Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Hospodarski plan 2018 załožby schwalili

Wobšěrny dnjowy porjad měješe Rada Załožby za serbski lud na swojim dźensnišim nazymskim posedźenju w Budyšinje wobjednać. Při tym drje najwažniši dypk bě bjezdwěla wobsadźenje městna intendancy Serbskeho ludoweho ansambla. Njejasnosćow wokoło zrěčenja dla dyrbješe so personalija nachwilnje wotsunyć.

Jednohłósnje přijimachu radźićeljo dźěłowe rozprawy přiradow SLA a Ludoweho nakładnistwa Domowina tzwr za hospodarske lěto 2015. Tute, kaž tež k tomu słušace zwěsćenje lětneho wotzamknjenja a pruwowanje dopokaza wužiwanja wobeju institucijow. Wšitke dokumenty maja so po najnowšim k 30.11. naslědneho hospodarskeho lěta załožbje předpołožić. Wotpowědnje změnić dyrbi so tuž jednanski porjad přiradow. Do přirady SLA bu nimo toho knjez Pierre-Yves Bazin, zastupowacy wobchodny jednaćel Sakskich statnych dźiwadłow Drježdźany powołany.

Załožbowa rada dale wobzamkny, sakske dźěćace přebywanišća w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa dale z nošerskim podźělom we wysokosći 3% spěchować. Braniborska ma tomu wot lěta 2019 slědować.

Do nadawka data bu mjeztym studija k městnemu wuwiću Serbskeho instituta w Budyšinje. Jeho archiwowe kapacity bórze dotalne hranicy překroča a tuž so za nowym městnom pyta. Předstajomne je, zo so při tutej składnosći dalše institucije do twara integruja a so na tute wašnje serbski zetkawanski centrum wutwori. Na nalětnim posedźenju budźe so Załožbowa rada znowa z tematiku, wosebje z časowym planom a móžnymi kóštami twarskeho předewzaća, zaběrać.

Dale je rada rezultat pruwowanja Sakskeho zličbowanskeho zarjada k dźěłu załožby w lětach 2010-2012 na wědomje brała.

Zo by so bazowe dźěło towarstwow w Hornjej a Delnjej Łužicy sylnišo podpěrało, změje Domowina z.t. wot lěta 2018 přidatne połne městno projektoweho sobudźěłaćerja.

Załožbowa rada schwali hospodarski plan Załožby za serbski lud za lěto 2018 we wysokosći 18,725 mil. eurow. Wobzamknjenje płaći, rućež su hospodarske plany pjenjezydawarjow - Zwjazka, Braniborskeje a Sakskeje - płaćiwe. Při tym maja so w nalěću wobzamknjene priority wobkedźbować a wotpowědne naprawy zeskutkownić. Su to na přikład zesylnjenje a wutwar serbskorěčnych rumow inkluziwnje nowych medijow, sylniša podpěra towarstwam při realizowanju swójskich projektowych předewzaćow, profesionalny marketing, zdobywanje dorosta, nowe a inowatiwne projekty kaž tež nawabjenje srědkow třećich.

Na zakładźe róžkowych datow hospodarskeho plana měła załožba přichodnje lětnje wobchodowu rozprawu zestajić a wozjewić.

Załožbowa rada wočakuje, zo wot załožby spěchowane serbske institucije w přichodźe sylnišo na wuspěchi swojeho dźěła dźiwaja a tute wotpowědnje kontroluja.

Próstwje towarstwa "Smy z.t." wo spěchowanje wólbow ludoweho zastupnistwa Serbow njemóžeše rada přihłosować. Próstwa njewotpowěduje zaměrej spěchowanja, kotryž bu w Statnym zrěčenju wo załoženju Załožby za serbski lud zapisany.