Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Impresum

Załožba za serbski lud
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

direktor:

Jan Budar
telefon: 03591 550 300
faks: 03591 42811
mejlce:   stiftung-bautzen@sorben.comstiftung-cottbus@sorben.com
internet: stiftung.sorben.com

Organizaciska forma

Załožba za serbski lud je załožba zjawneho prawa wotpowědnje artiklej 1 Statneho zrěčenja mjez Krajom Braniborska a Swobodnym statom Sakska wo wutworjenju „Załožby za serbski lud“ z dnja 28.08.1998. Sydło załožby je Budyšin.

K zastupnistwu woprawnjene předsydstwo

Organy załožby su Załožbowa rada, Parlamentariska přirada a direktor. Direktor zastupuje załožbu před sudnistwom a zwonkasudnisce.

předsydka Załožboweje rady: Susann Šenkec
direktor: Jan Budar 
předsyda Parlamentariskeje přirady: Marko Šiman

Zamołwity za wobsah po § 6 MDStV: Jan Budar, direktor

Wobsahowe wuhotowanje a hladanje

Załožba za serbski lud
stiftung-bautzen@sorben.com

Pokazka na rukowanje

Najebać swědomiteje wobsahoweje kontrole njerukujemy za wobsahi eksternych linkow. Za tute su wuwzaćnje poskićerjo abo wobhospodarjo sami zamołwići.

Wužiwanje muskich a žónskich rěčnych formow

Z přičin čitajomnosće wzdamy so na tutej webstronje na runočasne wužiwanje muskich a žónskich rěčnych formow. Wšitke pomjenowanja wosobow abo powołanjow płaća takrjec za wobojej splahaj. 

Wjacerěčnosć wobsahow

Tuta webstrona hodźi so w němskej, hornjo- a delnjoserbskej rěči wotwołać. Prosymy wo zrozumjenje, zo njeje móžno, cyłkowny přełožk podatych wobsahow stajnje aktualnje zaručić.

Awtorske prawo

Wšitke wot wobhospodarjow tutych stronow wudźěłane wobsahi a dźěła (teksty a wobrazy) podleža němskemu awtorskemu prawu. Za rozmnoženje, wobdźěłanje, rozšěrjenje a kóždežkuli wužiwanje zwonka hranicow awtorskeho prawa je trěbna pisomna dowolnosć awtora. Downloady a kopije tajkich stronow su jeničce za priwatne, njekomercionelne wužiwanje dowolene. Dalokož so wobsahi na tutych stronach njejsu wot wobhospodarja wudźěłali, maja so awtorske prawa třećich wobkedźbować. Wobsahi třećich maja so jako tajke woznamjenić.

Škit datow

Wužiwanje našeje webstrony je zasadnje bjez podaća wosobinskich datow móžne. Dalokož so na našich stronach wosobinske daty (mjeno, adresa abo mejlka) jewja, stanje so to, dalokož móžno, stajnje na dobrowólnej bazy. Tute daty so bjez wurazneho přihłosowanja mějićela na třećich dale njeposrědkuja. 
Skedźbnjamy na to, zo móže přenjesenje datow w interneće (n. př. při komunikaciji z mejlku) wěstotne dźěry měć. Dospołny škit datow před zapřimnjenjom třećich njeje móžny. 
Wužiwanju w ramiku impresumoweje winowatosće wozjewjenych kontaktowych datow přez třećich k připósłaću nic wuraznje požadaneho wabjenja a informaciskich materialijow so z tym wuraznje znapřećiwja. Wobhospodarjo stronow wobchowaja sej w padźe nježadaneho připósłaća wabjenskich informacijow, n. př. z pomocu spam-mejlkow, prawo na prawniske kročele.

Kritiki abo pokiwy prosymy nam z mejlku na slědowacu adresu sposrědkować:
stiftung-bautzen@sorben.com