Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Změna wupłaćenskeho procesa při projektowym a institucionelnym spěchowanju

Informaciski list – Wobkedźbowanje nowych rjadowanjow

Lubi projektowi nošerjo,

chcemy Was informować, zo płaća wot 01.01.2023 nowe zarjadniske předpisy k Hospodarskemu porjadej Swobodneho Stata Sakskeje za spěchowanje projektow a institucijow (§ 44 SäHO). Tute předpisy rjaduja, kak maja so wšelakore procesy nastupajo spěchowanja projektow a institucijow w zarjedźe přesadźić. Zarjad załožby je wo tutych změnach tež hakle krótkodobnje kónc lěta 2022 zhonił.

Změny su wosebje w zwisku z wupłaćenjom spěchowanskich srědkow nastali a su jara wusahowace za dalše spěchowanje. W konkretnym rěka to za wupłaćenje přiražki:

  • 40 % cyłkowneje spěchowanskeje přiražki wupłaćimy, hdyž je přizwolenje płaćiłe (bestandskräftig) – bjez wužiwanskeje doby
  • dalše 50 % cyłkowneje spěchowanskeje přiražki wupłaćimy po zakónčenju naprawy a předpołoženja wotličenja (zarjad ma potom wotličenje w běhu 1 měsaca na dospołnosć pruwować – kursoriske pruwowanje)
  • zbytne 10 % cyłkowneje spěchowanskeje přiražki wupłaćimy po zakónčenju pruwowanja wotličenja přez załožbowy zarjad – najpozdźišo 6 měsacow po dochadźe wotličenja w zarjedźe

To rěka, zo dóstanje projektowy nošer přizwolenje za zapodaty projekt, kaž tež sčasom wotpowědnu ratu we wysokosći 40 % cyłkowneje spěchowanskeje přiražki, ale zbytne pjenjezy hakle po wotedaću a pruwowanju wotličenja. Projektowy nošer ma tak rjec zbytne 60 % w běhu projekta najprjedy sam njesć (Vorkasse).

We wuwzaćnych padach móže zarjad wot horjeka mjenowaneho konstrukta w jednotliwych padach wotchileć a wjacore wupłaćenja do wotedaća wotličenja zmóžnić. Za to pak je dokładne pruwowanje kóždeho pada trěbne.

Za wuwzaćny pad płaći sćěhowace:

  • projektowy nošer ma dopokazać, zo njeje předfinancowanje ze swójskeje strony móžne
  • projektowy nošer ma zarjadej wotpowědne podłožki jako dopokaz předpołožić, to rěka detailěrowany finančny plan z dochodami a wudawkami cyłeho lěta za cyłkowne towarstwo (potajkim nic jenož za spěchowanu naprawu) a wotpowědny aktualny kontowy wućah wšitkich kontow projektoweho nošerja
  • jenož, hdyž je na zakładźe zapodatych podłožkow wuwidźeć, zo njeje předfinancowanje w tutej wysokosći móžne a přicpějomne, móže so w přizwolenju wuwzaćne rjadowanje zapisać

Při dwělach zarjada nastupajo zapodatych ličbow ma zarjad załožby prawo na hišće hłubše pruwowanje financow.

Zdźělće nam prošu hač do najpozdźišo 28.02.2023, hač je nowe rjadowanje nastupajo wupłaćenjow za Waše towarstwo realizujomne abo hač je wuwzaćne rjadowanje trěbne. W padźe wuwzaća dojednamy so z Wami hišće raz indiwiduelnje na termin za wotedaće wotpowědnych podłožkow. Prjedy hač nimamy žanu wotmołwu z Wašeje strony, njemóžemy bohužel přizwolenje nastajić.

Dale prosymy, zo daće nam hač do 28.02.2023 feedback, kotre ćeže za Was jako projektowy nošer z tutej situaciju nastanu.

Dokładne zarjadniske předpisy namakaće pod: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1548-VwVSaeHO#p44.

Tute nowe rjadowanje je za wšitkich njespokojace, wobćežne a wulke wužadanje. Prosymy wo
zrozumjenje.

Z přećelnym postrowom
Jan Budar

Pokazka: Tute rjadowanje płaći wot 01.01.2023 a potrjechi wšitke zapodate projekty za 2023.