Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Pósćiwanja

Wjele iniciatiwow a projektowych pśedewześow móžo se jano z financielneju pódpěru spěchowarjow serbskeje rěcy a kultury realizěrowaś.

Dla togo jo kuždycka pódpěra, wšojadno lěc wěcna, casowa abo pjenjezna pósćiwanka, derbstwo, legaty, wěcne a pjenjezne pśepisanja Załožbje witana. 

Naš bankowy zwisk jo:
banka: Deutsche Bank
BIC: DEUTDEDBCHE
IBAN: DE37 8707 0024 0724 0153 00

Załožba za serbski lud ma wótpowědujucy wobkšuśenju pśez financny amt Budyšyn jano a njepósrědnje za wšych wužytne zaměry.