Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

3-krajowy wuměłstwowy projekt w Serbskim muzeju před zahajenjom

Budyšin,

Krajiny su dźěl kolektiwneho pomjatka. W krajinach korjeni narodna a kulturelna identita. Indiwidualne zaznawanje změnow w krajinje runje tak kaž skutkowanje wobrazowych wuměłskich twórbow, literarnych słownych a hudźbnych zynkowych wobrazow njestawa so njewotwisnje wot toho.

Projekt WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT.
WOBRAZE KRAJINY - Přechod. Prehod. Übergang. Pśechod 03
, zhromadny projekt Załožby za serbski lud, KGLU - Koroška galerije likovnih umetnosti (Muzej za moderne a načasne wuměłstwo Koroška) w Slovenj Gradecu (Słowjenska), MMKK - Muzeja moderneho wuměłstwa Korutanskeje w Celovcu (Awstriska), Serbskeho muzeja w Budyšinje a Serbskeho muzeja w Choćebuzu w kooperaciji z dalšimi partnerami z
Łužicy, Słowjenskeje a Korutanskeje, prezentuje w katalogu, wustajeńcy, čitanju a koncerće načasne pozicije dweju eseistkow a jednoho eseisty, třoch literatkow, štyrjoch serbskich komponistow a šěsnaće tworjacych wuměłčow a wuměłcow.

Zarjadowanja wotměwaja so wot meje hač do awgusta 2019 w Budyšinje, wot oktobra hač do decembra 2019 w Ljubljanje a Slovenj Gradecu (Słowjenska), wot januara hač do apryla 2020 w Celovcu a Pliberku (Awstriska) a wot junija hač do septembra 2020 w Choćebuzu.

Na wustajeńcy z wubranymi twórbami k tematice wobdźěleni wuměłcy a wuměłče su:
Nika Autor (SI), Iris Brankačkowa (DE), Jošt Franko (SI), skupina wuměłcow IRWIN (SI), Michael Kruscha (DE), Marko Lipuš (AT), Zorka L-Weiss (AT), Melitta Moschik (AT), Marko Peljhan (SI), Frauke Rahr (DE), Hella Stoletzki (DE) a Karl Vouk (AT).

Zazběh 3-krajoweho projekta budźe 26. meje w 15:00 hodź. w Serbskim muzeju na Hrodźe - zdobom wernisaža wuměłstwoweje wustajeńcy, kotraž pokaza so w Budyšinje hač do 25. augusta 2019.
Ze słownym přinoškom wočakuje so Sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange, kotraž je zhromadnje z dr. Martinu Münch, ministerku za wědomosć, slědźenje a kulturu Kraja Braniborska, mag. Zoranom Pozničom, ministrom za kulturu Republiki Słowjenska a dr. Peter Kaiserom, krajnym hejtmanom Korutanskeje, patronatstwo za 3-krajowy projekt přewzała.

Na čitanju 23. awgusta 2019 w 16:30 Uhr w Serbskim muzeju dožiwimy Anju Golob (SI) a Lubinu Hajduk-Veljkovićowu. Specielnje za 3-krajowy projekt je Lubina Hajduk-Veljkovićowa baseń "Še" (sb. Hišće) Anje Golob do hornjoserbšćiny přenjesła. Nimo tuteje basnje předstaji wona nowe, wosebje za tutón projekt spisane literarne teksty.

Koncert z titulom "Tšuga. alles fließt. vse teče" dnja 25. awgusta 2019 w 15:00 hodź. budźe zdobom finisaža wuměłstwoweje wustajeńcy w Serbskim muzeju w Budyšinje. Nimo serbskeje hudźby 20. lětstotka (předstaja so tři miniatury z cyklusa "Ze serbskeje hole". Štyrnaće wobrazow za smyčkowy kwartet Bjarnata Krawca w transkripciji za saksofonowy kwartet) a kruchow z poćahom k Słowjenskej a Korutanskej zaklinča twórby Jana Cyža, Sebastiana Elikowski-Winklera, Detlefa Kobjele, Jura Mětška und Ulricha Pogody. Někotre kompozicije nastanu hakle za tutón koncert.

Skedźbnić ma so wosebje tež na filmowej prezentaciji dnja 15. a 16. junija 2019 w ramiku akcije KUNSTBUS & Dołheje nocy kultury und dołheje nocy za dźěći w Serbskim muzeju. Pokazaja so filmowy loop třoch krótkofilmow "friedenkriegen ... z wójny jědu ..." (Maja Naglowa a Julius Günzel, DE 2018, 7 min), "Zmij - Der Drache" (Angela Schuster, DE 2016, 15 min) a "Měr (Frieden)" (Anne-Kathrin Rensch, Clemens Schiesko, DE 2015, 5 min) kaž tež filmaj "Wen wir erst tanzen" (Dirk Lienig, Dirk Heth, Olaf Winkler, DE 2018) a "Sprengbagger" (Carl-Ludwig Acház-Duisberg, DE 1929). Filmowa prezentacija je kooperacija z Filmowym festiwalom Choćebuz.

Za 160-stronski katalog, kotryž zarjadowanja 3-krajoweho projekta přewodźuje a w kotrymž su přinoški w serbskej (pak w hornjo- abo delnjoserbskej), słowjenskej a němskej rěči wotćišćane, su prof. dr. Beate Mitzscherlich (DE), dr. Andreja Hribernik (SI) a dr. Heimo Strempfl (AT) eseje spisali. Při tym so kóžda/kóždy z nich na cyle swójske wašnje z temu "Wobrazy krajiny" a "Přechod" rozestaja. Katalog wobsahuje nimo toho předsłowo wuměłca Karla Vouka, bjez kotrehož wutrajnosće so projekt njeby zwoprawdźić hodźał, na temy so poćahowace literarne teksty na projekće wobdźělenych literatkow Anje Golob (SI), Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje (DE) a Cvetki Lipuš (AT) a wobšěrny wobrazowy dźěl k tworjacemu wuměłstwu z komentarami Andreje Hribernik (SI), Sabriny Kotzian (DE), Nory Leitgeb (AT) a Christiny Wetzlinger-Grundnig (AT).

Katalog je k płaćiznje 15,00 EUR we wustajenišćach a paralelnje w knihikupstwje přez Ludowe nakładnistwo Domowina na předań.

Zarjadowanja w Serbskim muzeju w Budyšinje hlej lětak.