Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Struktura Załožby

Załožba ma wótpowědnje swojim wustawkam tśi organy - Załožbowu radu, Parlamentarisku pśiradu a direktora.

Załožbowa rada

Załožbowa rada rozsuźujo we wšyknych nastupnosćach załožby. Jeje rozsuźenja se pśigótuju wót załožboweje komisije - źěłowego wuběrka - a se wobzamknu na nalětnem respektiwnje nazymskem pósejźenju.

Załožbowa rada rozsuźujo wósebje wó:

  • zwěsćenju góspódarskego plana, financnego planowanja a kóńclětnego wótlicenja,
  • pówołanju a wótwołanju direktora kaž teke wó jogo wulichowanju,
  • wustawkach załožby kaž teke wó wudaśu spěchowańskich směrnicow,
  • spěchowanju wětšych projektow.

Załožbowa rada wobstoj z cełkownje 15 cłonkow. Wóna se zastaja ze šesć cłonkow serbskego luda, pśecej dwa cłonka pjenjezedawarjow (Zwězk, Sakska, Bramborska), dwa zastupnika sakskego krajnego sejma a sakskego měsćańskego a gmejnskego zgromaźeństwa a jadnogo zastupnika krajnego wokrejsnego sejma a měsćańskego a gmejnskego zwězka Bramborskeje.

Jadnański pórěd

Serbske raźiśele

Zastupniki serbskego luda se pomjeniju a wótpósćelu

  • wót Rady za serbske nastupnosći Bramborskeje: dwa zastupnika za Bramborsku
  • wót zwězkowego pśedsedaŕstwa kšywowego zwězka "Domowina − Zwězk Łužyskich Serbow z.t.": styri zastupniki za Saksku

(lej protokolowa notica k artikeloju 7 wótr. 1 c. 1 statnego dogrona (nimski))

 

 

Něntejšny cłonki Załožboweje rady su:

porědne cłonki

zastupujuce cłonki

zastupjerje serbskego luda

Susann Šenkec, pśedsedarka Załožboweje rady

Bjarnat Cyž

Julian Nyča

 

 

Dr. Daniel Měrćink

Marcus Końcaŕ

Frank Kosyk

Dr. Lubina Malinkowa

Marlis Młynkowa

Katharina Jurkowa

Dr. dr. Jürgen Rühmann

Diana-Susanne Šejcowa

Babett Zenkerowa

Zastupjerje Lichotnego stata Sakska

Sebastian Hecht
wjednik wótźělenja za kulturu a turizm, Sakske statne ministarstwo za wědomosć, kulturu a turizm, Drježdźany

Kay-Uwe Voß
wjednik wótźělenja II w Sakskem statnem ministarstwje za finance, Drježdźany

Stanisław Brězan
zagronity za serbske nastupnosći w Sakskem statnem ministarstwje za wědomosć, kulturu a turizm, Drježdźany

Marie-Luise Achilles
ministerialna raźcowka w Sakskem statnem ministarstwje za finance, Drježdźany

Zastupniki kraja Bramborska

Tobias Dünow 
statny sekretar w ministarstwje za wědomnosć, slěźenje a kulturu, Pódstupim

Brigitte Faber-Schmidt
wjednica wótźělenja kultura w ministarstwje za wědomnosć, slěźenje a kulturu, Pódstupim

Zastupjerje Zwjazka

Hans-Leo Dirks
wjadnik referata w Zwězkowem ministarstwje za nutśikowne a za domownju, Berlin, referat H I 6 - Narodne mjeńšyny w Nimskej

Dr. Jan Ehlers
Zwězkowe ministarstwo za nutśikowne a za domownju, Berlin
referat H I 6

Stefanie Kahleyß
Zwězkowe ministarstwo za nutśikowne a za domownju, Berlin
referat H I 6 - Narodne mjeńšyny w Nimskej

Stefanie Kahleyß
Zwězkowe ministarstwo za nutśikowne a domownju, Berlin
referat H I 6 - Narodne mjeńšyny w Nimskej

Zastupjerje Sakskego wokrejsneho sejmika a Sakskego sejmika městow a gmejnow

Udo Witschas
krajny raźc wokrejsa Budyšyn

Karsten Vogt
wušy šołta města Budyšyn

Dr. Stephan Meyer
krajny raźc wokrejsa Zgórjelc

Jörg Funda
šołta gmejny Slepo

Zastupjerje Bramborskego wokrejsnego sejmika a Bramborskego sejmika městow a gmejnow

Holger Kelch
wušy šołta města Chóśebuz, zastupujucy pśedsedaŕ Załožboweje rady

Kerstin Kosakowa
zagronita za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa, Baršć

Załožbowa rada wuzwólijo ze swójeje srjejźi pśedsedarja a jogo zastupnika na styri lěta. Doněntajšne pśedsedarje załožboweje rady su byli:

1991-1995 Ludmila Budarjowa
1995-1999 Marja Michałkowa
1999-2000 faraŕ Clemens Hrjehor
2000-2003 Marko Hančik
2003-2007 Křesćan Baumgärtel
2007-2011 Lejna Theurigowa
2011-2015 Lejna Theurigowa
2015-2016 Jan Budar
2016-2019 Susann Šenkec
2019-2023 Susann Šenkec

  

Parlamentariska pśirada

Parlamentariska pśirada pódpěrujo a póraźujo Załožbowu radu. Jej pśisłušaju pśecej dwa zastupnika Nimskego zwězkowego sejma, Sakskego krajnego sejma a Bramborskego krajnego sejma.

Za kuždego cłonka ma se zastupnik womjeniś. Cłonki Parlamentariskeje pśirady wóle ze swójeje srjejźi pśedsedarja, kótaryž smejo se z póradnym głosom na pósejźenjach Załožboweje rady wobźěliś. Parlamentariska pśirada smějo se jadnański pórěd daś.

Aktualne cłonki Parlamentariskeje pśirady:

Pórědny cłonk

Zastupujucy cłonk

Zwězkowy sejm

Simona Koß
frakcija SPD
zastupujuca pśedsedaŕka
simona.koss@bundestag.de

dr. Christiane Schenderlein
frakcija CDU/CSU
kontakt@christiane-schenderlein.de

Sylvia Lehmann
frakcija SPD
sylvia.lehmann@bundestag.de

Knut Abraham
frakcija CDU/CSU
knut.abraham.ma01@bundestag.de

Sakski krajny sejm

Marko Šiman
frakcija CDU
pśedsedaŕ
marko.schiemann@slt.sachsen.de

Alojs Mikławšk
frakcija CDU
zastupujo M. Šimana
aloysius.mikwauschk@slt.sachsen.de

Doreen Schwietzer
frakcija AfD
info@afdbautzen.de

Frank Peschel
frakcija AfD
zastupujo D. Schwietzer
frank.peschel@afdbautzen.de

Braniborski krajny sejm

Isabell Hiekel
frakcija Zelenych
zastupujuca pśedsedaŕka
presse@isabell-hiekel.de

Roswitha Schier
frakcija CDU
cdu-luebbenau@t-online.de

Uwe Adler
frakcija SPD
uwe.adler@spd-fraktion-potsdam.de

Kathrin Dannenberg
frakcija Lěwica
kathrin.dannenberg@linksfraktion-brandenburg.de

Doněntejšne pśedsedarje Parlamentariskeje pśirady:

1990-1994 Maria Michałkowa, cłonk Zwězkowego sejma (CDU/CSU) až do septembra 2017
wót 1995 Marko Šiman, cłonk Sakskego krajnego sejma (CDU) wót 1990

Direktor

Direktor jo organ Załožby. Wótpowědujucy wustawkam Załožby se wuzwólijo wót załožboweje rady na cas až do sedym lět. Direktor pśesajźijo wobzamknjenja załožboweje rady a załožboweje komisjie a wjeźo źěło Załožby.