Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje źěłowych městnow

Doba požadanja je zakónčena. Wjeselimy pak so přeco tež přez initiatiwne požadanja.

Załožba za serbski lud spěchuje serbske institucije a projekty. Za to ma so tak chětř kaž móžno dźěłowe městno wobsadźić. Pytamy podpěru při wobdźěłanju spěchowanskich próstwow.

Nadawki su mnohostronske a wobjimuja mjez druhim:

 • wobdźěłanje, přizwolenje a pruwowanje projektoweho a institucionelneho spěchowanja kaž tež wujednanje a wotličenje spěchowanskich zaměrow
 • wobsahowe a ličenske pruwowanje zapodatych podłožkow
 • poradźowanje projektowych nošerjow při spěchowanju a
 • podpěru při zwoprawdźenju projektow załožby.

Za to pytamy wosobu:

 • z wysokošulskim, fachowym abo přirunajomnym wotzamknjenjom na polu hospodarstwa, zarjadnistwa abo kulturnych wědomosćow abo z wotpowědnymi powołanskimi nazhonjenjemi
 • z kmanosću, ertnje a pisomnje w serbskej rěči komunikować
 • ze znajomosćemi kulturnych, regionalnych a towarstwowych aktiwitow w serbskim sydlenskim rumje kaž tež zwonka Łužicy
 • z nazhonjenjemi na polu projektoweho managementa, samostatneho wobhospodarjenja budgetow a eficientneho wobchada z digitalnymi gratami, dokumentami a procesami
 • a w idealnym padźe ze znajomosćemi hospodarskeho a přizwolenskeho prawa.

Załožba skići Wam dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje, naročne nadawki, fleksibelny dźěłowy čas a wobšěrne, intensiwne zawjedźenje do noweho skutkowanja. Dźěłowy čas wučinja 20-40 h wob tydźeń. Dźěłowe městno je w Budyšinje. Mzdu płaćimy po tarifje TV-L (wotwisnje wot wukubłanja hač do EG9).

Smy Waš zajim zbudźili?

Wjeselimy so na Waše požadanje. Waše podłožki pósćelće hač do 30. apryla 2022 digitalnje na: stiftung-bautzen@sorben.com abo z póštu na: Załožba za serbski lud, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin.


Doba požadanja je zakónčena. Wjeselimy pak so přeco tež přez initiatiwne požadanja.

Załožba za serbski lud wobhospodari wot lěta 2022 přidatne srědki za spěchowanski program "Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje". Za to ma so nowe dźěłowe městno najpozdźišo k 01.07.2022 wobsadźić.

Pytamy podpěru při wobdźěłanju spěchowanskich próstwow.

Nadawki su mnohostronske a wobjimuja mjez druhim:

 • pruwowanje, wobdźěłanje a přizwolenje projektowych próstwow kaž tež wujednanje a wotličenje spěchowanskich zaměrow
 • přihot projektnych podłožkow za załožbowe gremije
 • poradźowanje projektowych nošerjow při spěchowanju
 • pruwowanje wotličenja projektoweho spěchowanja
 • zestajenje cyłkowneho wotličenja spěchowanja napřećo Zwjazkej.

Za to pytamy wosobu:

 • z wysokošulskim, fachowym abo přirunajomnym wotzamknjenjom na polu hospodarstwa, zarjadnistwa abo kulturnych wědomosćow abo z wotpowědnymi powołanskimi nazhonjenjem
 • z kmanosću, ertnje a pisomnje w serbskej rěči komunikować
 • ze znajomosćemi kulturnych, regionalnych a towarstwowych aktiwitow w serbskim sydlenskim rumje kaž tež zwonka Łužicy
 • z nazhonjenjemi na polu projektoweho managementa, samostatneho wobhospodarjenja budgetow a eficientneho wobchada z digitalnymi gratami, dokumentami a procesami
 • w idealnym padźe ze znajomosćemi hospodarskeho a přizwolenskeho prawa.

Załožba skići Wam naročne nadawki, dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje a wobšěrne, intensiwne zawjedźenje do noweho skutkowanja. Dźěłowy čas wobjimuje 40 h wob tydźeń (mjenje po dorěčenju móžne). Dźěłowe městno je w Budyšinje. Mzda płaći so po tarifje TV-L.

Smy Waš zajim zbudźili?

Wjeselimy so na Waše požadanje! Waše podłožki pósćelće hač do 14. apryla 2022 digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com abo z póštu na: Załožba za serbski lud, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin.


Doba požadanja je zakónčena. Wjeselimy pak so přeco tež přez initiatiwne požadanja.

Na "Lawskem arealu" w Budyšynje, kótaryž lažy na jadnom centralnem Budyšyńskem powjerchu, jo nowotwaŕ planowana. Tam muse se wósebnje Serbski institut z.t. ze Serbskim kulturnym archiwom a Serbskeju centralneju biblioteku ako teke Serbski muzej Wokrejsa Budyšyn integrěrowaś. Za twaŕske pśedewześe "Serbski forum wědy na Budyšyńskem Lawskem arealu" pyta Załožba za serbski lud tak malsnje ako móžno

projektowego wjednika (m/ž/d)

Waše nadawki:

. pśigótowanje projekta, planowanje a organizacija:

 • natwaŕ komunikaciskeje rowniny w zwisku z projektom donutśika a dowenka
 • sobustatkowanje a kontrola konfiguraciskego a pśestrukturěrowańskego managementa
 • sobustatkowanje pśi zawjeźenju wažnych rozsudow
 • koordinacija internych wótběgow
 • wutwórjenje projektoweje struktury k dalšnemu pśesajźenju projekta

. wóźenje pśewjeźenja projekta:

 • sobustatkowanje pśi planowanju wudawkow, na managemenśe wudawkow a controllingu (tuchylny projektowy wolumen: 44 mio. eur)
 • nadrědowany terminowy controlling
 • sobustatkowanje pśi definiciji kwalitnych cilow
 • dogronowy management (pruwowanje dogronowych nacerjenjow, statkowanje pśi pśesajźenju dogronowych mrocnikow)
 • sobustatkowanje pśi projektowych a rizikowych analyzach, wugódnośenje a pósuźowanje napšawow k wobejźenju rizikow a pómjeńšenju rizikow
 • dojadnanje a komunikacija z wšymi wobźělonymi

Waš profil:

 • wuspěšne wótzamknjenje studija (bachelor, master, diplom) pśedewšym w twaŕstwje abo projektowem managemenśe
 • nazgónjenja w planowanju wupominajucych projektow we wugbaśowych fazach 1 - 5
 • samostatna, wósobinski zagronita a do teamowego źěła gódna źěłowa wašnja
 • zasaźeńska gótownosć, organizaciska wušyknosć, zamóžnosć pśesajźenja a fleksibelnosć
 • w idealnem paźe wěda serbskeje rěcy a kultury

Našo pórucenje:

 • źěłowe městno z połnym źěłowym casom w Budyšynje, wobgranicowane na cas twaŕskeje napšawy
 • fairne mjasecne zapłaśenje pó TV-L
 • fleksibelne wugótowanje źěłowego casa

Cośo-li Załožbu za serbski lud pśi tom twaŕskem pśedewześu pódpěrowaś, wjaselimy se na Waše wugroniwe pšosby do 21. měrca 2022 digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com.

Kontaktowe daty:
Załožba za serbski lud
pśigranjańska partnaŕka: Michaela Mošowa
Postowe naměsto 2, 02625 Budyšyn
telefon: 03591 550 320
moosche-stiftung@sorben.com