Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Z posedźenja Załožboweje rady, dnja 20.05.2021

Budyšin,

Podpisanje Štwórteho financneho zrěčenja bliske
Prezentacija digitalizaciskeho koncepta / Serbja přewozmu SAEK Budyšin

Zazběh do posedźenja Załožboweje rady tworješe Štwórte financne zrěčenje k zhromadnemu financowanju Załožby za serbski lud přez Zwjazk, Kraj Braniborska a Swobodny stat Sakska w lětach 2021-2025, kotremuž je mjeztym tež Braniborske statne knježerstwo na kabinetowym posedźenju 18. meje 2021 přihłosowało.

"Z tym je podpisanje Štwórteho financneho zrěčenja blisko." zwurazni předsydka Załožboweje rady Susann Šenkec, kotraž posedźenje nawjedowaše. "Ze zwyšenjom přiražkow wot 2021 ma Załožba za serbski lud prěni raz w swojich stawiznach móžnosć, do nowych rěčnych a žiwjenskich rumow inwestować. Mam zwyšenje přiražkow za znamjo hłubokeje dowěry do dźěła załožby. Zo móže wona nětk ze zwyšenjom přiražkow zaměrnišo planować, je wupłód angažowaneho dźěła zamołwitych Zwjazka, Braniborskeje a Sakskeje kaž tež čłonow Parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud."
Dźak potwjerdźił je tež zapósłanc w Sakskim krajnym sejmje a předsyda Parlamentariskeje přirady załožby, Marko Šiman. Wón podšmórny, zo wočakuje nětk jara bórze podpisanje zrěčenja.

Dale zwěsći Załožbowa rada w běhu posedźenja jednohłósnje wotličenje hospodarskeho lěta 2020 Załožby za serbski lud.

W přichodnym dypku dnjoweho porjada zaběraše so rada z digitalizaciju a serbskim digitalizaciskim konceptom. W lětomaj 2019/2020 w nadawku Załožboweje rady nadźěłany koncept a prěnje naprawy k přesadźenju so gremijej předstajichu. Wobłuki, kaž zawjazanje serbskeje rěče do načasnych rěčnych technologijow a wozjewjenje a wutwar digitalnych poskitkow k podpěranju nawuknjenja a nałožowanja serbšćiny maja prioritu. "Z digitalizaciskim konceptom předleži nam nětk dobry zakład za rozsudy wo aktiwitach w přichodnych lětach. Zo móžemy w juliju społnomócnjeneho za digitalizaciju přistajić, je wažny krok při zwoprawdźenju koncepcije, kotryž pak njebudźe sam dosahać. Tohodla je předwidźane, zo so za tónle wobłuk w přichodnych měsacach a lětach resursy, kooperacije a partnerstwa systematisce wutwarjeja." měni direktor Załožby za serbski lud, Jan Budar. Pandemije dla so přewjedźenje dalšeje digitalizaciskeje konferency hišće radźiło njeje, to pak so lětsa w nazymje nachwata, zo by so koncepcija zjawnosći předstajiła a so wo namjetowanych naprawach diskutować móhło.

W naležnosći Serbskeho instituta z.t. přihłosowaše Załožbowa rada zarjadowanju přidatneju dźěłoweju městnow we wobłuku institucionelneho spěchowanja: stej to městno za management třećich srědkow a městno za computerowu linguistiku/rěčne technologije/programěrowanje. Z tym ma so docpěte zawěsćić a digitalne prezentowanje slědźenskich wuslědkow dale wuwić.

Skrótka informowaše direktor załožby radu tež wo stawje zdźěłanja koncepcije "Serbski forum wědy na na Lawskim arealu".

Załožbowa rada wobzamkny, zo ma so po wothłosowanju ze zarjadnišćemi, zamołwitymi za rěčne resursy, open-data-směrnica nadźěłać. Zaměr směrnicy je zmóžnjenje swobodneho wužiwanja serbskich rěčnych resursow za natwar a dalše wuwiwanje projektow, kotrež nałožowanje serbšćiny podpěraja.

Załožbowa rada ma so w přichodźe wo rěčnej situaciji w spěchowanych institucijach informować. W přichodźe maja so tuž w hospodarskich jednanjach załožby ze spěchowanymi institucijemi rěčnopolitiske zaměry definować, kotrež wotpowěduja załožbowemu wotmysłej.

Dale dorozumichu so załožbowi radźićeljo wo móžnosći, skutkowanje SAEK Budyšin ze serbskim fokusom pokročować a po potrjebje rozšěrić. Kónc junija 2021 wuběži spěchowanje SLM (Sächsische Landesmedienanstalt) za SAEK Sakskeje, tež studijo w Budyšinje ma so zawrěć. Zaměr je, skutkowanje SAEK, poćahujo so na serbske aktiwity, zdźeržeć, při tym najwažniše wobłuki wutwarić a na cyłu Łužicu rozšěrić. Zo by so w fazy natwara a wupróbowanja koncept nadźěłał, měł so SAEK z wulkim dźělom techniskeho wuhotowanja a studijowym nawodu Michałom Cyžom wot 01.07.2021 na projektowej bazy wot załožby přewzać. K spočatkej lěta 2022 ma so potom nošna struktura wutworić.

Za kuratorij Myta Ćišinskeho potwjerdźichu załožbowi radźićeljo za nowu wólbnu dobu 2021-2026 čłonow Susann Šenkec, Marion Stenselowu, Leńku Thomasowu, Měranu Cušcynu, Martinu Nowakojc, dr. Janu Šołćinu, Manfreda Hermaša a Jana Bělka.

W dalšim dypku dnjoweho porjada mějachu radźićeljo wo próstwje towarstwa Smy z.t. rozsudźić. Załožbowa rada wotpokaza próstwu Smy z.t. wo institucionelne spěchowanje Serbskeho Sejma z dnja 01.12.2020. Z tym, zo staji předmjet spěchowanja eksistencu załožby do prašenja, njewotpowěduje wón ani załožbowemu wotmysłej, kaž w statnym zrěčenju wo załoženju Załožby za serbski lud wopisany, ani woli załožićelow Załožby za serbski lud.

Na próstwu předsydki Załožboweje rady, Susann Šenkec, spominachu radźićeljo skrótka ćicho na njeboh fararja Clemensa Hrjehorja, kotryž bě wot 1999 do 2000 předsyda Załožboweje rady.

informacija medijam (pdf)