Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje źěłowych městnow

Wupisanje dźěłoweho městna

Nadawki na polu digitalizacije su lěto a naročniše. Wosebite wužadanje je zesylnjenje prezency serbskeje rěče w digitalnym swěće. Załožba za serbski lud chce swoje aktiwity na tym polu rozšěrić a da runje wobšerny digitalizaciski koncept nadźěłać, kiž ma so krok po kroku přesadźić a zdobom dale konkretizować.

Za to pytamy wosobu, kotraž nas při strategiskim planowanju a koordinaciji podpěruje. Tohodla trjebamy po móžnosći wot 1. apryla 2021

społnomócnjenu (m/ž/d) za digitalizaciju.

Nadawki nježadaja sej jeno zakładnu technologisku kompetencu, ale předewšěm samostatnosć, kmanosć komunikacije a strukturowane postupowanje při planowanju a zwoprawdźenju. Wobknježenje serbšćiny je runje tak wuměnjenje kaž znajomosć tuchwilnych serbskich digitalnych poskitkow.

Załožba skići Wam naročne nadawki, dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje a wobšěrne zadźěłanje do relewantnych temow. Dźěłowy čas wučinja 40 hodźin wob tydźeń (mjenje po dorěčenju móžno). Dźěłowe městno po tarifje TV-L je w Budyšinje.

Smy-li Waš zajim zbudźili, wjeselimy so na požadanje hač do 25. januara 2021

digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com abo z póštu na
Załožba za serbski lud | Póstowe naměsto 2 | 02625 Budyšin.