Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Stawizny, wustawki a financěrowanje Załožby

Stawizny

Serbski lud ako awtochtona mjeńšyna w Nimskej jo doma w Górnej a Dolnej Łužycy w Lichotnem staśe Sakska a w Bramborskej.

Załožba za serbski lud jo se załožyła 19. oktobra 1991 na zakłaźe wukaza we Łazu (wokrejs Budyšyn). Wóna jo měła nejžpjerwjej status pšawniski njezamóžneje załožby zjawnego pšawa w zastojnstwowem wobcerku sakskeje statneje kanclaje ze sedłom w Budyšynje. Źiwajucy na to, až serbski lud zwenka granicow zwězkoweje republiki maminego stata njama, a se zapěrajucy na zawězk zwězkoweje republiki w protokolowej noticy nr. 14 k artikloju 35 zjadnośeńskego dogrona napśeśiwo serbskemu ludoju, su se tak wutwórili ramikowe wuměnjenja za zawěsćenje a wuwijanje serbskeje rěcy, kultury a tradicijow.

Z pódpisanim statnego dogrona mjazy Bramborskeju a Lichotnym statom Sakska wó wutwórjenju Załožby za serbski lud dnja 28. awgusta 1998 w Slěpem (wokrejs Zgórjelce) jo dojśpiła Załožba pšawnisku zamóžnosć. W tom ramiku jo załožbowa rada wobzamknuła wustawki Załožby za serbski lud.

Wót togo casa pódpěrujo Załožba za serbski lud ako zgromadny instrument Zwězka a krajowu Sakska a Bramborska zachowanje a wuwijanje, spěchowanje a rozšyrjenje serbskeje rěcy, kultury a tradicijow ako wuraz identity serbskego luda.

Załožba jo teke sama iniciator a organizator zarědowanjow, wuběźowanjow a wustajeńcow ako teke wudawaŕ filmow a zukowych nosarjow. Dalšny nadawk jo wobgóspodarjenje a twarske wobstaranje twarjenjow, kótarež serbske institucije wužywaju.

Financěrowanje

Załožbu za serbski lud  financěruju Zwězkowa reublika Nimska, Lichotny stat Sakska a Bramborska. Wusokosć płaśonkow jo rědowana z financěrowańskim klucom. Ze srědkow Zwězka se połojca załožbowego etata pókšyjo. Do drugeje połojce dawatej dwě tśeśinje Sakska a jadnu tśeśinu Bramborska.

Rownocasnje z pódpisanim statnego dogrona dnja 28.08.1998 jo se až do 31.12.2007 płaśece financěrowańske dogrono mjazy Zwězkom a krajoma Bramborska a Sakska wujadnało. Akle 10. julija 2009 jo se pódpisało druge dogrono wó zgromadnem financěrowanju Załožby za serbski lud, kótarež jo póstajało pśinoski pjejezedawarjow až do 31. decembra 2013.

Wót togo casa jo se wusokosć srědkow za płaśece etatowe lěto wót Zwězka a krajowu lětnje póstajała a cełkowna suma srědkow se akle w běgu lěta k dispoziciji stajiła. To jo załožbowu źěłabnosć kradu póśěžyło, planowańska wěstosć za serbske institucije njejo była dana.

Slědkoju jo se mógało 15. februara 2016 tśeśe financěrowańske dogrono wótzamknuś, kótarež Załožbje za serbski lud zawěsćijo za lěta 2016 až do 2020 lětnje něźi 18,6 milionow euro. Toś te se rozdźěliju na 75% na jadnotliwe serbske institucije. Wuškowne 25% se wužywaju za projekty Załožby a projektowe spěchowanja, za inwesticije a imobilije.

Wótpowědujucy nadalej płaśecemu financěrowańskemu klucoju se zastajaju pśipłaśonki pjenjezedawarjow ako slědujo:

Zwězk  9.300,0 tysac euro
Lichotna stat Sakska  6.200,0 tysac euro
Bramborska  3.100,0 tysac euro
cełkownje  18.600,0 tysac euro

Wušej togo dostawa Załožba pśidatne pśipłaśonki za pókšyśe personalnych wudawkow wót Zwězka we wusokosći 15.000 euro a wót Lichotnego stata Sakska we wusokosći 10.700 euro.

Pśidatnje ku toś tym lětnym srědkam dostawa Załožba za serbski lud  wót lěta 2015 wósebne srědki, aby se prezenca serbskeje rěcy w digitalnych medijach pólěpšyła. W lěśe 2013 wót załožboweje rady zwołany źěłowa kupka jo zestajała nejwažnjejše napšawy do koncepta. Na to jo Lichotny stat Sakska w lěśe 2015 k prědnemu razoju 250,0 tysac euro k dispoziciji stajił a se zawězał k lětnemu płaśenju samsneje sumy až do lěta 2018. Teke Zwězk jo se tomu pśidatnemu spěchowanju z cełkownje 765,0 tysac euro pśizamknuł. W góspodarskem planje Bramborskeje za lěta 2017 a 2018 jo se něnto teke pśipłaśonk we wusokosći 89,0 tysac euro w lěśe 2017 a 72,0 tysac euro w lěśe 2018 za projekt “Serbska rěc w nowych elektroniskich medijach” póstajił.

Wustawki za etatowy plan 2019
etatowy plan 2019, zespominanje