Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Serbska rěč na 33. Filmowym festiwalu Choćebuz

Choćebuz, -

Filmowy festiwal Choćebuz rozžohnuje po 20 wupěšnych lětach “Lausitzer FilmSchau - Łužyska filmowa pśeglědka - Łužiska filmowa přehladka”. Załožba za serbski lud je partnerka 33. wudaća festiwala a iniciěruje  pod hesłom "Heimat|Domownja|Domizna" filmowu sekciju. W tutej sekciji so twórby filmowcow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy bjezposrědnje do jednanja festiwala integruja. Pod mjenom „Dołha nóc krótkich Łužičanow – Dołha nóc krótkich łužiskich filmow“ (Lange Nacht der kurzen Lausitzer) maja swójske městno w programje.

„Po 20 lětach je na času, zo Łužiske filmowstwo na nowy schodźenk pozběhnjemy a dale na jeho profesionalizaciji dźěłamy. Naša ideja, zo wuworimy z Łužiskej filmowej přehladku młodym Łužičankam a Łužičanam powabk, zo so tež praktisce z filmowanjom zaběraja, je so wopokazała jako wuspěšna a ze symja je mjeztym wurostła nahladna rostlina. Z toho slědujo smy tež syć Łužycafilm   załožili a etablěrowali “, praji Andreas Stein, jednaćel filmoweho festiwala Choćebuz.

Přinoški k dołhej nocy krótkich łužiskich filmow konkuruja wo myto Załožby za serbski lud. Z tutym mytom we wysokosći 1.000 eurow wuznamjeni njewotwisna jury tón film, kotryž nawjazuje na temy serbskeho ludu a kotryž zapřija serbsku rěč. Mytowanje zarjaduje so lětsa prěni raz do wobłuka spožčenja festiwalneho myta, sobotu wječor, 11.11.2023.

„Die lange Nacht der kurzen Lausitzer - Dłujku noc krotkich łužyskich filmow – Dołhu nóc krótkich łužiskich filmow“  dožiwja wopytowarjo štwórtk wječor, 9.11.2023 wot 19 hodź. w Choćebuskim kinje „Weltspiegel“. Sobotu a njedźelu so přinoški wospjetuja.

Hižo film swjatočneho zahajenskeho zarjadowanja 33. filmoweho festiwala Choćebuz, 07.11.2023 w Choćebuskim Statnym dźiwadle, je serbski. Wuměłski kino-dokumentarny film „Bei uns heißt sie Hanka / Pla nas gronje jej Hanka / Pola nas rěka wona Hanka“ wot Grit Lemkoweje je Załožba za serbski lud spěchowała. Wospjetowanje předstajenja filma budźe njedźelu, 12.11.2023 w 12 hodź. w Choćebuskej měšćanskej hali.

Program sekcije „Heimat|Domownja |Domizna“ wěnuje so pod hesłom „Wendisches aus der Niederlausitz – Donald Saischowa“ nimo toho tworjenju łužiskeho filmowca Donalda Saischowa.

Indigene filmowanje Sámi z Norwegskeje pokaza so w filmje „Let the river flow“ dnja 07.11.2023 w 22 hodź. w hornim kinje kaž tež 12.11.2023 w 15 hodź. w kinje Weltspiegel. Film tematizuje tak mjenowany alta-konflikt a jeho sćěhi za sebjewědomje Sámi.

W awgusće wotměwaše so wot Sami-filmoweho instituta w Norwegskej zarjadowana filmowa konferenca. Na 17. zeńdźenju serbsko-němskeje filmoweje syće Łužycafilm wot 10. – 11.11.2023 w Choćebuzu, kotrež Załožba za serbski lud sobu organizuje, budu so rozprawa nazhonjenjow wopyta tuteje konferency a prašenje kotre nazhonjenja móžemy na serbski film přenjesć, wobjednawać.

Za wjelelětnu podpěru serbskeho filmowstwa spožčitaj Filmowy festiwal Choćebuz a Załožba za serbski lud zhromadnje w nadawku Serbsko- němskeje syće filmow Łužycafilm na zarjadowanju 11.11.2023 wot 15 hodź. w Gladhouse něhdyšemu redaktorej filmoweho magacina rbb „Łužyca“ Hellmuth Henneberg we wobłuku sekcije „Heimat|Domownja|Domizna“ čestne myto.

Dospołny festiwalny program kaž tež informacije k předani tiketow su na oficialnej webstronje filmoweho festiwala Choćebuz wozjewjene.