Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Załožba za serbski lud 

W lěśe 1991 załožona Załožba za serbski lud se financěrujo wót Zwězka, Lichotnego stata Sakska a Bramborskeje a wugbajo wót togo casa statne nadawki financěrowanja serbskich institucijow a projektow ze zaměrom woplěwanja a spěchowanja serbskeje rěcy a kultury.

 

 

Stawizny a finacěrowanje

W lěśe 1991 załožona Załožba za serbski lud se financěrujo wót Zwězka, Lichotnego stata Sakska a Bramborskeje a wugbajo wót togo casa statne nadawki financěrowanja serbskich institucijow a projektow ze zaměrom woplěwanja a spěchowanja serbskeje rěcy a kultury.

Struktura

Załožba ma wótpowěnje swójim wustawkam tśi organy - Załožbowu radu, Parlamentarisku pśiradu a direktora.

Sobuźěłaśerki / Sobuźěłaśerje

Załožbowe zastojnstwo ma w tej chyli 32 sobuźěłaśerjow.

Jogo głowne sedło jo Serbski dom w Budyšynje. Mimo togo ma regionalny běrow w Chrosćicach (Górna Łužyca) a w Slěpem (srjejźna Łužyca). Dopšašowańske mětno za Serbow w Dolnej Łužycy jo wótźělenje w Chóśebuzu. Serbskej kulturnej informaciji w Budyšynje a Chóśebuzu stej tejerownosći Załožbje pśirědowanej.

 

 

Kulturne informacije

Serbskej kulturnej informaciji, SKI w Budyšynje a LODKA w Chóśebuzu, stej wót 1996 teke Załožbje pśirědowanej. Sobuźěłaśerje kulturneju informacijowu informěruju wobšyrnje wó serbskem žywjenju, stawiznach a kulturje.

Dolnoserbska biblioteka

Z pomocu Niermannoweje załožby, Měsćańskeje a regionalneje biblioteki Chóśebuz a Domowiny jo se 20.06.1991 wótworiła Dolnoserbska biblioteka.

Pósćiwanki

Wjele iniciatiwow a projektowych pśedewześow móžo se jano z financielneju pódpěru spěchowarjow serbskeje rěcy a kultury realizěrowaś.

Dla togo jo kuždycka pódpěra, wšojadno lěc wěcna, casowa abo pjenjezna pósćiwanka, derbstwo, legaty, wěcne a pjenjezne pśepisanja Załožbje witana.