Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Załožbowa rada so telefonisce schadźowała

Budyšin,

Prěni króć w stawiznach Załožby za serbski lud schadźowaše so Załožbowa rada dźens dopołdnja po wašnju telefoniskeje konferency. Dla tuchwilneje situacije wokoło corona-pandemije žada sej wothłosowanje 15-čłonskeho gremija, wobstejaceho ze zastupjerjow serbskeho ludu, krajow Sakska a Braniborska a Zwjazkoweho ministerstwa za nutřkowne, twar a domiznu kaž tež teritorialnych korporacijow w sydlenskim rumje, nowe puće.

Na spočatku posedźenja gratulowaše předsydka Załožboweje rady Susann Šenkec, kotraž konferencu nawjedowaše, znowawuzwolenemu předsydźe Parlamentariskeje přirady, zapósłancej Sakskeho krajneho sejma Markej Šimanej. Šiman rozprawješe wo konstituowacym posedźenju přirady dnja 4. meje 2020 w Berlinje a apelowaše na třoch pjenjezydawarjow, dotal přihotowane naprawy za nowe financne zrěčenje wot lěta 2021 zawěsćić.

W turnusowym nalětnim posedźenju mějachu so wažne rozsudy tworić, zo by so běžna dźěławosć załožby zaručiła. Tak wobzamkny rada wotličenje hospodarskeho lěta 2019. Direktor Jan Budar informowaše radźićelow, zo wužiwachu so w minjenym hospodarskim lěće mjenje srědkow z nalutowanja załožby, hač bě planowane. Tute nalutowanje bě k wurunanju etata trěbne. Přiražki wotpowědnje financnemu zrěčenju 2016 do 2020 hižo wot lěta 2019 sem za spjelnjenje załožboweho zaměra njedosahaja, wosebje hladajo na tarifowe stopnowanja a stupace kóšty.

Załožbowa rada wobzamkny, zo ze zbytnych srědkow minjeneho lěta znajmjeńša 280,0 tys. eurow jako rezerwa zwostanje. Z tym spyta załožba so aktiwnje před móžnymi financielnymi poćeženjemi w času corona-pandemije škitać. Dalše zbytne srědki z lěta 2019 maja so za nuznje trěbne naprawy wužiwać, kotrež njehodźachu so w hospodarskim planje 2020 wobkedźbować. Su to na přikład nakup zhromadneje software za předań zastupnych lisćikow Serbskeho ludoweho ansambla a Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, financowanje kónčneje twarskeje fazy w SLA kaž tež zawěsćenje a noworjadowanje tamnišeho notoweho archiwa.

Dale informowaše zakónčaca rozprawa radźićelow wo naprawach, kiž buchu k projektej "Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach" w spěchowanskej dobje 2015 do 2018 realizowanych. Dohromady buchu w mjenowanych lětach srědki we wysokosći nimale 2,0 mil. eurow mjez druhim za slědowace naprawy a projekty přetrjebane: dalewuwiće awtomatiskeje prawopisneje kontrole za hornjo- a delnjoserbsku rěč kaž tež online-platforma za nawuknjenje wobeju rěčow, digitalny wučbny srědk za hornjoserbšćinu, koncept za serbsku digitalnu biblioteku a animěrowany audio-přewodnik za dźěći při wopyće Serbskeho muzeja.

Slědujo dopóznaća konferency k digitalnej strategiji w nazymje 2019 je w aktualnym hospodarskim lěće pokročowanje projektowych naprawow w Serbskim instituće, Rěčnym centrumje WITAJ a załožbje planowane, tak na přikład natwar awtomatiskeho přełožka tekstow a pilotowy projekt k awtomatiskemu spóznawanju rěče.

"Tuchwilna towaršnostna situacija jasnje pokazuje, kak wažne su digitalne naprawy za zawěsćenje a skrućenje našich serbskorěčnych rumow. Dźakuju so pjenjezydawarjam za přidatne srědki a wšitkim wobdźělenym institucijam a partneram za přesadźenje předwidźanych naprawow.", tak Susann Šenkec.

Wobzamknjenej buštej změnjenej wersiji wustawkow załožby a jednanskeho porjada Załožboweje rady.

Na kóncu posedźenja bě předsydka Załožboweje rady přeswědčena, zo zamóže załožba ze swojej poprawnej dźěławosću a spěchowanjom w lěće 2020 na zakładźe wobzamknjenjow pokročować. Dalše rozsudy měli so na zakładźe powšitkowneho wuwića tworić.

Nazymske posedźenje Załožboweje rady wotměje so regularnje w nowembru.

medijowa informacija, 12. meja 2020