Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje źěłowych městnow

Załožba za serbski lud pyta wót 01.07.2021

sobuźěłaśerja (m/ž/d) za marketing a zjawnostne źěło we wótrěźe Chóśebuz.

Waše nadawki:

  • naźěłanje a pśesajźenje marketingowego koncepta za projekty, produkty a zarědowanja załožby w Dolnej Łužycy
  • profesionalizacija zjawnostnego źěła załožbowego wótrěda z wuskim zgromadnem źěłom ze Serbskeju kulturneju informaciju LODKA a z Dolnoserbskeju biblioteku
  • koordiněrowanje digitalnych pórucenjow a prezence w socialnych seśach
  • iniciěrowanje wósebnych marketingowych akcijach
  • natwaŕ a woplěwanje dolnołužyskeje redakcijskeje seśi za serbski online-portal

Waš profil:

  • wótzamknjone wukubłanje abo dłujkolětne nazgónjenja na pólu marketinga abo zjawnostnego źěła
  • koncepcionelna a techniska kompetenca k nagrawanju socialnych seśow a digitalnych medijowych kanalow
  • wobkněženje serbšćiny abo zwólniwosć, serbsku rěc nawuknuś
  • znajobnosći serbskeje kultury a regionalnych partnarjow a iniciatiwow
  • Wy sćo kreatiwnje, komunikatiwnje a wótwórjony a móžośo spušćobnje a samostatnje waše wótměnjate nadawki spółniś.

Póbitujomy zagronitostne nadawki, stwóriśelsku lichotu a zgromadne źěło z nazgónitym a pśijaśelnym teamom.

Źěłowy cas wobpśimjejo 20 góźinow tyźeński. Mobilne źěło jo zdźěla móžno. Źěłowe městno jo w Chóśebuzu. Źěło se płaśi pó TV-L (E 9).

Wjaselimy se na Wašo procowanje wó pśistajenje až do 15.05.2021 digitalnje na

stiftung-bautzen@sorben.com abo z postom na
Załožbu za serbski lud, Postowe naměstno 2, 02625 Budyšyn