Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Źiśi a młoźina

Spěchuju se projekty źiśecego a młoźinskego źěła ako talentowe wuběźowanja abo popkoncerty ako teke napšawy zgromadnego wodychanja źiśi a młoźiny.

Załožba za serbski lud pśizwólijo nosarjam licheje młoźinskeje pomocy a nosarjam zjawneje młoźinskeje pomocy w Bramborskej pśipłaśonki za WITAJ-kupki z cilom, dwójorěcne wótkubłanje źiśi w serbskej rěcy z pomocu dopołneje rěneje imersije prakticěrowaś a cełodnjowne serbskorěcne wobstaranje źiśi zawěsćiś. Spěchowanja móžne su jano personalne kosty za serbskorěcne fachniki.
GLĚDAJŚO! Załožbowa rada jo dnja 08.12.2020 wobzamknuła, až se wotrězk II pismik H (“Financielne pódpěry nosarjam lichotneje młoźinskeje pomocy a nosarjam zjawneje młoźinskeje pomocy z dwójorěcnymi (serbsko-nimskimi) kupkami w Bramborskej”) spěchowańskeje směrnice Załožby za serbski lud z dnja 04.04.2017 na njewěsty cas wusajźijo.

Załožba za serbski lud spěchuju za wuknikow wobeju serbskeju gymnaziumowu w Budyšynje a Chóśebuzu zakwartěrowanje w internaśe Serbskego gymnazija Budyšyn respektiwnje w dolnoserbskem internaśe Chóśebuz. Wobej internata stej w nosarstwje Rěcnego centruma-WITAJ.

Trjebne póžedańske formulary namakjośo we wobłuku downloadinga.