Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

10 lět kooperacija mjez Filmowym festiwalom Choćebuz a Załožbu za serbski lud

Cottbus/Chóśebuz, -

"Domizna dyrbi serbska być!" je hesło sekcije "Heimat | Domownja | Domizna" lětušeho 32. festiwala wuchodoeuropskeho filma Choćebuz, kiž wotměje so wot 08. do 13.11.2022.

Mjeztym hižo 10 lět wobsteji kooperacija mjez Załožbu za serbski lud a Filmowym festiwalom Choćebuz (FFC) za tutu partnersku sekciju. Po tym, zo bě Załožba za serbski lud w lěće 2006 wulku retrospektiwu serbskeho filma we wobłuku FFC spěchowała a w lěće 2012 prěni raz wosebite myto we wysokosći 1.000 eurow we wobłuku "Lausitzer Filmschau – Łužyska filmowa pśeglědka – Łužiska filmowa přehladka" (tehdy hišće Choćebuska filmowa přehladka) spožčiła, zahaji so na jeje iniciatiwu 2013 tuta kooperacija.

Wot toho časa je so sekcija "Heimat | Domownja | Domizna" k  wažnemu katalyzatorej za serbski film wuwiła. Film je  serbska wuměłstwowa forma, kotraž je dotal najsłabšo wuwita. Załožba a filmowy festiwal chcetaj ze sekciju widźomnosć serbskeho filma powjetšić, jón skrućić a zdobom w narodnym a mjezynarodnym konteksće dale wuwiwać. Nimo toho chcetaj na to pokazać, kajku wulkotnu słowjansku rěč tu we Łužicy mamy a z tym pomhać wědomje za serbsku rěč a kulturu tworić respektiwnje skrućić.

Załožba za serbski lud njepodpěruje sekciju "Heimat | Domownja | Domizna" jenož pjenježnje, ale dźěła tež wobsahowje wusko z kuratorkami hromadźe. Wot lěta 2013 bě so sekcija pod nawodom dr. Grit Lemkoweje k připóznatej platformje serbskeho filma wuwiła. Lětsa dźěłaše tworjaca wuměłča a filmowča Hella Stoletzki prěni raz jako kuratorka sobu.
W přichodźe chce so Grit Lemke z aktiwneho filmoweho festiwaloweho dźěła wróćo sćahnyć a so na swoje skutkowanje jako awtorka, dramaturgowka a režiserka koncentrować. So za jeje zasłužby wutrobnje dźakujo, přeje jej załožba za jeje dalše tworjenje wjele wuspěcha.

Lětuši program sekcije "Heimat | Domownja | Domizna" poskićuje nimo filmowych předstajenjow a rozmołwow tež zajimawe zarjadowanja w ramikowym programje mj.dr. w festiwalu Slow Talk. Kóždolětnje leži wosebity fokus na jednym wuměłcu – lětsa je to siluetowy filmowc Jörg Hermann, znaty za swoje adapcije łužiskich bajow.
Sekcijowy program skići dohlad do serbskich filmowych archiwow (09.11.), pokaza na słowjanske mjeńšiny w druhich regionach, kaž na Słowjencow w Korutanskej (10.11.), abo na so jewjacych pjeć rěčow w krimijowej komediji ze Sewjerneje Friziskeje (11.11.).
Wosebity programowy wjeršk je DŁUJKA NOC KROTKICH ŁUŽYCANARJOW / DIE LANGE NACHT DER KURZEN LAUSITZER z nowymi krótkofilmami z Łužicy (12.11.).
Skónčnje předstaji njedźelu, 13.11., spěwar Felix Räuber swój najnowši projekt WIE KLINGT HEIMAT?

We wobłuku festiwala wotměje so kónc tydźenja (11./12.11.) tež 15. zetkanje serbsko-němskeje filmoweje syće Łužycafilm.  

Cyłkowny program festiwalneho tydźenja kaž tež partnerskeje sekcije “Heimat | Domownja | Domizna” je na webstronje Filmoweho festiwala Choćebuz wozjewjeny.