Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Cyłkownje 48 idejow je so zapodało

Za wubědźowanje idejow “Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet.” Załožby za serbski lud je so cyłkownje 48 projektowych idejow z Hornjeje a Delneje Łužicy, kaž tež dwě zwonka sydlenskeho ruma respektiwnje wukraja zapodało.

To su wosebje wšelakore projekty z dźěćimi a dorosćenymi, w kotrychž so akterojo na přikład z narodnej drastu, serbskimi stawiznami a bajemi zaběraja. Dóšli su pak tež projektowe ideje na polu tworjaceho wuměłstwa, dźiwadła a hudźby, kaž tež na polu digitalnych a analognych medijow. Tež wuwiće serbskich hrow je so namjetowało, runje tak kaž ideje, kak móže so widźomnosć serbskeje rěče w zjawnosći powyšić. Dale su so namjety za wuwiwanje wšelakich koncepcijow zapodali, štož bě w lětušim wubědźowanju tež móžne.

Załožba pruwuje nětko zapodaća a přihotuje podłožki za njewotwisnu mytowansku jury. Tuta wšitke ideje po wěstych kriterijach, kaž kreatiwita, inowacija, synergije, naslědnosć a dalše, pohódnoći. Jury schadźuje so potom srjedź septembra a wo mytowanju projektow wuradźuje. Cyłkownje mytuja so 17 idejow: šěsć króć z 1.000 eurami, štyri króć z 3.500 eurami, štyri króć z 5.000 eurami a tři króć z 10.000 eurami. Mytowanje budźe w nazymje, konkretny termin hišće njeje jasny.