Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Zdźělenka Domowiny: Dźak za docpěte wuspěchi a gratulacija nowym čłonam

(medijowa zdźělenka Domowiny wot 31.05.2023)

Minjenu wutoru je so nowa Załožbowa rada skonstituowała. Dobra to składnosć w mjenje Domowiny a serbskeho ludu wšitkim dotalnym radźićelkam a radźićelam za angažement a docpěte wuspěchi dźak wuprajić.

Z lěta 2016 bě Susann Šenkec předsydka Załožboweje rady. W času jeje skutkowanja w dwěmaj dźěłowymaj dobomaj Załožboweje rady smy zhromadnje wusahowace wuspěchi za Serbski lud docpěli. Zwjazk a krajej Sakska a Braniborska su swoje spěchowanje za Serbow w štwórtym zrěčenju wo financowanju Załožby za serbski lud (2021-2025) z lětnym zwyšenjom wo 5,3 milion eurow porno předchadźacej periodźe wobzamknyli. Z tym bě móžno, tarifowe stopnjowanja wobkedźbować, nowe dźěłowe pola - kaž na přikład digitalizaciju - wotkrywać a wobstejace struktury skrućić.

W procesu změny strukturow je Susann Šenkec sobu pomhała, serbske zajimy w zwjazkowym zakonju zakótwić. Tak je so radźiło, přidatne pjenjezy za projekty w Braniborskej a Sakskej zakótwić.

Na přikład móžachmy z pomocu tutych srědkow přistajić rěčnych motiwatorow za spěchowanje a rewitalizaciju našeje serbskeje rěče. Woni wukonjeja swoje dźěło nětko wosebje w kónčinach, w kotrychž je so naša maćeršćina zdźěla hižo pozhubiła. Zdobom podpěramy jako Domowina tak tež realizowanje inowatiwnych projektow. W Delnjej Łužicy je tamniši projekt Zorja w dalšej projektowej fazy, mjenujcy aktiwizowanja nowych rěčnicow a rěčnikow. Za lěto budźemy wědźeć, hač je so nam poradźiło, w krótkim času noworěčnikow na maćernorěčnym niwowje wukubłać. By to był přewšo wažny krok za skrućenje rěčneho kubłanja w Serbach.

Susann Šenkec je jako předsydka dźěławosć Rady Załožby za serbski lud w minjenych lětach rozsudnje formowała. Wobšěrna powšitkowna, politiska a fachowa wěda radźićelkow a radźićelow je k skrućenju kulturneho herbstwa a identity serbskeho ludu přinošowała. W mjenje Domowiny wuprajam najwutrobniši dźak za wšu prócu a tež za dobre zhromadne dźěło. Zdobom přeju nowym radźićelam a nowemu předsydźe Załožboweje rady, Markej Kowarjej, wšo dobre, dosć mocow za wažny nadawk a mnohe dobre mysle, zo móhli na dotalne wuspěchi nawjazać.

W mjenje Domowiny,

Dawid Statnik
předsyda Domowiny