Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Projektowa přirada skonstituowana

Projektowa přirada Załožby za serbski lud je so 1. decembra 2017 k swojemu prěnjemu posedźenju zešła, zo by wo zapodatych próstwach za lěto 2018 rozsudźiła a wotpowědne doporučenje wotedała.

Cyłkownje bě so 83 projektowych próstwow zapodało a pruwowało. Za přewažnu wjetšinu je přirada spěchowanje doporučiła. Cyłkowna suma spěchowanja zapodatych projektow wučinja přez 750 000 eurow. Wulki dźěl z toho nałožuje so za projektowych managerow, spěchowanje serbskich a Witaj-pěstowarnjow w Hornjej a Delnjej Łužicy, za wudawanje časopisow "Katolski Posoł" a "Pomhaj Bóh" a wuměłski nawod lajskich chórow a rejowanskich skupinow.

Mjez próstwami, kotrež bě přirada k spěchowanju doporučiła, su tež nowe projekty, kiž so w tutej formje dotal hišće spěchowali njejsu.