Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny hornjoserbskich rjadnych čłonow do rady załožby wuzwoliło

Budyšin,

NOWINSKA INFORMACIJA DOMOWINY z.t.

Z posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Na swojim posedźenju dnja 14. decembra wječor w Chrósćicach wuzwoli Zwjazkowe předsydstwo Domowiny Susann Šenkec, Juliana Nyču, Bjarnata Cyža a dr. Daniela Měrćinka jako hornjoserbskich rjadnych čłonow rady Załožby za serbski lud we wólbnej dobje 2019-2023. Jako jich zastupjerjo wuzwolichu so Marko Dźisławk, dr. Lubina Malinkowa, Katharina Jurkowa a Marlis Młynkowa. Wólby nawjedowaše wólbny wuběrk, kotremuž přisłušachu Křesćan Korjeńk, dr. Beata Brězanowa a Kathrin Młynkowa. Do toho běchu so wšitcy 11 kandidaća předstajili. Předsyda Domowiny Dawid Statnik přeješe nowowuzwolenym čłonam wjele zboža a wuspěšne skutkowanje.

Předsydka załožboweje rady Susann Šenkec poda rezimej dźěławosće Załožboweje rady w dobje 2015-2019 a wuhlad na nadawki w nowej wólbnej dobje 2019-2023. Wona rozjasni, zo ma Załožba za serbski lud tři organy. To su załožbowa rada, direktor a parlamentariska přirada. Porno tomu serbscy čłonojo załožboweje rady nimaja status organa; čim wažniše je, zo we wuradźowanjach z jednotnej poziciju wustupuja a so dočasnje wothłosuja. Wosebity zajim zbudźi wobzamknjenje zašłeho posedźenja załožboweje rady, zo ma Serbski institut na arealu při Lawskich hrjebjach nowy domicil dóstać. To běchu, tak S. Šenkec, wšitcy čłonojo załožboweje rady, potajkim tež zastupjerjo pjenjezydawarjow a komunow, jednohłósnje wobzamknyli.

Dale wobzamkny zwjazkowe předsydstwo kluč delegatow za klětušu hłownu zhromadźiznu Domowiny, kotraž budźe dnja 30. měrca w Chrósćicach. Nimo 30 čłonow zwjazkoweho předsydstwa nominuja župy kaž tež sobustawske towarstwa a zwjazki Domowiny na kóžde započate 50 čłonow jednoho delegata, znajmjeńša pak pósćele kóžde sobustawske towarstwo dweju delegatow na hłownu zhromadźiznu. Cyłkownje budźe jich 190 delegatow ze wšěch župow a towarstwow Domowiny. Župy a sobustawske towarstwa a zwjazki su prošeni, hač do 31. januara 2019 swojich delegatow pomjenować a mjena zarjadej Domowiny posrědkować. Předsydka wuběrka za zjawnostne a lobbyjowe dźěło Marka Cyžowa pokaza na někotre wuslědki naprašowanja čłonow wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow. Wona namjetowaše, zo by sej Domowina dr. Judith Jahn z Lipska, kiž je naprašowanje wuhódnoćiła, na hłownu zhromadźiznu přeprosyła, zo by wona delegatam wuslědki naprašowanja předstajiła, wšako bě to nadawk zašłeje hłowneje zhromadźizny.

Jednohłósnje wobzamknychu čłonojo zwjazkoweho předsydstwa, zo deleguje Domowina Marion Stenselowu z Delnjeje Łužicy a Rejzu Šěnowu z Hornjeje Łužicy jako zastupjerce Domowiny za čestnohamtske sobudźěło w kuratoriju Myta Ćišinskeho na dobu 2019-2025.

Čłon zwjazkoweho předsydstwa Kito Ela pokaza na to, zo chcedźa hižo połdra lěta kubłansku konferencu w Delnjej Łužicy přewjesć. Wón prosy wo to, zo by Rěčny centrum Witaj (RCW) direktnje do přihotow zapřimnył, "zo bychu wučerjo a kubłarjo zaso pohon do dźěła dóstali", tak Ela. Njedawno předstajene wuslědki ewaluacije WITAJ-kubłanja w Delnjej Łužicy běchu mnozy z nich jako negatiwne hódnoćenje swojeje dźěła na wědomje wzali.

Zwjazkowe předsydstwo powoła dalšich zastupjerjow za poradźowace sobudźěło w šulskich konferencach. To su Zuzana Rečelina na Wyšej šuli "Korla Awgust Kocor" Kulow a dr. Beata Brězanowa jako jeje zastupjerka, Katharina Jurkowa na Serbskim gymnaziju Budyšin a tohorunja dr. Beata Brězanowa jako jeje zastupjerka.

Njespokojnosć a diskusiju přitomnych wubudźi zhromadny list nawodow serbskich institucijow nastupajo serbske šulske kubłanje, kiž je so 12. decembra pósłał kubłanskimaj ministromaj w Sakskej a Braniborskej, dokelž njeje so z wolenymi gremije kaž zwjazkowym předsydstwom a ze serbskimaj radomaj wothłosował.

Z přećelnymi postrowami/Mit freundlichen Grüßen

Borbora Felberowa/Bärbel Felber

nowinska rěčnica/Pressesprecherin,
wosobinska referentka předsydy/pers. Referentin des Vorsitzenden
Domowina z. t./Domowina - Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2, 02625 Budyšin/Bautzen
tel. +49 3591 550-202
presse@domowina.de
https://www.facebook.com/nowinska.recnica
www.domowina.de