Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Projekty w Sakskej

Směrnica Załožby za serbski lud k spěchowańskemu programoju
"Serbska rěc a kultura w strukturnej změnje" za projekty w Lichotnem staśe Sakska

GLĚDAJŠO!

Spěchowańska směrnica jo se aktualizěrowała. Pśez to se změnijo cas zapódaśa pšosbow! Pšosby dejali kuždolětnje južo k 31. julijoju pśedlažaś.
Změna termina jo trjebna, aby se w zastojnstwje rozsudy zawcasa pśigótowaś a trjebne financielne srědki pla Zwězka pśizjawiś mógali.
Pšosymy wšyknych pšosbarjow wó źiwanje na toś ten termin!

Spěchowańsku směrnicu ako PDF wócyniš

Wšykne trjebne dokumenty namakajośo na boku Download.


Waša nagranjańska partnerka pla załožby:

 

zastupnica direktora
Michaela Mošowa
tel.: 03591 550-320
moosche-stiftung@sorben.com


Wótběg a wótlicenje (šematiski)

 

(pšosym na wobraz kliknyć)

wideo: strukturne srědki za Saksku

wideo: Móžnosći spěchowanja pśez załožbu - pśedstajenje strukturnych srědkow za Saksku (górnoserbski, wótkaz na YouTube)

Póraźowanski gremium

Póraźowański gremium wobstoj ze wšakich akterow spěchowańskego regiona. Toś ta pśirada pśespytujo zapódane pšosby a formulěrujo pórucenja k spěchowanju na Załožbowu radu, kótaraž wó spěchowanju rozsuźijo.

Pśirada wobstanjo ze źewjeś cłonkow:

1 zastupjer wokrjesa Budyšin:knjez Detlef Haufe
1 zastupjer wokrjesa Zhorjelc:knjeni Diana Tüngerthal
1 zastupjer kulturneho ruma HŁ/DŠ:knjez Marko Suchy

1 zastupjer krajneho zwjazka kulturneho a kreatiwneho hospodarstwa Sakskeje:

knjeni Claudia Muntschick
4 zastupjerjo serbskeho ludu ze Sakskeje:knjez Dirk Nasdala
knjez Thomas Schwarz
knjez Kito Hendrich
knjez Roman Nuk

1 zastupjer serbskeho ludu w Załožbowej radźe ze Sakskeje:

knjeni Marlis Młynkowa

Spěchowane projekty 2022

Załožbowa rada jo slědowała na swójom pósejźenju 24.05.2022 pórucenju pśirady k sakskemu spěchowańskemu programoju „Serbska rěc a kultura w strukturnej změnje“ za projekty w Lichotnem staśe Sakska a jo wobzamknuła, w lěśe 2022 napšawy „Serbske medije _ inowacija“, „Serbski eksperiMINT campus w Radworju“ a „Natwaŕ seśi za regionalny identitny a rěcny management“ we wusokosći až do 405.000,- EUR spěchowaś.

Wopisanja projektow

Medijopedagogiska kompetenca a serbska rěč – „Serbske _ medije _ inowacija“

Projekt wopisuje ofensiwnu kubłansku iniciatiwu k přiswojenju medijoweje kompetency pola dźěći, młodostnych a dorosćenych w serbskej rěči přez medijowe kubłanje a pedagogiske zarjadowanja, etablěrowanje medijoweje akademije a natwar poradźowarnjow.

Medijowa produkcija wopřija direktnu abo indirektnu podpěru priwatnych medijowych producentow, wuwiće nowych medijowych formatow, kooperacije a posłužby kaž tež natwar syće za serbsku digitalnu medijowu produkciju.

Za digitalizaciske projekty ma so personal kwalifikować a z pomocu techniskeho a organizatoriskeho poradźowanja a nawoda poskitk digitalnych serbskich medijow wutwarić.

Přez posłužby maja so dochody generěrować.

Doba přewjedźenja: 07.2022 – 12.2027, dalewjedźenje planowane
Nošer projekta: Serbske šulske towarstwo z. t.


Serbski eksperiMINT campus w Radworju

Projekt wopisuje załoženje a natwar atraktiwneho serbskeho rěčneho ruma zwonka swójby a kubłanišćow w gmejnje Radwor. Zwonkašulske aktiwity a poskitki maja so wuwić a z tym wosebje techniske a přirodowědne zajimy dźěći a młodostnych spěchować. Poskitki słuža jako srědk a grat k nałožowanju serbskeje rěče a aktiwnemu rozestajenju z rěču. Zarjadowanju spočatnje mobilneho „labora“ slěduje natwar stajneho domicila w Radworju z wobšěrnym spektrumom poskitkow w serbskej rěči.

Za nawod, organizaciju, planowanje a realizowanje campusa kaž tež natwar partnerskeje syće ma so spočatnje wosoba kruće přistajić (wutwar do 2038). Dalše wosoby maja na honorarnej bazy poskitki přewjesć.

Doba přewjedźenja: 07.2022 - 12.2026, dalewjedźenje planowane
Nošer projekta: Serbska staršiska iniciatiwa Radwor z. t.


Natwar syće za regionalny identitny a rěčny management

Syć za regionalny identitny a rěčny management ma so natwarić, kotraž na městnje – specifiskim regionalnym potrjebam wotpowědnje – poskitki a rěčne rumy twori, splećenje zmóžnja, wědu posrědkuje a rum za dalši kreatiwno-wuměłski kaž tež wobydlersko-ciwilnotowaršnostny angažement zmóžnja. Dołhodobny zaměr je rewitalizacija serbskeje rěče jako znamjo jónkrótnosće Łužicy. Projekt wobsteji z dweju wot so wotwisneju stołpow – rěčneho a regionalneho managementa. W stołpomaj su jednotliwe module zapołožene:

Rěčny management
modul 1: rěčne planowanje / akciski plan
modul 2: Syć / rěčnicy
modul 3: rěčny marketing / rěčni motiwatorojo
modul 4: Natwar rěčnych resursow / rěčna šula
modul 5: Europska wjacerěčnosć

Regionalny management
modul 6: zapisanje wobstatka – syć regionalnych kótwicarskich dypkow
modul 7: potencialne wuwiće – rewitalizaciski potencial
modul 8: městno kompetency k skrućenju małych muzejow a domizniskich stwow
modul 9: inowatiwny kulturny centrum / Serbsce kreatiwnje
modul 10: podpěra ciwilneho angažementa a čestnohamtskeho zastojnstwa / běrow towarstwow

Projektowy management
modul 11: projektowy management, přewodźace naprawy

Přesadźenje měznikow w dobje 2022 – 2038 ma so w štyrjoch fazach přewjesć.

Aktualna doba přewjedźenja: 2022 – 2026
Nošer projekta: Domowina z.t.

Spěchowane projekty 2023

[hsb] Załožbowa rada sćěhowaše na swojim posedźenju na 08.12.2022 poručenju přirady k sakskemu spěchowanskemu programej a wobzamkny, w lěće 2023 naprawy "Koncepcija zwoprawdźomnosće - temowa kolesowarska čara", "Centrum digitalizacije", "Krabata dožiwić" a "regeneracija - reprodukcija - inowacija" we wysokosći hač do 388.000, - EUR spěchować.

Cyłkowna spěchowanska suma za lěto 2023, inkluziwnje hižo přizwolenych projektow z lěta 2022, wučinja něhdźe 2.000.000, - EUR. Wšitke projekty so najprjedy jenož hač do lěta 2026 přizwola.