Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Nawodźa serbskich institucijow Hornjeje a Delnjeje Łužicy so schadźowali

Na kwartalnym zetkanju nawodow serbskich institucijow Hornjeje a Delnjeje Łužicy, na kotrež bě tónraz Załožba za serbski lud přeprosyła, steještej temje serbska rěč a staranje wo dorost w srjedźišću.

Nastupajo serbsku rěč je wšěm cil jasny, zo dźe wo dobre wobknježenje serbšćiny w dźěłowym wobłuku. Wobdźělnicy předstajichu sej mjezsobu naprawy, kotrež so hižo přewjedu a wuměnichu so wo nazhonjenjach.

Předsyda Domowiny, Dawid Statnik k tomu: "Dobre zrozumjenje mjez Delnimi a Hornimi Serbami je nam w zarjedźe Domowiny wažne. Tež přistajenych z Hornjeje Łužicy pozbudźamy, so w delnjoserbšćinje dale kubłać. Zdobom wostawa zwyšenje niwowa rěče tohorunja maćernorěčnym sobudźěłaćerjam stajne wužadanje. Tohodla jim kurs za rjeńšu hornjoserbšćinu, na přikład tajku bjez germanizmow, poskićamy."

Wjetši blok dźensnišeho zeńdźenja bě zhromadna starosć wo serbski dorost. Była lěto a bóle wužadace, namakać dorost, kiž je fachowje a rěčnje kmany. Tuž su so wšelake ideje nastorčili, kiž maja so hač do přichodneho zetkanja dale wuwić a kwalifikować. Dźe tež wosebje wo to, informacije wo serbskich dźěłowych poskitkach šěrić a dorost lěpje informować wo tym, kajke móžnosće scyła w serbskich institucijach wobsteja.
"Mam za spomožne, zo su so wjele zhromadnych pućow a idejow namakali, kak so atraktiwnje za přichodnu generaciju, kotraž budźe w serbskich institucijach dźěłać, nastajimy.", zjima direktor załožby, Jan Budar, diskusiju.

Přichodne zetkanje tajkeho razu wuhotuje potom zaso Domowina.