Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Jubilej: 25 lět samostatnosć załožby

Slepo,

Dźensa před 25 lětami, dnja 28. awgusta 1998 podpisaštaj ministerski prezident Sakskeje, prof. Dr. Kurt Biedenkopf, a ministerski prezident Braniborskeje, dr. Manfred Stolpe, w Slepom statne zrěčenje  wo wutworjenju prawokmaneje załožby zjawneho prawa (rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts). Z tym skónči so dołholětne prócowanje wo samostatnosć Załožby za serbski lud, kotraž je so 19. oktobra 1991 we Łazu załožiła. Do toho bě wona dźěl Sakskeje statneje kenclije.

Ze statnym zrěčenjom podpisachu pjenjezydawarjo zdobom prěnje financne zrěčenje. Jednanja wo mjeztym pjate financne zrěčenje, kiž ma trěbne srědki wot lěta 2026 zaručić, započinaja so lětsa w nazymje.

W zhromadnej nowinskej zdźělence Sakskeho statneho ministerstwa za kulturu a turizm (SMWK) a Braniborskeho ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu (MWFK) hódnoći statna ministerka Barbara Klepsch załožbu "jako stabilnu, spušćomnu a widźomnu akterku za zdźerženje serbskeje rěče, kultury a towaršnosće" a dźakuje so wšitkim, "kotřiž su so w poslednich lětdźesatkach za załožbu a jeje spěchowanje zasadźili." Braniborska ministerka dr. Manja Schüle podšmórnje wuznam załožby jako kraje přesahowace wójmidło a widźi je jako přikład druhim mjeńšinam. Społnomócnjena zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny Natalie Pawlik rozłožuje, zo "so we wobłuku strukturneje změny k dispoziciji stejace zwjazkowe srědki k dalewuwiću rěče, kultury a tradicijow serbskeho ludu přez Załožbu za serbski lud wudawaja, steji přikładnje za jeje profesionelne wuwiće."

Přehlad wo nastaću, wuwiću a wužadanjach zašłych wjace hač 30 lět załožboweho dźěła skići nowa brošurka załožby. Ćišćana brošurka bórze předleži, digitalnje pak móžeće sej ju hižo nětko na webstronje załožby wobhladać. Předležaca dokumentacija njeje dospołna, ale skerje mnohostronskosć dźěła załožby přehladnje předstaji. Nimo politiskich rozsudow a strukturelnych změnow wobswětluja so wuwića a mězniki, kaž tež wšelakore projekty. Zhromadnje z pućrubarjemi, přewodnikami a sobudźěłaćerjemi prěnjeje hodźiny zhladuje załožba na napjaty a wotměnjawy čas.

Jubilejna brošurka Załožby za serbski lud (PDF)

W interviewje ze Serbskim rozhłosom składostnje swojich 70ćinow powědaše jubilar Marko Suchy wo napjatych časach nastaća załožby. Interview móžeće sej tu naposkać.