Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Nowa Załožbowa rada dźěło zahajiła

Budyšin,

Wutoru, 7. meje 2019 zetka so rada Załožby za serbski lud w Budyskim Serbskim domje k swojemu konstituowacemu posedźenju. Na čole 15 čłonskeho gremija bu dotalna předsydka Susann Šenkec jednohłósnje w swojej funkciji wobkrućena. Jako městopředsydu wuzwolichu čłonojo wyšeho měšćanostu města Choćebuz Holgera Kelcha. Z tym bu mjeztym 8. legislaturna perioda (hač do lěta 2023) zahajena.
Na radźićelow čakaja w přichodźe mnohostronske a naročne nadawki, mjez druhim přewod procesa digitalizacije serbskeje rěče a jeje přiběrace wužiwanje w elektroniskich medijach.

Załožbowa rada přihłosowaše tomu, zo so njewužiwane srědki z lěta 2018 do lětušeho hospodarskeho plana přewozmu a za aktualne naprawy w serbskich institucijach a projekty wužiwaja. Tak maja so wšelake serbske institucije z trěbnej nowej kompjuterowej techniku, kaž z lěpšimi serverami a aktualnej software, zastarać. Serbski muzej w Budyšinje trjeba za zarjadowanja na žurli nowe techniske wuhotowanje. W ramiku projektoweho spěchowanja maja so serbskimaj rejowanskimaj skupinomaj Smjerdźaca a Wudwor nakup nowych drastow přizwolić, přetwar Domizniskeho muzeja w Dešnje spěchować a honorary za wuwiće idejow a konceptow w zwisku ze strukturnej změnu Łužicy k dispoziciji stajić. Njepřetrjebane personalne srědki we wysokosći něhdźe 316 tys. eurow maja so za tarifowe stopnjowanja běžneho hospodarskeho lěta w załožbowym zarjedźe a spěchowanych institucijach rezerwować.

Na přeprošenje Załožboweje rady rozprawješe nowa intendantka Serbskeho ludoweho ansambla Judit Kubicec wo prěnich wuspěchach swojeho skutkowanja na čole institucije kaž tež wo aktualnych wužadanjach domu. Přeswědčeni wo wysokej wuměłskej kompetency čujachu so radźićeljo w swojim personalnym rozsudźe při wobsadźenju wuměłskeje intendancy wobkrućeni a witachu sylnu angažowanosć intendantki na dobroh dalšeho profilowanja tuteje jónkrótneje serbskeje institucije.

Załožbowa rada zaběraše so dale z přichodnymi twarskimi nadawkami załožby. Wot junija přichodneho lěta přewjedu so twarske naprawy na južnym trakće twarjenja SLA, štož wučinja cyłkowne kóšty něhdźe
1,88 mil. eurow. Załožba přinošuje k tomu ze swójskim podźělom we wysokosći 100,0 tys. eurow, zbytne kóšty narunaja so z takmjenowanych PMO-srědkow něhdyšeje NDR. Do ponowjenja twarskeho kompleksa ansambla bu wot lěta 2015 cyłkownje 4,0 mil. eurow inwestowanych.
Nastupajo namyslene wužiwanje Lawskeho areala za přeměstnjenje Serbskeho instituta a nastaće nowych archiwowych kapacitow kaž tež Serbskeho zetkawanskeho centruma ma so hač do nazymskeho posedźenja rady wobsahowy a financny koncept dale precizować. W tutym zwisku přewjedźe so zhromadnje ze serbskej zjawnosću idejowa dźěłarnička, w kotrejž so wo wužiwanju swobodnych rumnosćow po přećahu instituta a SKI diskutuje a podate nastorki do koncepta zapletu.

Dalše wobzamknjenje rady tematizowaše wupisanje jednaćelstwa Ludoweho nakładnistwa Domowina. Dokelž poda so dotalna jednaćelka kónc meje 2020 na wuměnk je trjeba, městno nawody hač do nazymy wupisać. Na zakładźe sylnišeho zapřijeća serbskeje rěče do digitalnych medijow a wotpowědne wusměrjenje produktow nakładnistwa su tule rozsudne kompetency prašane. W přichodźe měło so LND sylnišo crossmedialnje wusměrić.

Załožbowa rada rozsudźi dale wo wobsadźenju kuratorija k spožčenju Myta Ćišinskeho. Po zakónčenju dotalneje wólbneje periody přišłušeja kuratorijej najprjedy hač do 30.11.2020 Susann Šenkec, předsydka Załožboweje rady, Marion Stenselowa, zastupjerka Domowiny za Delnju Łužicu, Manfred Hermaš, zastupjer Domowiny za Hornju Łužicu, Ludmila Budarjowa, zastupjerka Serbskeho šulskeho towarstwa, Měrana Cyšcyna, zastupjerka Maćicy Serbskeje, Jan Bělk, zastupjer Zwjazka serbskich wuměłcow a Jana Knebl, zastupjer Zwjazka spěwarskich towarstwow. Myto Ćišinskeho spožči so lětsa nazymu k 12. razej.