Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Idejowe wubědźowanje: doba zapodaća projektow so skónčiła

Njedźelu, 7. nowembra skónči so doba zapodaća projektowych idejow za idejowe wubědźowanje "Rěč wjaza. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." Załožby za serbski lud. Cyłkownje su so 66 idejow zapodali.

Z toho su 22 projektow, kiž měli so w Delnjej Łužicy přewjesć, 29 w Hornjej Łužicy a dwě w kónčinje wokoło Slepoho. W dalšich 10 projektowych idejach so cyła Łužica zapřija abo sydlenski rum njeje relewantny. Tež dwaj projektaj, kiž wotměwaja so ryzy w interneće, a projekt zwonka Łužicy su so zapodali.

Spektrum idejow je při tym jara šěroki:

 • kulturne zarjadowanja (festiwal, reje, wjesne swjedźenje atd.) a zabawa
 • wšelake poskitki k nawuknjenju serbskeje rěče
 • zaběra z regionalnymi stawiznami
 • spěchowanje dwurěčnosće w turizmje
 • projekty w šulach a Witaj-skupinach
 • wudźěłanje, zestajenje, nakładźenje knihow
 • nahrawanje awdijow (knihi, hudźba, atd.) a widejow
 • stworjenje nowych zetkawanskich móžnosćow
 • multimedialne poskitki
 • dwurěčne wabjenske materialije
 • přełožki za hižo eksistowace medije
 • dalše

Mytowanje zapodatych idejow přewjedźe so přez njewotwisnu jury, kiž wobsteji z młódšich a staršich
wobydlerkow a wobydlerjow Hornjeje, Delnjeje a srjedźneje Łužicy. Jury schadźuje so přichodnu póndźelu
k prěnjemu wuradźowanju. Pjatk, 3. decembra so dobyćerjo potom zjawnje mytuja.