Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Nowy label „Sorbian Music“ załoženy

Budyšin,

Nowy label "Sorbian Music" je so załožił a poskića wotnětka na wšěch znatych streamingowych platformach wothrawanje serbskeje hudźby a dalšich awdijowych produkcijow, kotrež je Załožba za serbski lud hdy produkowała abo spěchowała. Label zapřijima wšelake žanry wot klasiki přez rock a pop hač k słuchohram a bajkam.

Na internetowej stronje www.sorbian-music.net namaka zajimc 20 z dotal wot załožby wudatych abo spěchowanych a přehladnje zestajanych produkcijow. Tři z tutych so hižo na streamingowych platformach k wothrawanju poskićeja. Dalše sćěhuja, ručež su wšě prawa za wozjewjenje a wužiwanje rozrisane. Nimo swójskich produkcijow su na internetowej stronje tež wideja serbskich hudźbnikow zawjazane. Zaměr je, bohatosć a wšelakorosć serbskeje hudźby wuzběhnyć a powabić.

Wobsahowe wužadanja běchu wulke. Tak dyrbjachu so daty produkcijow technisce wobdźěłać a swójski label "Sorbian Music" załožić. Wo rozšěrjenje datow na znatych streamingowych platformach kaž Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Play, Apple Music a druhich so Berlinska firma Zebralution tzwr postara. Wona je jedna z wodźacych firmow na polu rozšěrjenja digitalnych medijow a specializowana na to, repertoir hudźbnych labelow tež digitalnje poskićeć. Najwjetši problem při techniskim wobdźěłanju mějachu ze serbskimi pismikami, štož pak přez dalewuwiće programa rozrisachu.

Runočasnje k projektej je so z tym započało, wšě dotal wot Załožby za serbski lud produkowane resp. spěchowane awdija we formje datoweje banki katalogizować a kategorizować.

Katharina Čornakowa, koordinatorka projekta, wjeseli so přez wozjewjenje: "Z projektom Sorbian Music zmóžnimy lochki a moderny přistup k serbskim awdijam, takrjec serbska hudźba ze zaka - hnydom a wšudźe."

Kontakt za naprašowanja:
Załožba za serbski lud
Katharina Čornakowa
telefon: 03591 550 310
mejlka: Cornak-Stiftung@sorben.com