Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Struktura Załožby

Załožba ma wótpowědnje swojim wustawkam tśi organy - Załožbowu radu, Parlamentarisku pśiradu a direktora.

Załožbowa rada

Załožbowa rada rozsuźujo we wšyknych nastupnosćach załožby. Jeje rozsuźenja se pśigótuju wót załožboweje komisije - źěłowego wuběrka - a se wobzamknu na nalětnem respektiwnje nazymskem pósejźenju.

Załožbowa rada rozsuźujo wósebje wó:

  • zwěsćenju góspódarskego plana, financnego planowanja a kóńclětnego wótlicenja,
  • pówołanju a wótwołanju direktora kaž teke wó jogo wulichowanju,
  • wustawkach załožby kaž teke wó wudaśu spěchowańskich směrnicow,
  • spěchowanju wětšych projektow.

Załožbowa rada wobstoj z cełkownje 15 cłonkow. Wóna se zastaja ze šesć cłonkow serbskego luda, pśecej dwa cłonka pjenjezedawarjow (Zwězk, Sakska, Bramborska), dwa zastupnika sakskego krajnego sejma a sakskego měsćańskego a gmejnskego zgromaźeństwa a jadnogo zastupnika krajnego wokrejsnego sejma a měsćańskego a gmejnskego zwězka Bramborskeje.

Jadnański pórěd glědajśo tudy.

Něntejšny cłonki Załožboweje rady su:

porědne cłonki

zastupujuce cłonki

zastupjerje serbskego luda

Susann Šenkec
generalna sekretarka FUEN Oxlund/Šleswigsko-Holsteinska, pśedsedarka Załožboweje rady

Bjarnat Cyž
Rentnar, Nowa Jaseńca

Julian Nyča
student, Berlin/Budyšyn

 

 

Bogna Korjeńkowa
nawódnica studija MDR, Budyšyn

Karin Tšukowa
regionalna rěcnica Domowiny z. t. Chóśebuz

Babett Zenkerowa
nawódnica domowniskeho muzeja Dešno

Marlis Młynkowa
koordinatorka Serbskego šulskego towaristwa z. t., Budyšyn

Bosćij Benada
manager za turizm, Budyšyn

 

 

Marian Bulank
źiwadłownik, Budyšyn

Beno Brězan
projektowy wjednik, Budyšyn

Ana Kosacojc-Kozelowa
zagronita za serbske nastupnosći města Chóśebuz

Angela Šurmanowa
diplomowa wucabnica, Chóśebuz

Zastupjerje Lichotnego stata Sakska

Uwe Gaul
statny sekretaŕ w Sakskem statnem ministarstwje za wědomosć a wuměłstwo, Drježdźany

Sybille Gedenk-Fleger
ministerialna dirigentka w Sakskem statnem ministarstwje za finance, Drježdźany

Stanisław Brězan
zagronity za serbske nastupnosći w Sakskem statnem ministarstwje za wědomosć a wuměłstwo, Drježdźany

Prof. Dr. Dirk Jäschke
ministerialny rada w Sakskem statnem ministarstwje za finance, Drježdźany

[Translate to dolnoserbski:] Vertreter des Landes Brandenburg

dr. Ulrike Gutheil
statna sekretarka w ministarstwje za wědomnosć, slěźenje a kulturu, Pódstupim

Daniela Trochowski
statna sekretarka w ministarstwje za finance, Podstupim

Zastupjerje Zwjazka

Ulrike Adamsky-Metz
ministerialna raźiśelka a wjadnica referata w Zwězkowem ministarstwje za nutśikowne, Berlin

Dr. Jan Ehlers
Zwězkowe ministarstwo za nutśikowne, Berlin

Steffen Gleich
Zwězkowe ministarstwo za nutśikowne, Berlin

Zastupjerje Sakskego wokrejsneho sejmika a Sakskego sejmika městow a gmejnow

Alexander Ahrens
wušy šołta města Budyšyn

Michael Harig
krajny raźc wokrejsa Budyšyn, zastupujucy pśedsedaŕ Załožboweje rady

Reinhard Bork
šołta gmejny Slepo

Bernd Lange
krajny raźc wokrejsa Zgórjelc

Zastupjerje Bramborskego wokrejsnego sejmika a Bramborskego sejmika městow a gmejnow

Holger Kelch
wušy šołta města Chóśebuz

Kerstin Kosakowa
zagronita za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa, Baršć

Załožbowa rada wuzwólijo ze swójeje srjejźi pśedsedarja a jogo zastupnika na styri lěta. Doněntajšne pśedsedarje załožboweje rady su byli:

1991-1995 Ludmila Budarjowa
1991-1995 Ludmila Budarjowa
1995-1999 Marja Michałkowa
1999-2000 faraŕ Clemens Hrjehor
2000-2003 Marko Hančik
2003-2007 Křesćan Baumgärtel
2007-2011 Lejna Theurigowa
2011-2015 Lejna Theurigowa
2015-2019 Jan Budar
2016-2019 Susann Šenkec

Wólbna perioda Rady Załožby za serbski lud se zakóńcyjo w měrcu 2019.

Na zakłaźe protokoloweje notice k artikloju 7 cysło 1 statnego dogrona mjazy krajoma Bramborska a Sakska pomjenujo Serbska rada zastupnice/zastupnikow Bramborskich Serbow za Załožbowu radu.

Serbska rada zawołajo wšykne serbske towaristwa a zjadnośenja, naraźiś góźecych kandida-tow/kandidatki za toś to zagronitostne cesnoamtske źěło za wólbnu periodu 2019-2023. Pšawo naraźenja maju wšykne pśirodne a juristiske wósobiny. Wótedajśo Waše naraźenja pšosym až do 14.11.2018.

W Sakskej namołwja Zwjazkowe předsydstwo Domowiny serbske zjednoćenstwa, hač do 1. nowembra 2018 namjetować kandidatow za wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do rady Załožby za serbski lud na dobu 2019-2023. Namjety z wotpowědnym wopodstatnjenjom a z wupjelnjenym naprašnikom kandidatki/kandidata přijimuje zarjad Domowiny, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin. Wuměnjenja za kandidaturu su mjez druhim wólbokmanosć po wólbnym zakonju Sakskeje, wuznaće přisłušnosće k serbskemu ludej a wobknježenje serbskeje rěče.

Naprašnik a dalše informacije su wozjewjene pod www.domowina.de.

  

Parlamentariska pśirada

Parlamentariska pśirada pódpěrujo a póraźujo Załožbowu radu. Jej pśisłušaju pśecej dwa zastupnika Nimskego zwězkowego sejma, Sakskego krajnego sejma a Bramborskego krajnego sejma.

Za kuždego cłonka ma se zastupnik womjeniś. Cłonki Parlamentariskeje pśirady wóle ze swójeje srjejźi pśedsedarja, kótaryž smejo se z póradnym głosom na pósejźenjach Załožboweje rady wobźěliś. Parlamentariska pśirada smějo se jadnański pórěd daś.

Aktuelle Mitglieder des Parlamentarischen Beirates sind:

Pórědny cłonk

Zastupowacy cłonk

Zwězkowy sejm

Gabriela Heinrich
frakcija SPD 
gabriela.heinrich@bundestag.de

dr. Klaus-Peter Schulze
frakcija CDU/CSU
klaus-peter.schulze@bundestag.de

Andreas Lämmel
frakcija CDU/CSU
andreas.lämmel@bundestag.de

Sakski krajny sejm

Marko Šiman
frakcija CDU, pśedsedaŕ
Marko.Schiemann@slt.sachsen.de

Aloysius Mikwauschk
CDU-Fraktion

Harald Baumann-Hasske
frakcija SPD
Harald.Baumann-Hasske@slt.sachsen.de

Hajko Kozel
frakcija Lěwica

Braniborski krajny sejm

Kerstin Kircheis
frakcija SPD, zastupujuca pśedsedarka

Heide Schinowsky
frakcija Zelenych

Roswitha Schier
frakcija CDU

Kathrin Dannenberg
Fraktion DIE LINKE

Doněntejšne pśedsedarje Parlamentariskeje pśirady:

1990-1994 Maria Michalk, MdB, CDU/CSU-Fraktion
wót 1994 Marko Schiemann, MdL, CDU-Fraktion

Direktor

Direktor jo organ Załožby. Wótpowědujucy wustawkam Załožby se wuzwólijo wót załožboweje rady na cas až do sedym lět. Direktor pśesajźijo wobzamknjenja załožboweje rady a załožboweje komisjie a wjeźo źěło Załožby.