Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Projekty w Sakskej

Směrnica Załožby za serbski lud k spěchowanskemu programej
"Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje"
za projekty Swobodneho kraja Sakska

dokument jako PDF

1. Zaměr financielneje podpěry, prawniski zakład

1.1 Załožba za serbski lud přizwola na zakładźe Inwesticiskeho zakonja brunicowych regionow (§ 17 čo. 31 InvKG), Sakskeho hospodarskeho porjada, wosebje §§ 23 a 44 we wotpowědnje płaćiwej wersiji a k tomu we wudatych zarjadniskich předpisach Sakskeho statneho ministerstwa financow k Sakskemu hospodarskemu porjadej we wotpowědnje płaćiwej wersiji a wotpowědnje tutej směrnicy financielne srědki k spěchowanju serbskeje rěče a kultury w strukturnej změnje.

1.2 Spěchowanje wotpowědnje tutej směrnicy słuži přewažnje zmócnjenju hospodarskeho rosta a wutworjenju dźěłowych městnow we Łužiskim rewěrje w Swobodnym kraju Sakska po § 2 čo. 1b InvKG přez Spěchowanje naprawow k wobchowanju a dale wuwiwanju rěče, kultury a tradicijow serbskeho luda jako narodna mjeńšina (§ 17 Nr. 31 InvKG).

1.3 Spěchowanski program wobmjezuje so na čas přewjedźenja wot 2022 do 2038.

1.4 Prawo próstwustajerja na přizwolenje srědkow njewobsteji. Přizwolenska instanca rozsudźi na zakładźe wotwažowanja po winowatosći w ramiku předležacych hospodarskich srědkow.

2. Předmjet spěchowanja

2.1 Předmjet spěchowanja su naprawy, kotrež zaměrej financielnych srědkow wotpowědnje čo. 1.2 słuža.

2.2 Z tutoho spěchowanja wuzamknjene su:
a) beneficne zarjadowanja
b) projekty, kotrež Załožbowemu zaměrej njesłuža
c) twarske inwesticije.

2.3 W Łužiskim rewěrje Swobodneho kraja Sakska po § 2 čo. 1b InvKG płaća sćěhowace štyri wobsahowe spěchowanske wobłuki:

2.3.1 Zdźerženje, dalewuwiwanje a rewitalizowanje serbskeje rěče ze sćěhowacymi spěchowanskimi ćežišćemi:
a) zdźerženje a wutwarjenje serbskich rěčnych rumow a rěčnych wobłukow
b) posrědkowanje rěče
c) přiswojenje rěče (tež z pomocu stipendijowych programow)
d) pěstowanje rěče
e) rěčny marketing
f) rěčne slědźenje
g) koncepty, strategije a plany naprawow

2.3.2 Medijowa produkcija a rěčna technologija ze sćěhowacymi spěchowanskimi ćežišćemi:
a) medijowa pedagogika
b) medijowa produkcija
c) digitalne spóznawanje rěčow, rěčne wobdźěłanje a rěčne wodźenje
d) digitalne podpěrowanje nałožowanja rěče
e) koncepty, strategije a plany naprawow

2.3.3 Serbska rěč a kultura jako faktoraj regionalneje identity a za krutu zwjazanosć ze slědowacymi spěchowanskimi dypkami:
a) wuměłstwo a kulturna produkcija
b) kulturne zarjadowanja
c) kubłanske a posrědkowanske poskitki
d) wobdźělenje a participacija
e) koncepty, strategije a plany naprawow

2.3.4 Turistiska a hospodarska walorizacija serbskeho kulturneho namrěwstwa ze sćěhowacymi spěchowanskimi ćežišćemi:
a) kulturny marketing
b) turistiske produkty, infrastruktura, posłužby a poskitki
c) zwěsćenje serbskeho kulturneho namrěwstwa
d) digitalizowanje a digitalna prezentacija serbskeho kulturneho namrěwstwa
e) kreatiwno-hospodarske wužiwanje serbskeho kulturneho namrěwstwa
f) koncepty, strategije a plany naprawow.

2.4 Projekty po čo. 2.3 so jenož spěchuja, jeli-zo so we Łužiskim rewěrje Swobodneho stata Sakska po § 2 čo. 1b InvKG přewjedu resp. tam skutkuja.

2.5 Spěchowane projekty měli w přezjednosći z cilemi naslědnosće (SDG) Němskeje strategije za naslědnosć stać a tak k wuwiću a přesadźenju socialnych a ekologiskich trajacych projektow we wobłukomaj rěč a kultura přinošować.

2.6 Próstwa wo spěchowanje móže so zasadnje za čas přewjedźenja do 5 lět stajić. Naslědne próstwy za dalewjedźenje spěchowanja móža so stajić, ale maja so znowa wobzamknyć a přizwolić. Spočatk projektow, kotrychž čas přewjedźenja 5 lět wučinja, je posledni raz 1.1.2034 móžny. Wšě projekty maja so najpozdźišo kónc 2038 zakónčić.

2.7 Dodatnosć spěchowanych projektow měła data być. Spěchować móža so jenož naprawy, kotrež njejsu donětka žane spěchowanje dóstali, abo kotrež njejsu přez druhi spěchowanski program do hospodarskeho plana zapisane.

3. Přijimowarjo financielneje podpěry

3.1 Přijimowarjo srědkow za projekty wotpowědnje 2.3 móža přirodne a juristiske wosoby być, kotrež maja swoje bydło respektiwnje sydło we Łužiskim rewěrje Swobodneho stata Sakska wotpowědnje § 2 čo. 1b InvKG.

4. Wuměnjenja za financielnu podpěru

4.1 Spěchować budu so jeničce projekty, kotrychž přewjedźenje we wokomiku stajenja próstwy hišće započało njeje.

4.2 Stajer próstwy ma so wo srědki priwatnych a druhich zjawnych pjenjezydawarjow prócować. Dobrowólne, bjezpłatne wukony třećich móhli so wobkedźbować.

4.3 K spěchowanju zapodate projekty měli so wot próstwustajerja prawidłownje we wysokosći znajmjeńša pjeć procentow cyłkownych wudawkow ze swójskich abo druhich srědkow financować. Swójske srědki su wšitke kasowoskutkowace dochody, kotrež njejsu srědki druhich juristiskich wosobow zjawneho prawa. Załožba smě zniženju podźěla swójskich srědkow w přiměrjenym wobjimje přihłosować, přinjese-li zapodar próstwy dobrowólne, bjezpłatne wukony we wotpowědnej wysokosći.

4.4 Dobrowólne, bjezpłatne wukony próstwustajerja a třećich smědźa so jenož w na wikach zwučenej wysokosći pjenježneje hódnoty wobličić. Wone njejsu wobstatk financneho, etatoweho abo hospodarskeho plana, ale maja so separatnje wupokazać a so, dalokož su za přizwolenje rozsudźace, w přizwolenju jako zwjazowace připóznaja.

5. Forma a wobjim, wysokosć financielneje podpěry

5.1 Srědki słuža dźělnemu financowanju a přidźěleja so jako wróćonjepłaćomna přiražka w ramiku projektoweho spěchowanja, prawidłownje jako kruta suma. Zasadnje móže so maksimalnje za 95 procentow spěchujomnych wudawkow přiražka płaćić. We woprawnjenych wuwzaćnych padach je spěchowanje do hač do 100 procentow móžne.

5.2 Zakładna suma za wobličenje wysokosće spěchowanja su spěchujomne cyłkowne wudawki. K tomu płaća w ramiku projektoweho spěchowanja zasadnje tute w njeposrědnim zwisku z projektom trěbne honorarowe wudawki, personalne wudawki, wěcne wudawki a inwesticiske wudawki. Přizwolenska instanca postaja wobjim a wysokosć spěchujomnych cyłkownych wudawkow. Hač do 5 % spěchujomnych cyłkownych wudawkow, maksimalnje pak 3.000,00 euro wob lěto móža so jako zarjadniska wudawkowa pawšala připóznać.

5.3 Jězbne wudawki a wudawki za přenocowanje smědźa so wotpowědnje Sakskemu prawu wo jězbnych kóštach we wotpowědnej płaćiwej wersiji nasadźić.

5.4 Wudawki za nakup abo zhotowjenje předmjetow móža so jako spěchujomne připóznać, je-li to za přewjedźenje naprawy najrentabelniše rozrisanje. W próstwje ma so rozjasnić, kak maja so předmjety po wotzamknjenju projekta dale w zmysle projekta wužiwać.

5.5 Spěchować njemóža so projekty, kotrež žadanu sumu podpěry we wysokosći 25.000 euro podkročuja.

5.6 Próstwy maja so do započatka projekta zapodać, za kotryž so wo spěchowanje prosy. Woni njesmědźa před rozsudom wo spěchowanje (Přizwolenje abo přihłosowanje k dočasnemu projektowemu spočatkej) započeć. Jako projektowy spočatk měło so zasadnje wobzamknjenje přewjedźenja přiličenskeho dodawanskeho a wukonoweho zrěčenja hódnoćić. Wo spěchowanje wudawkow (wudawki za projektowe wuwiće), kotrež nastanu do spočatka projekta, rozsudźi so w jednotliwych padach, tak daloko kaž wo jich spěchowanje so prosy a tute njejsu přez swójske, třeće abo wosebite srědki financujomne.

6. Postupowanje

6.1 Próstwy k projektowemu spěchowanju maja so z wužiwanjom wotpowědneho projektoweho formulara a z wšěmi trěbnymi podłožkami (hlej čo. 6.2) na Załožbu za serbski lud zapodać.

Po dochodach a wudawkach rjadowany, dospołny a wurunany kóštowy a financny plan je wobstatk próstwy a twori zakład za zwěsćenje spěchujomnych wudawkow.

Próstwy za projekty maja hač do 30. septembra předlěta předležeć.

Próstwowe formulary móža so pola

Załožby za serbski lud
Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin
Telefon: 03591-550300
E-Mail: stiftung-bautzen@sorben.com

požadać abo na webstronje www.stiftung.sorben.com wotwołać.

6.2 Próstwje maja so jako přiwěšk připołožić projektowe wopisanje z informacijemi ke koncepciji projekta kaž tež wujasnjenje k wosebitej strukturnej skutkownosći naprawy.

Dale maja so we próstwje sćěhowace dypki wujasnić:

 • natwar a wotběh projekta
 • časowy plan přihotowanja, přewjedźenja a wuhódnoćenja
 • wotmysleny cil / wočakowane skutkowanje projekta
 • přinošk projekta k zdźerženju a dale wuwiwanju serbskeje rěče, kultury a / abo tradicije
 • přinošk projekta k hospodarskemu rostej a k wutworjenju dźěłowych městnow w Łužiskim rewěrje w Swobodnym staće Sakskej wotpowědnje § 2 čo. 1b InvKG
 • nałožowanje serbskeje rěče
  (na př. projektowy sobudźěłaćer; doskónčny produkt; wobdźělnicy a)
 • projektowi partnerojo inkluziwnje staw wothłosowanja
 • informacije k zakónčenym předchadźacym abo požadanym abo běžacym komplementarnym projektam
 • staw wobzamknjenja k přesadźenju projekta
 • skutkownosć
  (ličba potrjechenych gmejnow regionalnje; docpěte wobydlerstwo regionalnje, docpěte regiony / wobydlerstwo nadregionalnje)
 • wobdźělnicy / cilowe skupiny
  (starobna struktura; splah; wosebite relewantne přiznamjenja)
 • přinošk k jednotliwym cilam naslědnosće wotpowědnje Němskej strategiji za naslědnosć
 • připrajenja wo podpěrje a wukonach třećich.

6.3 Přizwolenska instanca je Załožba za serbski lud. Wuběr najpřihódnišich projektow we jednotliwych spěchowanskich wobłukach wotpowědnje čo. 2.3 přewjedźe so na zakładźe Hódnoćenskeho postupowanja (Scoring) a z wobkedźbowanjom ciwilno-towaršnostnych akterow.

6.4 Dopokaz wužiwanja připrajenych přisłušnych srědkow měł so přewjesć tak, kaž je to we zawjazkach přizwolenskeje zdźělenki a wotpowědnych pódlanskich postajenjach předwidźane.

6.5 Za přizwolenje, wupłaćenje a wotličenje přidźělenych financow kaž tež za dopokaz a pruwowanje wužiwanja a ewentuelnje trěbne zběhnjenje přizwolenja a wróćožadanje přizwoleneje financielneje podpěry płaća zarjadniske postajenja k § 44 Sakskeho hospodarskeho porjada, dalokož njejsu w tutej směrnicy wotchilenja dowolene.

6.6 Prawo zběhnjenja Zwjazkoweho zličbowanskeho zarjada po art. 114 wotrězk 2 sada 2 Wustawy w zwisku z § 91 wotrězk 1 čo. 5 Zwjazkoweho hospodarskeho porjada wostanu njedótknjene (hlej § 8 wotrězk 1 sada 2 InvKG).

7. Přechodne postajenja a nabyće płaćiwosće

7.1 Próstwy za projekty, kotrež měli so w lěće 2022 přewjesć, maja so hinak hač w čo. 6.1 do 31. měrca 2022 zapodać.

7.2 Załožbowa rada je tutu směrnicu 01. měrca 2022 wobzamknyła. Směrnica nabudźe płaćiwosć dźeń po jeje wozjewjenju.

Budyšin, 01. měrca 2022

Załožba za serbski lud
Susann Šenkec
Předsydka Załožboweje rady

Za prašenja a dalše informacije stejimy Wam rady wosobinsce k dispoziciji.
Waša narěčenska partnerka:

zastupnica direktora / wjednica wótźělenja Budyšyn
Michaela Mošowa
tel.: 03591 550-320
moosche-stiftung@sorben.com


Wótběg a wótlicenje (šematiski)

 

(pšosym na wobraz kliknyć)

Póraźowanski gremium

Pśirada wobstanjo ze źewjeś cłonkow:

1 zastupjer wokrjesa Budyšin
 • knjez Detlef Haufe
1 zastupjer wokrjesa Zhorjelc
 • knjeni Diana Tüngerthal
1 zastupjer kulturneho ruma HŁ/DŠ
 • knjez Marko Suchy

1 zastupjer krajneho zwjazka kulturneho a kreatiwneho hospodarstwa Sakskeje

 • knjeni Claudia Muntschick
4 zastupjerjo serbskeho ludu ze Sakskeje
 • knjez Dirk Nasdala
 • knjez Thomas Schwarz
 • knjez Kito Hendrich
 • knjez Roman Nuk

1 zastupjer serbskeho ludu w Załožbowej radźe ze Sakskeje

 • knjeni Marlis Młynkowa