Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Swójske projekty załožby

 

Nimo spěchowanja serbskich institucijow a zarjadnišćow přez Załožbu za serbski lud nałožuje so bědlk etata za zrealizowanje projektow.

Nadźěłanje a wupožčenje wustajeńcow, organizacija a podpěra zarjadowanjow a dźěłarničkow, wupisanje a přewod wubědźowanjow, kaž tež spožčenje myta Ćišinskeho liča do swójskich projektow załožby runje tak kaž temy audio, film a nowe medije.

Awdijo, film a nowe medije

Załožba za serbski lud je hižo w zańdźenosći wjele wšelakorych zynkonošakow, filmow a słuchohrow k wšědnemu wužiwanju do nadawka dała. Nowše pak su zeskutkownjenje computerowych hrow a wšelakich projektow we wobłuku nowych medijow.

Digitalizacija a serbska rěč

Zjawna konferenca k digitalnej strategiji.

Marketingowe akcije

Załožba za serbski lud organizuje wob lěto k wšelakim składnosćam, nałožkam a wjerškam wosebite marketingowe akcije, zo bychu so žiwa němsko-serbska dwurěčnosć a serbska kultura we wšědnym dnju wočiwidnišo jewili.

Myto Ćišinskeho

Myto Ćišinskeho je najwjetše wuznamjenjenje Serbow. Z mytom, kotrež Załožba za serbski lud kóždej dwě lěće spožča, so wurjadne wukony na polu serbskeje kultury, wuměłstwa a wědomosće hódnoća a wjelelubjace spočatki w tutych wobłukach spěchuja.

Twarske projekty

Informacije k twarskim projektam Załožby za serbski lud.

Wubědźowanja

Wubědźowanja su skutkowny instrument za to, nowych spěchowanskich partnerow, spěchowanske zakłady abo spěchowanjahódne předewzaća a talenty namakać. Zdobom pomhaja nowe aktualne temowe wobłuki wotkrywać. Wujasnić móže so nimo toho, zo so wuběranske procesy přewjedu po objektiwnych kriterijach, kiž hodźa so přepruwować.

 

 

Wuměłstwowy projekt 3 krajow 2019-2020 (2021)

Projekt wopřijima wustajeńcy tworjaceho wuměłstwa, čitanja a koncerty a pokazuje w zhromadnej prezentaciji pozicije načasnych wuměłčow a wuměłcow z Němskeje, Słowjenskeje a Awstriskeje na mjezsobu zwjazanej temje "Wobrazy krajiny" a "Přechod".

Wustajeńcy

Do swójskich projektow Załožby liča we wobłuku wuměłstwo a kultura wšelake wustajeńcy, kotrež hodźa so tež wupožčić.

Zarjadowanja a dźěłarnički

"Schadźowanka" a "Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła" stej woblubowanej zarjadowani za dźěći a młodźinu w běhu lěta. Zaměr je, zo bychu młodostni a dźěći nawuknyli, so intensiwnje z maćeršćinu rozestajeć a so w maćernej rěči zwuraznić.