Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Stawizny, wustawki a financěrowanje Załožby

Stawizny

Serbski lud ako awtochtona mjeńšyna w Nimskej jo doma w Górnej a Dolnej Łužycy w Lichotnem staśe Sakska a w Bramborskej.

Załožba za serbski lud jo se załožyła 19. oktobra 1991 na zakłaźe wukaza we Łazu (wokrejs Budyšyn). Wóna jo měła nejžpjerwjej status pšawniski njezamóžneje załožby zjawnego pšawa w zastojnstwowem wobcerku sakskeje statneje kanclaje ze sedłom w Budyšynje. Źiwajucy na to, až serbski lud zwenka granicow zwězkoweje republiki maminego stata njama, a se zapěrajucy na zawězk zwězkoweje republiki w protokolowej noticy nr. 14 k artikloju 35 zjadnośeńskego dogrona napśeśiwo serbskemu ludoju, su se tak wutwórili ramikowe wuměnjenja za zawěsćenje a wuwijanje serbskeje rěcy, kultury a tradicijow.

Z pódpisanim statnego dogrona mjazy Bramborskeju a Lichotnym statom Sakska wó wutwórjenju Załožby za serbski lud dnja 28. awgusta 1998 w Slěpem (wokrejs Zgórjelce) jo dojśpiła Załožba pšawnisku zamóžnosć. W tom ramiku jo załožbowa rada wobzamknuła wustawki Załožby za serbski lud.

Wót togo casa pódpěrujo Załožba za serbski lud ako zgromadny instrument Zwězka a krajowu Sakska a Bramborska zachowanje a wuwijanje, spěchowanje a rozšyrjenje serbskeje rěcy, kultury a tradicijow ako wuraz identity serbskego luda.

Załožba jo teke sama iniciator a organizator zarědowanjow, wuběźowanjow a wustajeńcow ako teke wudawaŕ filmow a zukowych nosarjow. Dalšny nadawk jo wobgóspodarjenje a twarske wobstaranje twarjenjow, kótarež serbske institucije wužywaju.

wustawki załožby

Financěrowanje

Załožba za serbski lud se financěrujo wót Zwězkoweje republiki Nimska, wót Lichotnego stata Sakska a Bramborskeje.

Zakład pódpěrow: financěrowańske dogrono

Z pódpisanim statnego dogrona wo załoženju "Załožby za serbski lud" (28.awgust 1998) su pjenjezedawarje - Zwězkowa republika Nimska, Bramborska a Lichtny stat Sakska wujadnali prědne, až do 31.12.2007 płaśece financěrowańske dogrono mjazy Zwězkom a krajoma Sakska a Bramborska. Akle 10. julija 2009 jo se pódpisało druge dogrono wó zgromadnem financěrowanju "Załožby za serbski lud" a w njom póstajili pśinoski až do kóńca lěta 2013, což jo wugótowało lětnje cełkownje 16.828,8 towzynt euro. Slědkoju jo se mógało 15. februara 2016 tśeśe financěrowańske dogrono pódpisaś, kótarež jo Załožbje za serbski lud zawěsćiło za lěta 2016 až do 2020 lětnje něźi 18,6 milionow euro.

Stwórte financěrowańske dogrono za Załožbu za serbski lud jo su pódpisali wałtoru, 20. julija 2021, zwězkowy ministaŕ za nitśikowne, twaŕstwo a domownju Horst Seehofer, ministaŕski prezident Lichotnego stata Sakska Michael Kretschmer a ministaŕski prezident Bramborskeje dr. Dietmar Woidke. Zarědowanje jo se digitalnje pśewjadło. Z aktualnym financěrowańskim dogronom wobstoj něnt wěstosć za planowanje, cełkowna suma spěchowanja pjenjezedawarjow wugótujo lětnje 23,92 milionow euro. Wót tych dawa Zwězk późělnje 3/6, Lichotny stat Sakska dawa 2/6 a Bramborska 1/6. Źěkowano njewomucnemu źěłoju na kněžaŕstwowej a parlamentariskej rowninje jo se raźiło, pśinoski za aktualnu periodu signifikantnje pówušyś.

 

Pśidatne srědki za digitalizaciske projekty a twaŕske napšawy

Pśidatnje ku toś tym lětnym srědkam dosta Załožba za serbski lud wót lěta 2015 do 2020 wósebne srědki, aby se prezenca serbskeje rěcy w nowych digitalnych medijach pólěpšyła. Lichotny stat Sakska stajijo za toś ten projekt wót 2015 do 2020 dogromady 1,5 mio. euro k dispoziciji. Zwězk wobźělijo se w lětach wót 2016 do 2020 na toś tej napšawje z cełkownje 1,309 mio. euro a pśipłaśonk kraja Bramborska jo wucynił wót 2017 do 2020 tysac euro. Z lěta 2021 financěrujo Zwězk digitalizaciske projekty z 195,0 tysac eurami.

Mimo togo financěrujo Lichotny stat Sakska z pśidatnymi srědkami twaŕske napšawy załožby, naslědku w lětach wót 2020 do 2022 c. 2.275,2 tysac euro za skóńcnu twaŕsku napšawu imobilijowego kompleksa Serbskego ludowego ansambla w Budyšynje.

 

Srědki ze kazni wó zmócnjenju strukturow

Na zakłaźe § 17 co. 31 stoje wót 1. julija 2022 strukturnych srědkow za serbske nastupnosći k dispoziciji, kótarež zastojnstwo załožby wobgóspodarijo. Za projektowe napšawy w Bramborskej su to za lěta wót 2022 do 2031 dogromady 19,0 mio. euro, za projektowe napšawy w Lichotnem staśe Sakskej su jich za lěta 2022 do 2038 lětnje 2,5 mio. euro. Nadrobnosći wó tom namakajośo na našom boku k temje strukturna změna.

 

Lětny zakład góspodarjenja: góspodaŕske wustawki z góspodaŕskim planom.

Góspodaŕski plan załožby se wót Załožboweje rady na nazymskem pósejźenju pjerwjejšnego lěta wobzamknjo a póstaja wudawki a nabranki wótpowědnego góspodaŕskego lěta. Pśi tom se ako planowańska pomoc we wobłuku aktualnje płaśecego financnego dogrona teke srjejźnocasne financne planowanje pśedpołožyjo.

Krotke informacije wó financěrowanju załožby we wobrazach: