Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Póžedanje wo spěchowanje 

Załožba za serbski lud spěchujo projekty ze zaměrom, serbsku rěc a kulturu ako wuraz identity serbskego luda wuchowaś a dalej wuwijaś. (Spěchowańska směrnica Załožby za serbski lud)

Póžedanja za to mógu towaristwa, kulturne kupki, amty, gmejny, kubłańske institucije, nakładnistwa a druge nosarje projektow stajaś (pśirodne a juristiske wósoby), z bydlenim abo sedłom w serbskem sedleńskem rumje Lichotnego stata Sakska respektiwnje w starodawnem sedleńskem rumje Serbow w Bramborskej abo kenž mógu pokazaś na projekt, kótarež se pśewjeźo w pomjenjonem sedleńskem rumje. Pśi tom ma se źiwaś na Powšykne póstajenja (wótrězk I)

Pśedmjat spěchowanja su pśedewześa w slědujucych wobłukach:

A. Serbske twórjece wuměłstwo
B. Serbske pśedstajajuce wuměłstwo
C. Serbska literatura
D. Serbska muzika
E. Woplěwanje domownje a nałogow
F. Źiśece a młoźinske projekty/wódychanje źiśi
G. Pódpěranje internatnych wuknikow Serbskego gymnyzija w Budyšynje a Dolnoserbskego gymnaziuma w Chóśebuzu
H. Pśipłaśonki nosarjam lichotneje młoźinskeje pomocy a nosarjam zjawneje młoźinskeje pomocy z dwójorěcnymi (serbsko-nimskimi) kupkami w Bramborskej
I. Zwenkainstitucionelne wědomnostne źěło
J. Rěcne kursy za górno- a dolnoserbsku rěc
K. Njestatne serbske muzeumy a domowniske śpy
L. Pśedewześa w sociokulturnem wobłuku
M. Stipendije
N. Serbske kulturne pomniki

Pomjenjone spěchowańske kriterije a nejwuše sajźby spěchowanja jadnotliwych wobłukow su we wótrězku II Spěchowańskeje směrnice "Wósebne póstajenja k spěchowańskim wobłukam" wopisane. Póžedanja njedejali zasadnje wóstaś pód minimalneju spěchowańskeju sumu wót 250 euro.

K dopołnosći póžedańskego formulara słušaju:

 • wupołnjony póžedański formular (staw:1.07.22), (pšosym źiwajśo teke pokazki k wupołnjenju formulara za projektowe spěchowanje (PDF, nimski))
  Glědajśo! Formulary pšosym nejpjerwjej na swójskem licadle składowaś (na pšawu myškowu tastu kliknuś “Ziel speichern unter”) a akle pótom wupołniś!

   

 • spěchowańskim směrnicam wótpowědujuce wopisanje projekta
 • detailěrowany, wuronany a we se doslědny financěrowański plan ako teke
 • trjebne pódłožki, kenž informěruju wó sedle/bydlenju, zaměru a pšawniskej zamóžnosći stajarja póžedanja.

Case stajanja póžedanja:

 • 30. septenber za projekty w casu wót januara až do junija pśiducego lěta
 • 31. měrc za projekty w casu wót julija až do decembra běžnego lěta
 • 31. julij za projekty pśiducego lěta, gaž póžedany wolumen wušej 10.000 € wugótujo

Zebranje wšych za stajenje póžedanja trjebnych dokumentow

Směrnica a póstajenja

Póžedańske formulary

Pśiłogi za pśizwóleńsku wopowěsć

Formulacija pokazki na spěchowanje
pokazka na spěchowanje

 

Za pšašanja a detailěrowane informacije stojmy Wam rad k dispoziciji.
Waše nagranjańske partnerki:

Katharina Čornakowa
wjednica teama spěchowanje
tel.: 03591 550-310, fax: 03591 550-333
cornak-stiftung@sorben.com

Franziska Fränkelowa
spěchowanje projektow w Dolnej Łužycy
tel.: 0355 48576-479, fax: 0355 48576-462
franziska.fraenkel-stiftung@sorben.com 

wideo: Móžnosći spěchowanja pśez załožbu

wideo: Móžnosći spěchowanja pśez załožbu (górnoserbski, wótkaz na YouTube)