Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wuměłstwo a kultura

K tomu lice wustajeńce, workshopy, wše formy źiwadłowego graśa, cytanja, edicije, wuběźowanja ako teke pśedstajenja inkluziwnje rozdźělenje nadawkow we wšych wobcerkach. Wósebnje se źiwa na spěchowanje wuměłskego dorosta a wuměłskeje kwalifikacije lajskego źěła.

Spěchuju se teke projekty z cilom, domacne serbske nałogi a wašnje, serbsku rěc, drastwy, ludowu muziku a ludowe reje zachowaś a rozšyrjaś, aby z tym pódpěrowali identifikaciju serbskich luźi ze swójeju domownju a swójimi tradicijami. K tomu słuša teke pódpěrowanje njestatnych muzejow a domowniskich śpow, spěchowanje napšawow za šćit, za woplěwanje a nowonastajenje serbskich kulturnych pomnikow a pśedewześow a takich, kenž słuže zachowanju a wuwijanju serbskeje folklory, žywjeńskeje wašni a žywjeńskego pśepokazowanja.

Za wobcerk kultura a wuměłstwo wopisuju slědujuce směrnice nadrobnosći spěchowanja:

  • serbske twórjece wuměłstwo
  • serbske pśedstajajuce wuměłstwo
  • serbska literatura
  • serbska muzika
  • woplěwanje domownje a nałogow
  • njestatne domowniske muzeje a domowniske śpy
  • serbske kulturne pomniki
  • pśedewześa we sociokulturelnem wobcerku