Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Wo wuradźowanju Załožboweje rady 28.11.2023 w Podstupimje

Podstupim,

Porno druhim serbskim institucijam, dóstachu sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo w Ludowym nakładnistwje Domowina dotal mzdu po knižnym tarifje. Tuto ma so nětko ze zawjedźenjom tarifa zjawnostneje słužby (TV-L) změnić. Zdobom je to runostajenje z druhimi serbskimi institucijemi. Direktor Załožby za serbski lud informowaše čłonow Załožboweje rady na zeńdźenju dnja 28.11.2023 wo aktualnym stawje zawjedźenja nowych mzdow. Direktor zjima: "Po wjace hač 20 lětach je so zawjedźenje noweho tarifa w nakładnistwje skónčnje radźiło. Z tym je wažne wuměnjenje spjelnjene za dalše wuwiće nakładnistwa."

Rada schwali tež hospodarski plan za lěto 2024, kiž wobjima wulku rezerwu za dotal njeznate tarifowe stopnjowanja. Předsyda rady, Marko Kowar, wolóženy zwěsći: "Bě to prěni raz, zo so jako nowi radźićeljo z wobšěrnym hospodarskim planom rozestajichmy. Dźakowano płaćiwemu finančnemu zrěčenju je srjedźodobne financowanje aktualnych strukturow hač do 2025 tež w padźe wyšich tarifowych stopnjowanjow zaručene."
Cyłkownje chce Załožba 2024 wudać 33,2 mio. inkl. strukturnych srědkow a předfinancowanja Lawskeho areala, tutón plan pak je wotwisny wot etatowych wobzamknjenjow parlamentow krajow a Zwjazka. Zdobom zahaja so w decembru rozmołwy wo nowym finančnym zrěčenju za załožbu, kiž ma wot 2026 płaćić. W tutym zwisku tematizowaše so tež napjata finančna situacija Zwjazka, hdźež njeje hišće jasne, hač ma to wuskutki na etat Załožby.

Dale su přihoty za zahajenje planowanjow Lawskeho areala zakónčene, tak zo smě direktor podpisać zrěčenja z architektami bogevischs büro z Mnichowa kaž tež z fachowymi planowarjemi Jäger Ingenieure Radebeul (statika), Günther Ingenieure Dresden (tepjenje/wětrjenje/sanitar) und Teamplan Ingenieure Dresden (elektrika). Planowanja maja so w septembru 2024 zakónčić. Na zakładźe tutych móže załožba potom próstwu pola SAB wo spěchowanske srědki stajić.

protokol wobzamknjenjow (němski)