Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje źěłowych městnow

Załožba za serbski lud njespěchujo jano serbske institucije a projekty, ale wobgóspodarijo teke grunty a objekty.

Za imobilijowe zastojnstwo załožby w Chóśebuzu pytamy technisku asistencu (m/ž/d).

Nadawki su wjelebocne a se rozrěduju pśedewšym do toś tych wobłukow:

Zastojanje gruntow a imobilijow:

 • zawěsćenje pórěda a wěstosći w objektach
 • koordinacija a doglědowanje wótwardowanjow, reparaturow a wótwardowańskich napšawow
 • pśewjeźenje mjeńšych pórěźeńskich źěłow
 • pšawidłowne kontrole funkcioněrowanosći pśi wšyknych techniskich objektach
 • zawěsćenje a doźaržanje pšawniskich směrnicow / winowatosćow wobchadoweje wěstosći objektow
 • pśigótowanje a pśewóźowanje techniskich a twaŕskich projektow na stojnišćach (Serbski dom, Dolnoserbski internat) w Chóśebuzu
 • energijowy a resursowy management (kontrola pśetrjebowych gódnotow w medijowych wobłukach)
 • najmjenje / wótnajmjenje w objektach
 • management dodawarja / kupjenje materiala

Wózydłowy park Załožby za serbski lud:

 • koordinacija wózydłowego parka / management jězdźidłow

ako teke IT-pódpěru / First-Level-Support za našu wótnožku w Chóśebuzu.

Waš profil:

 • Wy wobkněžyśo serbšćinu wustnje a pisnje abo sćo zwólniwy/zwólniwa, rěc w běgu dweju lět nawuknuś (nanejmjenjej schójźeńk A2).
 • Wy sćo zastojnsko-techniske wukubłanje zakóńcyli a maśo dobre twaŕskotechniske a zawodogóspodarske rozměśe.
 • Maśo znajobnosći we wobłukach: elektro-, sanitarna a topjeńska technika (abo wobłuki TGA).
 • Maśo šykownosć a wusoki komunikaciski talent (internje a eksternje), móc pśesajźenja, spušćobnosć, organizacisku šykownosć, wěste wustupowanje a móźošo se derje sami organizěrowaś.
 • Maśo funděrowane MS-office- znajobnosći a maśo jězdnu dowólnosć rědownju B.

Załožba póbitujo Wam źěło w pśijaśelnem a nazgónitem teamje, wupominajuce nadawki, fleksibelny źěłowy cas a wobšyrne zapokazanje do nowego wobłuka nadawkow. Źěłowy cas jo 40 góźinow na tyźeń. Źěłowe městno jo w Chóśebuzu. Myto płaśi se pó tarifje TV-L (EG 8).

Městno ma se k 1. juliju 2024 wobsajźiś.

Smy Waš zajm buźili? Wjaselimy se na Wašo procowanje.
Waše pódłožki pśipósćelśo pšosym až do 06. maja 2024 digitalnje na: stiftung-bautzen@sorben.com abo z postom na : Załožba za serbski lud, Postowe naměsto 2, 02625 Budyšyn.

Waša pśigranjańska partnaŕka za pšašanja jo kněni Seraphina Pašcyna, telefon 03591 550311, s.paschke@sorben.com.


Załožba za serbski lud je zamołwita za wšelke projekty digitalizacije.

Za projekt spóznawanja rěče pytamy nazhoniteho programěrowarja (m/ž/d) na honorarnej bazy.

Nadawki:

 • Wutworjenje a polěpšenje rěčnych modelow za spóznawanje rěče (statistiske + KI)
 • Wuporjedźenje a zlěpšenje systema “Jitsi Meet” za widejokonferency z podtitlemi
 • Wuwiće dalšich aplikacijow za wužiwanje spóznawanskich systemow

 Waš profil:

 • Sće hižo web-aplikacije wuwił
 • Maće zakładne kmanosće dźěła z Linux terminalom
 • technologija “docker” je wam hižo znata

Załožba skića Wam dźěło na honorarnej bazy z fleksibelnym mnóstwom hodźinow. Tute so z społnomócnjenym załožby za digitalizaciju direktnje dojednaja. Wy dźěłaće wot doma a maće tak swobodu sebi wšitko po Wašich móžnosćach zarjadować.

Pytamy Was tak spěšnje kaž móžno a wjeselimy so na krótke požadanje. Waš žiwjenjoběh a předstawu wysokosće honorara pósćelće prošu digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com

Prašenja Wam Daniel Zoba, telefon 0173-5893395, daniel.sobe@sorben.com rady zwotmołwja.

Załožba za serbski lud njespěchujo jano serbske institucije a projekty, ale wobgóspodarijo teke grunty a objekty.

Za imobilijowe zastojnstwo załožby w Chóśebuzu pytamy technisku asistencu (m/w/d).

Nadawki su wjelebocne a se rozrěduju pśedewšym do toś tych wobłukow:

Zastojanje gruntow a imobilijow:

 • zawěsćenje pórěda a wěstosći w objektach
 • koordinacija a doglědowanje wótwardowanjow, reparaturow a wótwardowańskich napšawow
 • pśewjeźenje mjeńšych pórěźeńskich źěłow
 • pšawidłowne kontrole funkcioněrowanosći pśi wšyknych techniskich objektach
 • zawěsćenje a doźaržanje pšawniskich směrnicow / winowatosćow wobchadoweje wěstosći objektow
 • pśigótowanje a pśewóźowanje techniskich a twaŕskich projektow na stojnišćach (Serbski dom, Dolnoserbski internat) w Chóśebuzu
 • energijowy a resursowy management (kontrola pśetrjebowych gódnotow w medijowych wobłukach)
 • najmjenje / wótnajmjenje w objektach
 • management dodawarja / kupjenje materiala

Wózydłowy park Załožby za serbski lud:

 • koordinacija wózydłowego parka / management jězdźidłow

ako teke IT-pódpěru / First-Level-Support za našu wótnožku w Chóśebuzu.

Waš profil:

 • Wy wobkněžyśo serbsku rěc we słowje a pismje.
 • Wy sćo zastojnsko-techniske wukubłanje zakóńcyli a maśo dobre twaŕskotechniske a zawodogóspodarske rozměśe.
 • Maśo znajobnosći we wobłukach: elektro-, sanitarna a topjeńska technika (abo wobłuki TGA).
 • Maśo šykownosć a wusoki komunikaciski talent (internje a eksternje), móc pśesajźenja, spušćobnosć, organizacisku šykownosć, wěste wustupowanje a móźošo se derje sami organizěrowaś.
 • Maśo funděrowane MS-office- znajobnosći a maśo jězdnu dowólnosć rědownju B.

Załožba póbitujo Wam źěło w pśijaśelnem a nazgónitem teamje, wupominajuce nadawki, fleksibelny źěłowy cas a wobšyrny zawod do nowego wobłuka nadawkow. Źěłowy cas wucynijo 40 góźinow na tyźeń. Źěłowe městno jo w Chóśebuzu. Myto płaśi se pó tarifje TV-L (EG 8).

Městno ma se k 1. juliju 2024 wobsajźiś.

Smy Waš zajm buźili? Wjaselimy se na Wašo procowanje.
Waše pódłožki pśipósćelśo pšosym až do 18. měrca 2024 digitalnje na: stiftung-bautzen@sorben.com abo z postom na : Załožba za serbski lud, Postowe naměsto 2, 02625 Budyšyn.

Waša pśigranjańska partnaŕka za pšašanja jo kněni Seraphina Pašcyna, telefon 03591 550311, s.paschke@sorben.com.


Pytamy pruwowarku/-ja (m/ž/d)

za wotličenja serbskich institucijow a spěchowanych projektow.

Što wot Was wočakujemy:

 • wysokošulske abo powołanske wukubłanje w zarjadnistwje abo hospodarstwje, ale tež wotpowědne powołanske nazhonjenja připóznajemy
 • kmanosć, ertnje a pisomnje serbsce komunikować
 • nazhonjenja w dźěle z digitalnymi gratami, dokumentami a procesami
 • a w idealnym padźe znajomosće přizwolenskeho prawa

Tole Wam skićimy:

 • dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje
 • fleksibelny dźěłowy čas a móžnosć za homeoffice a
 • wobšěrne, intensiwne zawjedźenje do noweho skutkowanja.

Dźěłowy čas wučinja 40 h wob tydźeń, mjenje je po dorěčenju móžno. Dźěłowe městno je w Budyšinje a je najprjedy raz hač do 31. decembra 2024 wobmjezowane.
Mzdu płaćimy po tarifje TV-L (wotwisnje wot wukubłanja hač do EG 9b).

Požadajće so z trěbnymi podłožkami hač do 08.01.2024 digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com abo z póštu na
Załožba za serbski lud, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin.

Wšě prašenja Wam zwotmołwja Jana Zyndźina, telefon 03591 550303, sende-stiftung@sorben.com


Załožba za serbski lud spěchuje serbske institucije a projekty. Za wobdźěłanje spěchowanskich próstwow ma so tak chětř kaž móžno dźěłowe městno wobsadźić jako:

wobdźěłar/-ka spěchowanskich próstwow (m/ž/d)

Nadawki su mnohostronske a wobjimuja mjez druhim:

 • wobdźěłanje, přizwolenje a pruwowanje projektoweho spěchowanja kaž tež wujednanje a wotličenje spěchowanskich zaměrow
 • wobsahowe a ličenske pruwowanje zapodatych podłožkow
 • poradźowanje projektowych nošerjow při spěchowanju a
 • podpěru při zwoprawdźenju projektow załožby.

Za to pytamy wosobu:

 • z wysokošulskim, fachowym abo přirunajomnym wotzamknjenjom na polu hospodarstwa, zarjadnistwa abo kulturnych wědomosćow abo z wotpowědnymi powołanskimi nazhonjenjemi
 • z kmanosću, ertnje a pisomnje w serbskej rěči komunikować
 • ze znajomosćemi kulturnych, regionalnych a towarstwowych aktiwitow w serbskim sydlenskim rumje kaž tež zwonka Łužicy
 • z nazhonjenjemi na polu projektoweho managementa, wobhospodarjenja budgetow a eficientneho wobchada z digitalnymi gratami, dokumentami a procesami
 • a w idealnym padźe ze znajomosćemi přizwolenskeho prawa

Załožba skići Wam dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje, naročne nadawki, fleksibelny dźěłowy čas, móžnosć za homeoffice a wobšěrne, intensiwne zawjedźenje do noweho skutkowanja. Dźěłowy čas wučinja 40 h wob tydźeń, mjenje je po dorěčenju móžno. Dźěłowe městno je w Budyšinje a je wobmjezowany hač do inkluziwnje 07/2025.
Mzdu płaćimy po tarifje TV-L (wotwisnje wot wukubłanja hač do EG9).

Smy Waš zajim zbudźili?

Wjeselimy so na Waše požadanje. Podłožki pósćelće prošu digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com.

Hdyž maće prašenja, narěčće prošu
Katharinu Čornakowu
nawodnicu teama

tel.: 03591 550-310
cornak-stiftung@sorben.com

Załožba jo pśipóznata partnaŕka pówołańskeje akademije Sakskeje - Statna studijna akademija (BA) Budyšyn za wukubłanje w praksy.