Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Schadźowanje Parlamentariskeje přirady w Berlinje

Parlamentariska přirada Załožby za serbski lud je na swojim rjadnym posedźenju 23.1.2023 w Berlinje prěni raz 5. financne zrěčenje za załožbu wobjednała. Čłonojo parlamentariskeje přirady namjetuja, zo knježerstwa sčasom jednanja zahaja. Runočasnje wupraja so za spěšne dojednanje knježerstwow. Dobry zaměr by był lěto 2024. Wažne pak wostanje, zo móže so dźěło załožby dale stabilizować a zo móže so załožba tež nowym naročnym temam wěnować. Při wšěch nadawkach załožby měła so tež digitalizacija přeco lěpje za hajenje a spěchowanje serbskeje rěče wužiwać.

Čłonojo parlamentariskeje přirady namołwjachu Sakske statne knježerstwo, móžne misnjenja při wólbach załožboweje rady pruwować. Zaměr dyrbi być, zo ma kóždy runohódny přistup ke kandidaturje. Zakład wólbow je statne zrěčenje.

Zapósłancy su so jasnje za časowje bliše zawjedźenje nowych tarifowych postajenjow w LND wuprajili. Móžnosće załožby dyrbja so dale za wuwiwanje a zdźerženje serbskeje rěče a kultury, ale tež k skrućenju stawizniskeho wědomja wužiwać, zwěsći předsyda parlamentariskeje přirady Marko Schiemann zjimajo po posedźenju.