filmowy festiwal Choćebuz wotměje so wot 08. - 13. nowembra 2022. Wšitke aktualne informacije k sekciji "Heimat|Domownja|Domizna" su na webstronje filmoweho festiwala wozjewjene.

Wosebite myto za Łužisku filmowu přehladku

We wobłuku Łužiskeje filmoweje přehladki - wubědźowanja za krótkofilmy z cyłeje Łužicy - spožči so wot 2012 sem lětnje z 1.000 euro dotěrowane wosebite myto Załožby za serbski lud.

Po reglemenće spožči so wosebite myto jenož za film, kotryž jedna wo Serbach a/abo wo dwurěčnej Łužicy. Zapodać smědźa so filmy kóždehožkuli žanra, kotrež su maksimalnje 20 mjeńšinow dołhe a kotrež njejsu w profesionelnom konteksće nastali.

Wo spožčenju rozsudźi tři wosobowa jury, kotrejž přisłuša tež stajnje zastupjer/zastupjerka serbskeho ludu. Cyłkownje maja łužiscy filmowcy krótkofilmow w tymle wubědźowanju šansu na hłowne, wosebite serbske abo publikumowe myto.
Přehlad dotalnje mytowanych je na webstronje filmoweho festiwala wozjewjeny. Hižo dwaj razaj stej serbskej filmaj hłowne myto Łužiskeje filmoweje přehladki dobyłoj: 2016 film „Zmij“ (Angela Schuster) a 2019 film „Smy“ (Sophia Cyžec / Luisa Nawka).

Za program 19. Łužiskeje filmoweje přehladki dnja 01.11.2021 w Choćebuzkim filmowym dźiwadle „Weltspiegel“ su so wot 30 zapodaćow 13 filmowych přinoškow wubrali, mjez nimi tři serbske. Wosebite myto Załožby za serbski lud je dobył hudźbny wideo „Brunica“ feat. Lil Handrij skupiny Astronawt.

Hlej tež na Facebooku: https://www.facebook.com/LausitzerFilmSchau

Hry a nowe medije

Z projektom ma so nałožowanje serbskeje rěče w digitalnych medijach spěchować.

Prěni krok je wuwiwanje digitalneho serbskeho prawopisneho programa.Ale tež dorosćeni, kotřiž serbsku rěč njewobknježa, dóstanu ze serbskim wuknjenskim programom online móžnosć k tomu. Za přesadźenje tutoho projekta a wuwiće medijo didaktiskeho koncepta za wuknjenje cuzych rěčow je społnomócnjeny Wukubłanski centrum za rěče a kultury Techniskeje uniwersity Drježdźany.

Nadawk za produkciju digitalneje wučbnicy je přewzał Rěčny centrum WITAJ. Projektowa skupina pod nawodom a ze sobuskutkowanjom Sakskeho statneho ministerstwa za kultus a zastupjerjemi Rěčneho centruma WITAJ, załožby a ambicioněrowanymi wučerjemi dźěła na koncipowanju a přesadźenju projekta. Pilotowy projekt wobmjezuje so najprjedy raz na produkciju digitalnych, njezawjazowacych přidatnych materialijow, kotrež hodźa so w šulach runje tak wužiwać kaž w zjawnym wobłuku.

 

Projekt: „Serbšćina w nowych elektroniskich medijach“

We wěku digitalneje rewolucije, přechoda posłužboweje towaršnosće do informaciskeje towaršnosće, měri so atraktiwita rěče na tym, hač móžeš ju w dźěłowym wobłuku a we wšědnym dnju runoprawnje nałožować.

Wšědne samozrozumliwe wužiwanje němčiny w nowych medijach, na přikład wužiwanje načasnych žórłow za informacije wo rěči, rěčne poradźowanje, rěčny serwis, digitalne wučbnicy, online kursy, encyklopedije a komunikaciske syće po wšěm swěće, za wužiwarjow serbšćiny dotal runoprawnje a w spokojacym wobjimje njeeksistuja.

Zo by so prezenca serbšćiny w nowych (digitalnych) medijach někak z druhimi, tež mjeńšinowymi, rěčemi měrić móhła, je intensiwne zdźěłanje modernych digitalnych žórłow wo a w serbskej rěči bytostne.

Digitalne hry

Widejowa hra „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“

Krabat z kapsy
z medijoweho wozjewjenja załožby w aprylu 2018

Nic jenož naše wšědne žiwjenje so dale wuwiła, druhdy stanje so to samo z bajowymi figurami: Dopomńmy so na lěto 1714: "Awgust Sylny so porjadnje złobi. Łužica ćerpi pod kwaklu jeho nahrabnych knježkow, ale njenadźicy torha stara serbska móc wo wrota k sakskemu mócnarjej. Prawy čas za nowe dyrdomdejstwa, nowych přećelow a njepřećelow, prawy čas za ... Krabata!" (citat z přiručki za kompjuterowu hru 2015)

W lěće 2015 wotewrě so Krabatej na tymle městnje digitalny swět a kóždy fan kompjuterowych hrow zamó so do Krabatoweho uniwersuma zanurić. Serbski dyrdomdej za domjacy kompjuter bě znowa zrodźeny, z hornjoserbsce rěčanym słowom a delnjoserbskej a němskej tekstowej wersiju.
Hra RAPAKOW "KRABAT a potajnstwo serbskeho krala" je wotnětka tež w online kupnicach instalowana, w mobilnymaj wersijomaj za Apple a Google.

medijowa zdźělenka, "Krabat z kapsy", 17.04.2018

W awgusće 2019 je wušła widejowa hra tež w jendźelšćinje.

medijowa zdźělenka (němsce) "Erstes sorbisches Videospiel in englischer Sprache", awgust 2019
medijowa zdźělenka (jendźelsce) "Erstes sorbisches Videospiel in englischer Sprache", awgust 2019

iOS-wersija hry: Krabat - iOS
Android-wersija: Krabat Android


QuizSerb –online kwis jako app a webstrona

W lětomaj 2017/2018 wuwiwaše młodźinska iniciatiwa "Serbska murja" w nadawku Załožby za serbski lud wjacerěčnu onlinowu hru "QuizSerb". Na Schadźowance w nowembrje 2018 so onlinekwis prěni raz zjawnosći prezentowaše. Lětsa startuja młodźi Serbja z dalšimi putacymi funkcijemi kotrež su w zašłymaj lětomaj nadźěłali.

W hrě jako jednotliwy hrajer je wěda we wšelakich kategorijach kaž serbske stawizny, serbska kultura a dźensniše serbske žiwjenje prašana. Nowostka pak je multiplayer-modus. Při tym ma hrajer móžnosć so z přećelom abo připadnym přećiwnikom w kwisowym duelu měrić. Kóždy duelant ma we wotměnje cyłkownje 20 prašenjow w pjeć wšelakich kategorijach wotmołwić. Ale štó je mudriša liška? Přehlad skići lisćina najlěpšich, kotraž je dźělena do sydom rjadow. Móžeš po rjadach postupić/zestupić - wot započatkarja k mišter Krabatej.

QuizSerb hodźi so bjezpłatnje jako app za systemy Android abo iOS instalować, abo na webstronje hrać.

Potajkim njebrojće čas a quizserbujće pod www.quizserb.de!