Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Rěčny kurs delnjoserbsce A2 online

Budyšin,

Po tym zo bě so prěni onlinowy rěčny kurs k nawuknjenju delnjoserbskeje rěče 4. meje 2018 w Choćebuzu zjawnosći předstajił, je nowy schodźenk A2 wot dźensnišeho přistupny.

Kurs "A2. Źiwnučki póbratš" wopřija 522 bazowych nadawkow a 270 dalšich zwučowanjow. Zajimcy namakaja rěčny kurs pod internetowej adresu www.sprachkurs.sorbischlernen.de.

Runja hižo w aprylu 2017 zawjedźenemu kursej hornjoserbskeje rěče, bu wón w nadawku Załožby za serbski lud wot fachowcow multimedialneho centruma za nawuknjenje rěčow (MSZ) při Techniskej uniwersiće Drježdźany pod projektowym nawodom dr. Karin Schöne wuwity. Za to stejachu Załožbje přidatne srědki z projekta "Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach" swobodneho stata Sakskeje, kraja Braniborskeje a zwjazka k dispoziciji. Wobaj kursaj orientujetaj so sylnje na rěčny certifikat wotpowědnje schodźenkej A1/A2 Europskeho referencneho ramika (GER), kotryž bě Rěčny centrum WITAJ w lěće 2016 zdźěłał.

W srjedźišću schodźenka A2 steja konkretne jednanja a situacije wšědneho dnja, kaž n.př. planowanje jězby, wujasnjenje problemow nastupajo bydlenja z domownikom, bjesadowanje wo nalady a chorosćow, přihotowanje swjedźenja a wotrěčenje terminow, zhromadne warjenje a dalše.

Porno mnohim dialogam skići kurs awtentiske přikłady za słuchanje a čitanje kaž recepty, powěsće wo wjedrje a sporće, ale tež ludowe spěwy.

Dalše fakty w zjeću:

 

  • wobšěrny słowoskład za wuknjenje z wjac hač 1800 wokablemi,
  • wšitke dialogi a teksty k poskanju nahrawachu so wot znatych, maćernorěčnych rěčnikow (wobjim wotpowěduje někak dołhosći 2 awdijoCDkow),
  • mnoholičbny poskitk hrow ke skrućenju słowoskłada, mjez druhim kwisowe hry a puzzle,
  • přez 60 nadawkow za zwučowanje wurjekowanja a někak 280 gramatiskich nadawkow,
  • mnoho mjeńšich a wjetšich mytowanjow a digitalnych wulětow do Delnjeje Łužicy.

Paralelnje k wuwiću schodźenka A2 je so tež schodźenk A1 w delnjoserbšćinje dale wuwił. K nowostkam słušeja wersija za smartphony, mjezyfeedback a dalša, staflowana pomoc za wuslědki. K mnoho nadawkam hodźi so dalše koło a z tym přidatne pisomne zwučowanje spjelnić.

Wšitke teksty buchu přiměrjene na nowe rjadowanje pisanja pismika "ŕ" (wobzamknjenje delnjoserbskeje rěčneje komisije wot meje 2018).

Na zakładźe dalšich přidatnych srědkow z projekta "Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach" je dalewuwiće schodźenka B1 delnjoserbskeho rěčneho kursa hač do kónca 2020 zaručene.