Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Projekty w Bramborskej

Směrnica Załožby za serbski lud k spěchowańskemu programoju
"Serbska rěc a kultura w strukturnej změnje"
za projekty w Bramborskej

 

směrnica ako PDF

1. Zaměr financielneje pódpěry, pšawniski zakład

1.1 Załožba za serbski lud pśizwólujo na zakłaźe Inwesticiskeje kazni wuglowych regionow (§ 17 Nr. 31 InvKG), Sakskego góspodaŕskego pórěda, wósebnje §§ 23 a 44 we wótpowědnje płaśecej wersiji a k tomu we wudanych zastojnskich pśedpisach Sakskego ministaŕstwa financow k Sakskemu góspodaŕskemu pórědoju w danej płaśecej wersiji a w zwisku z pśedlažeceju směrnicu financielne srědki za spěchowanje serbskeje rěcy a kultury w strukturnej změnje.

1.2 Spěchowanje w zwisku z pśedlažeceju směrnicu słužy zasadnje zmócnjenju góspodaŕskego rosta a wutwórjenju źěłowych městnow we Łužyskem rewěrje w kraju Bramborska pó § 2 nr. 1a InvKG pśez spěchowanje napšawow k zdźaržanju a dalejwuwijanju rěcy, kultury a tradicijow serbskego ludu ako narodna mjeńšyna (§ 17 Nr. 31 InvKG).

1.3 Spěchowański program jo na cas pśewjeźenja wót 2022 do 2038 wobgranicowany.

1.4 Pšawo póžedarja na pśizwólenje financielneje pódpěry njewobstoj. Pśizwóleńske zastojnstwo rozsuźujo na zakłaźe jeje winowatostnego wótwažowanja w ramiku k dispoziciji stojecych etatowych srědkow.

2. Pśedmjat spěchowanja

2.1 Pśedmjat spěchowanja su napšawy, kótarež zaměroju pó nr. 1.2 słuže.

2.2 We Łužyskem rewěrje kraja Bramborska budu se pó § 2 nr. 1a InvKG w spěchowańskem casowem rumje zasadnje wót 2022 do 2031 slědujuce projekty spěchowaś:

2.2.1 Serbski institut z. t.

Zmócnjenje Serbskego instituta z wótźělenim za regionalne wuwijanje a mjeńšynowy šćit

2.2.2 Serbski institut z. t.

Digitalny portal k serbskim a łužyskim kulturnym krajinam (wědomnostna dokumentacija a zakład za walorizaciju)

2.2.3 Domowina Dolna Łužyca Projekt gGmbH

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

2.2.4 Domowina Dolna Łužyca Projekt gGmbH

Pilotowe pśedewześe masterowy plan za rewitalizaciju dolnoserbskeje rěcy inkluziwnje wutwarjenja inowatiwnych formow rěcnego pósrědnjenja k wutwarjenju regionalneje wěcejrěcnosći

2.2.5 Serbski kulturny turizm z.t.

Modelowe pśedewześe k wutwarjenju Serbskego kulturnego turizma

2.2.6 Załožba za serbski lud

Wutwarjenje Serbsko-nimskeje filmoweje seśi "Łužycafilm"

2.3 Projekty pó nr. 2.2 budu jano spěchowane, jolic až se we Łužyskem rewěrje Kraja Bramborska pó § 2 nr. 1a InvKG pśewjedu respektiwnje statkuju.

2.4 Spěchowane projekty muse se makaś ze cilami trajnosći (SDG) Nimskeje strategije za trajnosć a tak pśinosowaś k wuwijanju a pśesajźenju socialnych a ekologiskich trajucych projektow we wobłukoma rěc a kultura.

2.5 Wó spěchowanje móžo se za lěto 2022 za pśewjeźeński cas w lěśe 2022 (do 31. decembra 2022) póžedanje stajiś. Naslědne póžedanja za dalejwjeźenje spěchowanja mógu se w naslědnem casu dogromady až do 9 lět stajiś, tak dłujko ako wótpowědujuce zwězujuce społnomócnjenja w Zwězkowem etaśe k dispoziciji stoje a cyfra 2.6 buźo respektěrowana. Naslědne póžedanja deje nowo pśizwólone byś.

2.6 Projektowy cas pśewjeźenja dej zasadnje 31. decembra 2031 zakóńcyś.

2.7 Pśidatnosć spěchowanych projektow musy pśedlažaś. Spěchowane mógu jano byś napšawy, kótarež njejsu dostali žedno spěchowanje abo kótarež su w drugem projekśe etatizěrowane.

3. Dostawarje financielneje pódpěry

3.1 Dostawarje financielneje pódpěry za projekty pó 2.2 mógu pśirodne a juristiske wósoby byś, kótarež maju swójo bydlenje resp. sedło we Łužyskem rewěrje kraja Bramborska pó § 2 Nr. 1a InvKG resp. kótarychž projekty se we Łužyskem rewěrje Kraja Bramborska pśewjedu.

4. Wuměnjenja za financielnu pódpěru

4.1 Spěchuju se jano pśedewześa, kótarež njejsu hyšći zachopili se w casu póžedanja pśewjasć.

4.2 Póžedaŕ musy se wó srědki priwatnych a zjawnych pjenjezedawarjow procowaś. Dobrowólne, bźezpłatne wugbaśa tśeśich mógu se zapśimjeś.

4.3 K spěchowanju póžedane pśedewześe dej se wót póžedarja pšawidłownje we wusokosći wót minimalnje pěś procentow cełkownych wudawkow ze swójskich abo wósebnych srědkow financěrowaś. Swójske srědki su wše w kasy wupokazane nabranki, kótarež žedne srědki dalšnych juristiskich wósobow zjawnego pšawa njejsu. Załožba móžo zniženju swójskich srědkow w pśiměrjonej wjelikosći pśigłosowaś, gaž stajaŕ póžedanja dobrowólne, bźezpłatne wugbaśa we wótpowědnej wusokosći pśinjaso.

4.4 Dobrowólne, bźezpłatne wugbaśa póžedarja a tśeśich deje se jano we wusokosći na wikach zwuconeje pjenjezneje gódnoty pówoblicyś. Wóni njejsu wobstatk financěrowańskego, etatowego abo góspodaŕskego plana, ale deje se separatnje wupokazaś, a budu, tak daloko ako su za pśizwólenje rozsuźece, we pśizwóleńskej wopowěsći za zwězujuce pśipóznate.

5. Forma a wobměra, wusokosć financielneje pódpěry

5.1 Financielna pódpěra słužy późělnemu financěrowanju a buźo ako pśipłaśonk, kótaryž njemusy se slědk płaśiś, w ramiku projektowego spěchowanja wuźělony, pšawidłownje ako kšuśe wustajona suma. Móžo se zasadnje wupłaśiś až do 95 procentow tych z financielneje pódpěry spěchujobnych wudawkow. We wobtwarźonych wuwześnych padach jo spěchowanje do 100 procentow móžne.

5.2 Zakładna suma za woblicenje spěchowanja su spěchowanja zamóžne cełkowne wudawki. K tomu lice w ramiku projektowego spěchowanja zasadnje w njepósrědnem zwisku z projektom trjebne honorarowe, personalne, wěcne a inwesticiske wudawki. Pśizwóleńske zastojnstwo póstaja wobměru a wusokosć financielneje pódpěry zamóžnych cełkownych wudawkow. Až do 5 % financielneje pódpěry zamóžnych cełkownych wudawkow, maksimalnje pak 3.000,00 euro na lěto, mógu se ako zastojnska wudawkowa pawšala pśipóznaś.

5.3 Jězdne a pśenocowańske wudawki směju se jano pó sakskem pšawje drogowańskich kostow w danej płaśecej wersiji zapisaś.

5.4 Wudawki za nakup abo wutwórjenje pśedmjatow mógu se ako financielneje pódpěry zamóžne pśipóznaś, jolic až jo to za pśewjeźenje projekta nejrentabelnjejše rozwězanje. W pšosbje dej se wuzjawiś, kak maju se pśedmjaty pó zakóńcenju pśedewześa dalej w zmysle pśedewześa wužywaś.

6. Póstupowanje

6.1 Pšosby k projektowemu spěchowanju deje se z wužywanim wótpowědnego projektowego formulara a ze wšyknymi trjebnymi pódłožkami (lej nr. 6.2) na Załožbu za serbski lud zapódaś.

Financny plan, kótaryž jo pó rědowanych, cełkownych a wurownanych dochodach a wudawkach zestajony, jo wobstatk pšosby a twóri zakład za zwěsćenje spěchowanja zamóžnych wudawkow.

Pšosby za projekty muse do 30. septembra pśedchadnego lěta pśedlažaś.

Póžedańske formulary mógu se pla
Załožby za serbski lud
Postowe naměsto 2, 02625 Budyšyn
Telefon: 03591-550300
E-Mail: stiftung-bautzen@sorben.com

skazaś abo mógu se pśez webbok www.stiftung.sorben.com wótwołaś.

6.2 Pšosbje dej se ako dodank teke projektowe wopisanje z koncepciju projekta ako teke wujasnjenje k wósebnej strukturnej statkownosći napšawy pśipołožyś.

Dalej maju se w póžedanju slědujuce dypki wujasniś:

 • natwaŕ projekta a projektowy wótběg
 • casowy plan pśigótowanja, pśewjeźenja a wugódnośenja
 • wótmyslony cil / wótcakana statkownosć projekta
 • pśinosk projekta k zdźaržanju a dalejwuwijanju serbskeje rěcy, kultury a / abo tradicije
 • pśinosk projekta ku góspodaŕskemu rostoju a wutwórjenju źěłowych městnow we Łužyskem rewěrje w Kraju Bramborska pó § 2 nr. 1a InvKG
 • projektowe partnarje a k tomu staw wótgłosowanja
 • pódaśa k dokóńcowanym pśedchadnikojskim abo póžedanym abo běžecym komplementarnym projektam
 • statkownosć (licba pótrjefjonych gmejnow regionalnje; dojśpite wobydlaŕstwo regionalnje, dojśpite regiony / wobydlaŕstwo nadregionalnje)
 • wobźělniki / cilowe kupki
  (starstwowa struktura; rod; wósebne relewantne pśiznamjenja)
 • pśinosk k jadnotliwym cilam trajnosći pó Nimskej strategiji trajnosći
 • pśigrona wó financielnej pódpěrje a wugbaśach tśeśich

6.3 Pśizwóleńske zastojnstwo jo Załožba za serbski lud.

6.4 Dopokaz wó zaměroju wótpowědujuce wužywanje pśizwólonych srědkow ma se tak pśewjasć, ako to te w pśizwóleńskej wopowěsći stajone napołoženja a dane płaśece pódlańske póstajenja pśedwiźe.

6.5 Za pśizwólenje, wupłaśenje a wótlicenje pśiźělonych financow ako teke za dopokaz a pruwowanje wužywanja a ewentuelnje trjebne rozwězanje pśizwóleńskeje wopowěsći a slědkpominanje pśizwóloneje financielneje pódpěry płaśe zastojnske póstajenja k § 44 Sakskego góspodaŕskego pórěda, tak daloko ako njejsu w pśedlažecej směrnicy wótchylenja dowólone.

6.6 Rozwězańske pšawa Zwězkowego finance pśespytowańskego wušego zastojnstwa pó art. 114 wótrězk 2 sada 2 Wustawy w zwisku z § 91 wótrězk 1 nr. 5 Zwězkowego góspodaŕskego pórěda wóstanu njedotyknjone (lej § 8 wótrězk 1 sada 2 InvKG).

7. Pśechadne póstajenja a nabyśe płaśiwosći

7.1 Pšosby za projekty, kótarež deje se w lěśe 2022 pśewjasć, muse se wótchylecy wót nr. 6.1 až do 31. měrca 2022 zapódaś.

7.2 Załožbowa rada jo pśedlažecu směrnicu 01. měrca 2022 wobzamknuła. Směrnica nabywa płaśiwosć jaden źeń pó wózjawjenju.

Budyšyn, 01. měrca 2022

Załožba za serbski lud
Susann Šenkec
pśedsedaŕka Załožboweje rady

Waša nagranjańska partnerka pla załožby:

Sylke Laubensteinowa-Polencojc
tel.: 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com