Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Póžedanje wo spěchowanje 

Załožba za serbski lud spěchujo projekty ze zaměrom, serbsku rěc a kulturu ako wuraz identity serbskego luda wuchowaś a dalej wuwijaś. (Spěchowańska směrnica Załožby za serbski lud)

Póžedanja za to mógu towaristwa, kulturne kupki, amty, gmejny, kubłańske institucije, nakładnistwa a druge nosarje projektow stajaś (pśirodne a juristiske wósoby), z bydlenim abo sedłom w serbskem sedleńskem rumje Lichotnego stata Sakska respektiwnje w starodawnem sedleńskem rumje Serbow w Bramborskej abo kenž mógu pokazaś na projekt, kótarež se pśewjeźo w pomjenjonem sedleńskem rumje. Pśi tom ma se źiwaś na Powšykne póstajenja (wótrězk I)

Pśedmjat spěchowanja su pśedewześa w slědujucych wobłukach:

A. Serbske twórjece wuměłstwo
B. Serbske pśedstajajuce wuměłstwo
C. Serbska literatura
D. Serbska muzika
E. Woplěwanje domownje a nałogow
F. Źiśece a młoźinske projekty/wódychanje źiśi
G. Pódpěranje internatnych wuknikow Serbskego gymnyzija w Budyšynje a Dolnoserbskego gymnaziuma w Chóśebuzu
H. Pśipłaśonki nosarjam lichotneje młoźinskeje pomocy a nosarjam zjawneje młoźinskeje pomocy z dwójorěcnymi (serbsko-nimskimi) kupkami w Bramborskej
I. Zwenkainstitucionelne wědomnostne źěło
J. Rěcne kursy za górno- a dolnoserbsku rěc
K. Njestatne serbske muzeumy a domowniske śpy
L. Pśedewześa w sociokulturnem wobłuku
M. Stipendije
N. Serbske kulturne pomniki

Pomjenjone spěchowańske kriterije a nejwuše sajźby spěchowanja jadnotliwych wobłukow su we wótrězku II Spěchowańskeje směrnice "Wósebne póstajenja k spěchowańskim wobłukam" wopisane. Póžedanja njedejali zasadnje wóstaś pód minimalneju spěchowańskeju sumu wót 250 euro.

K dopołnosći póžedańskego formulara słušaju:

  • wupołnjony póžedański formular (poglědni pśiłožk 1)
  • spěchowańskim směrnicam wótpowědujuce wopisanje projekta
  • detailěrowany, wuronany a we se doslědny financěrowański plan ako teke
  • trjebne pódłožki, kenž informěruju wó sedle/bydlenju, zaměru a pšawniskej zamóžnosći stajarja póžedanja.

Case stajanja póžedanja:

  • 30. septenber za projekty w casu wót januara až do junija pśiducego lěta
  • 31. měrc za projekty w casu wót julija až do decembra běžnego lěta
  • 31. julij za projekty pśiducego lěta, gaž póžedany wolumen wušej 10.000 € wugótujo

Zebranje wšych za stajenje póžedanja trjebnych dokumentow

Směrnica a póstajenja

Póžedańske formulary

Pśiłogi za pśizwóleńsku wopowěsć

Za pšašanja a detailěrowane informacije sojmy Wam rad k dispoziciji.

Waše nagranjańske partnerki:

zastupnica direktora / wjednica wótźělenja Budyšyn
Michaela Mošowa
tel.: 03591 550-320
moosche-stiftung@sorben.com

zastupnica direktora / wjednica wótźělenja Chóśebuz
Sabina Siegowa
tel.: 0355 48576-455
siegowa-stiftung@sorben.com