Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Štwórte financne zrěčenje za Załožbu za serbski lud podpisane

Budyšin,

Štwórte financne zrěčenje za Załožbu za serbski lud podpisachu wutoru, 20. julija 2021, zwjazkowy minister za nutřkowne, twarstwo a domiznu, Horst Seehofer, ministerski prezident Swobodneho stata Sakska, Michael Kretschmer, a ministerski prezident Braniborskeje, dr. Dietmar Woidke. Zarjadowanje wotmě so digitalnje.

Hižo na kóncu lěta 2018 je załožba internje zahajiła jednanja za nowe financne zrěčenje za dobu 2021-2025. Dźakowano njesprócniwemu dźěłu na knježerstwowej a parlamentariskej runinje je so poradźiło, přiražku za dobu wot lěta 2021 zwyšić. Wšitcy třo pjenjezydawarjo, Zwjazk, Sakska a Braniborska, wobzamknychu to w swojich hospodarskich planach za lěto 2021 resp. 2021/2022.

Ze Štwórtym financnym zrěčenjom wobsteji nětk wěstota za planowanje a cyłkowna suma spěchowanja pjenjezydawarjow zwyši so wot tuchwilnje 18,6 milionow eurow lětnje na 23,92 milionow eurow. Wot tutych dawa Zwjazk lětnje 11,96 milionow eurow, 7,97 milionow eurow Swobodny kraj Sakska a 3,99 milionow eurow Braniborska.

Z krótkim dźakowanskim widejom připóznachu zastupjerjo załožby, Domowiny a Sakskeho krajneho sejma podpisanje zrěčenja.

Susann Šenkec, předsydka Załožboweje rady Załožby za serbski lud: "Dźensa podpisane Štwórte zrěčenje financowanja Załožby za serbski lud je w 30. lěće jeje wobstaća jasne wuznaće pjenjezydawarjow. Za to słuša Zwjazkej, Swobodnemu krajej Sakska a Braniborskej naš wurazny dźak.

Dožiwjamy historiski wokomik, kotryž nas a přichodne generacije, tež hladajo na strukturnu změnu we Łužicy, wužada, ale nam zdobom nowe móžnosće skići. Tomu chcemy wotpowědować."

Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud: "Stopnjowanje přiražkow njezaruči jenož dotalne dźěło załožby a spěchowanych serbskich institucijow, ale tež zwoprawdźenje nowych naprawow. Zwyšenje hódnoću jako znamjo hłubokeje dowěry do našeho dźěła. Zo mamy nětko planowansku wěstotu a móžemy wutworić runočasnje nowe pola skutkowanja, je mi a wšitkim sobudźěłaćerkam a sobudźěłaćerjam wulka motiwacija za wužadanja, kotrež před nami leža."

Marko Šiman, předsyda Parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud: "Za zwyšenje financielneje podpěry za Załožbu za serbski lud mamy so dźakować njesprócniwemu zasadźenju zastupjerjow zwjazkoweho knježerstwa, zapósłancam Němskeho zwjazkoweho sejma, Swobodneho stata Sakska a Braniborskeje a čłonkam a čłonam Parlamentariskeje přirady. To je přeswědčace wuznaće wuznamej serbskeje rěče a kultury kaž tež jasny signal za přichod Serbow."

Dawid Statnik, předsyda Domowiny: "Z dźensnišim podpisanjom zrěčenja wostanu Zwjazk, Braniborska a Sakska spušćomni partnerjo serbskeho ludu. Knježerstwa a parlamenty su so w zašłych lětach wopokazali jako swětłownje načasneje politiki we wobchadźe ze serbskim ludom. Runočasnje so wšitkim rjap skrući, kotřiž so za přichod Serbow zasadźuja."

dźakowanske widejo Serbow

nownska zdźělenka BMI, 20.07.2021