Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Struktura Załožby

Załožba ma wótpowědnje swojim wustawkam tśi organy - Załožbowu radu, Parlamentarisku pśiradu a direktora.

Załožbowa rada

Załožbowa rada rozsuźujo we wšyknych nastupnosćach załožby. Jeje rozsuźenja se pśigótuju wót załožboweje komisije - źěłowego wuběrka - a se wobzamknu na nalětnem respektiwnje nazymskem pósejźenju.

Załožbowa rada rozsuźujo wósebje wó:

  • zwěsćenju góspódarskego plana, financnego planowanja a kóńclětnego wótlicenja,
  • pówołanju a wótwołanju direktora kaž teke wó jogo wulichowanju,
  • wustawkach załožby kaž teke wó wudaśu spěchowańskich směrnicow,
  • spěchowanju wětšych projektow.

Załožbowa rada wobstoj z cełkownje 15 cłonkow. Wóna se zastaja ze šesć cłonkow serbskego luda, pśecej dwa cłonka pjenjezedawarjow (Zwězk, Sakska, Bramborska), dwa zastupnika sakskego krajnego sejma a sakskego měsćańskego a gmejnskego zgromaźeństwa a jadnogo zastupnika krajnego wokrejsnego sejma a měsćańskego a gmejnskego zwězka Bramborskeje.

Jadnański pórěd

Serbske raźiśele

Zastupniki serbskego luda se pomjeniju a wótpósćelu

  • wót Rady za serbske nastupnosći Bramborskeje: dwa zastupnika za Bramborsku
  • wót zwězkowego pśedsedaŕstwa kšywowego zwězka "Domowina − Zwězk Łužyskich Serbow z.t.": styri zastupniki za Saksku

(lej protokolowa notica k artikeloju 7 wótr. 1 c. 1 statnego dogrona (nimski))

 

 

Cłonki Załožboweje rady (wót 23.05.2023):

porědne cłonki

zastupujuce cłonki

zastupjerje serbskego luda

Marko Kowar, pśedsedaŕ Załožboweje rady

Marlis Młynkowa

dr. Susanne Hozyna

Daniel Nuk

Diana-Susanne Šejcowa

Angela Šurmanowa

Michaela Hirchowa

David Kliemann

Frank Knobloch

Jan Hrjehor

Julian Brüning

Marcus Końcaŕ

Zastupjerje Lichotnego stata Sakska

Franziska Brech
wjednica jadnańskego wobceŕka kultura a turizm
Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm

 

Kay-Uwe Voß
wjednik wótźělenja II
Sakske statne ministarstwo za finance

Dagmar Friede
Wjednica referata 21 (Powšykne kulturne nastupnosći, Serby, kultura dopomnjeśa)
Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm
dr. Madlena Malinkec
referentka / zagronita za serbske nastupnosći, referat 21
Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm

Marie-Luise Achilles
ministerialna raźcowka
Sakske statne ministarstwo za finance

Zastupniki kraja Bramborska

Tobias Dünow 
statny sekretar
ministarstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu, Pódstupim

Reiner Walleser
wjednik centralnego wótrěda
ministarstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu, Pódstupim

Reiner Walleser
wjednik centralnego wótrěda
ministarstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu, Pódstupim

Clemens Neumann
wjednik referata w ministarstwje za wědomnosć, slěźenje a kulturu, Pódstupim

Zastupjerje Zwjazka

Hans-Leo Dirks
wjadnik referata w Zwězkowem ministarstwje za nutśikowne a za domownju, Berlin, referat H I 6 - Narodne mjeńšyny w Nimskej

Dr. Jan Ehlers
Zwězkowe ministarstwo za nutśikowne a za domownju, Berlin
referat H I 6

Silvia Stetzkowski
Zwězkowe ministarstwo za nutśikowne a za domownju, Berlin
referat H I 6 - Narodne mjeńšyny w Nimskej

Silvia Stetzkowski
Zwězkowe ministarstwo za nutśikowne a domownju, Berlin
referat H I 6 - Narodne mjeńšyny w Nimskej

Zastupjerje Sakskego wokrejsneho sejmika a Sakskego sejmika městow a gmejnow

Udo Witschas
krajny raźc wokrejsa Budyšyn

Karsten Vogt
wušy šołta města Budyšyn

Dr. Stephan Meyer
krajny raźc wokrejsa Zgórjelc

Jörg Funda
šołta gmejny Slepo

Zastupjerje Bramborskego wokrejsnego sejmika a Bramborskego sejmika městow a gmejnow

Helmut Wenzel
šołta města Lubnjow/Błota

Kerstin Kosakowa
zagronita za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa, Baršć

Nowa Załožbowa rada za legislaturu 2023-2027
Pósejźenje Załožboweje rady w Serbskem domje w Budyšynje
Doněntejšne raźiśele załožby z pśedsedaŕku Susann Šenkec (srjejź) ako teke nowowuzwólone

Załožbowa rada wuzwólijo ze swójeje srjejźi pśedsedarja a jogo zastupnika na styri lěta. Doněntajšne pśedsedarje załožboweje rady su byli:

1991-1995 Ludmila Budarjowa
1995-1999 Marja Michałkowa
1999-2000 faraŕ Clemens Hrjehor
2000-2003 Marko Hančik
2003-2007 Křesćan Baumgärtel
2007-2015 Lejna Theurichowa
2015-2016 Jan Budar
2016-2023 Susann Šenkec
wót 2023 Marko Kowar

  

Parlamentariska pśirada

Parlamentariska pśirada pódpěrujo a póraźujo Załožbowu radu. Jej pśisłušaju pśecej dwa zastupnika Nimskego zwězkowego sejma, Sakskego krajnego sejma a Bramborskego krajnego sejma.

Za kuždego cłonka ma se zastupnik womjeniś. Cłonki Parlamentariskeje pśirady wóle ze swójeje srjejźi pśedsedarja, kótaryž smejo se z póradnym głosom na pósejźenjach Załožboweje rady wobźěliś. Parlamentariska pśirada smějo se jadnański pórěd daś.

Aktualne cłonki Parlamentariskeje pśirady:

Pórědny cłonk

Zastupujucy cłonk

Zwězkowy sejm

Simona Koß
frakcija SPD
zastupujuca pśedsedaŕka
simona.koss@bundestag.de

dr. Christiane Schenderlein
frakcija CDU/CSU
kontakt@christiane-schenderlein.de

Sylvia Lehmann
frakcija SPD
sylvia.lehmann@bundestag.de

Knut Abraham
frakcija CDU/CSU
knut.abraham.ma01@bundestag.de

Sakski krajny sejm

Marko Šiman
frakcija CDU
pśedsedaŕ
marko.schiemann@slt.sachsen.de

Doreen Schwietzer
frakcija AfD
info@afdbautzen.de

Alojs Mikławšk
frakcija CDU
aloysius.mikwauschk@slt.sachsen.de

Frank Peschel
frakcija AfD
frank.peschel@afdbautzen.de

Braniborski krajny sejm

Isabell Hiekel
frakcija Zelenych
zastupujuca pśedsedaŕka
presse@isabell-hiekel.de

Roswitha Schier
frakcija CDU
cdu-luebbenau@t-online.de

Uwe Adler
frakcija SPD
uwe.adler@spd-fraktion-potsdam.de

Kathrin Dannenberg
frakcija Lěwica
kathrin.dannenberg@linksfraktion-brandenburg.de

Doněntejšne pśedsedarje Parlamentariskeje pśirady:

1990-1994 Maria Michałkowa, cłonk Zwězkowego sejma (CDU/CSU) až do septembra 2017
wót 1995 Marko Šiman, cłonk Sakskego krajnego sejma (CDU) wót 1990

Direktor

Direktor jo organ Załožby. Wótpowědujucy wustawkam Załožby se wuzwólijo wót załožboweje rady na cas až do sedym lět. Direktor pśesajźijo wobzamknjenja załožboweje rady a załožboweje komisjie a wjeźo źěło Załožby.