Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Wuslědki pokročowaneho posedźenja Załožboweje rady 5.07.2022

Staw koncepcije "Serbski forum wědy při Lawskim arealu"

Njewočakowane prašenja, kotrychž dla bu posedźenje Załožboweje rady 24.05.2022 přetorhnjene, stejachu wčera znowa w srjedźišću posedźenja. Mjeztym su so wjacore móžnosće rozrisanja wudźěłali, kotrež maja so hač do wosebiteho posedźenja w septembrje finalnje pruwować.

We fokusu steji dale zakónčenje projektoweje fazy 2 (projektowe wuwiće), zo by so w septembrje wubědźowanje architektow wupisać móhło.

Nimo społnomócnjenja běrowa, kiž cyły proces přewodźa, dyrbja so poslednje ramikowe wuměnjenja znosyć, kaž tež hruby koncept za nowe wustajenske přestrjeny Serbskeho muzeja zdźěłać.

W měrcu předstajeny časowy plan je přez to něhdźe tři měsacy w zastatku.

Dalše informacije k twarskemu projektej namakaće tu (tuchwilu jenož němsce).

Kónclětne wotličenje 2021

Załožbowa rada přihłosowaše, njewužiwane zbytne srědki hospodarskeho lěta 2021 w hospodarskim planje 2022 zapisać a za nuznje trěbne, z běžneho etata njefinancujomne naprawy wužiwać, tak na př. za wudźěłanje wěstotneho koncepta za Serbski dom w Budyšinje abo wuporjedźenje škody, kiž bě přez wichor na třěše Serbskeho instituta w Budyšinje nastała.

W hospodarskim lěće 2021 bě suma njepřetrjebanych personalnych srědkow w spěchowanych serbskich institucijach z něšto wjace hač 1 mio. EUR njewšědnje wysoka. Přičina toho bě předewšěm měsacy trajace krótkodźěło w Serbskim ludowym ansamblu za čas koronoweje pandemije. Srědki přirjaduja so do rezerwy zawodnych srědkow. Su trěbne, zo by so financne planowanje załožby hač do lěta 2025 zawěsćiło.

Tarifowa situacija w LND

Jednaćel Ludoweho nakładnistwa Domowina je załožbowy zarjad prosył, mzdy přistajenych nakładnistwa w dalokej měrje na w druhich serbskich institucijach płaćace tarify přiměrić.

Wot jednaćela zdźěłane postupowanje k přiměrjenju tarifow krok po kroku, bjerješe Załožbowa rada na wědomje. Rada přizwoli jako hnydomnu naprawu přiměrjenje mzdow za měsacy julij hač do decembra 2022. K financowanju smě Ludowe nakładnistwo Domowina tzwr swój lětny nadbytk 2021 kaž tež swoje njepřetrjebane personalne srědki 2022 wužiwać.

Nowe hrajnišćo SLA budźe po planje hotowe

Za dotwar zakónčaceje twarskeje naprawy w Serbskim ludowym ansamblu (SLA) su přidatne kóšty we wysokosći 450 TEUR trěbne. Tute znoša so z přidatnych srědkow Swobodneho stata Sakskeje, přez inwestiwne spěchowanje kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska kaž tež přez zwyšenje swójskeho podźěla załožby na twarskej naprawje. "Najebać ćežke wuměnjenja w twarskej branši budźe so twar dypkownje w septembrje zakónčić. Wjeselu so za SLA přez nowe móžnosće a wuměnjenja, kotrež změja za próby, předstajenja a za publikum", reziměruje direktor załožby Jan Budar.

07. oktobra 2022 so nowe hrajnišćo z koncertom swjatočnje wotewrěje.

Protokol wobzamknjenjow

Beschlussprotokoll Stiftungsrat 05.07.2022 (Fortsetzung der Sitzung vom 24.05.2022) (němsce)